Єв­ген ПА­ЛЄН­КА,

Den (Ukrainian) - - Економіка -

фі­нан­со­вий ди­ре­ктор «Пол­тав­ської га­зо­на­фто­вої ком­па­нії»:

Ми не мо­же­мо пра­цю­ва­ти з ко­ліс — нам тре­ба пла­ну­ва­ти на п’ять, де­сять, а то й двад­цять ро­ків. 3 сер­пня Вер­хов­на Ра­да ра­зом із уря­дом роз­то­пта­ла і зни­щи­ла По­да­тко­вий ко­декс. Йо­го ста­т­тю про га­ран­тії ста­біль­но­сті і про те, що по­да­тки не мо­жуть мінятися ра­ні­ше, ніж за шість мі­ся­ців

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.