До­сим САТПАЄВ:

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Цей ві­зит, з одно­го бо­ку, має за­свід­чи­ти, що для Ка­зах­ста­ну ни­ні­шня вла­да в Укра­ї­ні є ле­гі­тим­ною й на­ша ре­спу­блі­ка го­то­ва спів­пра­цю­ва­ти в усіх на­прям­ках. А з дру­го­го бо­ку, Ка­зах­стан хо­че по­ка­за­ти, що на­ша ба­га­то­ве­ктор­на по­лі­ти­ка, яка тра­ди­цій­но бу­ла осно­вою під­трим­ки ті­сних від­но­син на­шої ре­спу­блі­ки з рі­зни­ми дер­жа­ва­ми, ні­ку­ди не зни­кла

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.