ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1253 — у До­ро­го­чи­ні (ни­ні — Поль­ща) уро­чи­сто ко­ро­но­ва­но ко­ро­ля Ру­сі Да­ни­ла Ро­ма­но­ви­ча Га­ли­цько­го (1201—1264).

1571 — по­бли­зу Ле­пан­то (Гре­ція) від­був­ся остан­ній в істо­рії бій гре­бно­го фло­ту. З’єд­на­н­ня Осман­ської ім­пе­рії за­зна­ли по­раз­ки від хри­сти­ян­ських вій­сько­вих су­ден.

1747 — по­мер Ва­силь Гри­го­ро­вич-Бар­ський, ві­до­мий укра­їн­ський ман­дрів­ник і пи­сьмен­ник, здій­снив по­до­ро­жі до Па­ле­сти­ни, Єги­пту, Ту­реч­чи­ни, Ве­не­ції. На­ро­див­ся 1701 р.

1806 — в Ан­глії за­па­тен­то­ва­ний пер­ший ко­пі­ю­валь­ний па­пір.

1849 — по­мер Едгар Ал­лан По, ви­да­тний аме­ри­кан­ський пи­сьмен­ни­кі по­ет-ро­ман­тик, за­снов­ник де­те­кти­ву яклі­те­ра­тур­но­го жан­ру ( « Вбив­ство на ву­ли­ці Морг»). На­ро­див­ся 1809 р.

1885 — на­ро­див­ся Нільс Бор, ви­зна­чний дан­ський фі­зик-те­о­ре­тик, тво­рець пер­шої кван­то­вої те­о­рії ато­ма, один з роз­ро­бни­ків основ кван­то­вої ме­ха­ні­ки та те­о­рії атом­но­го ядра. По­мер 1962 р.

1913 — упер­ше в сві­ті на за­во­дах Ген­рі Фор­да (1863—1947) в Де­трой­ті весь ви­ро­бни­чий про­цес зби­ра­н­ня ав­то­мо­бі­лів по­чав ви­ко­ну­ва­ти­ся на кон­ве­є­рі.

1926 — фа­шист­ська пар­тія Мус­со­лі­ні про­го­ло­ше­на єди­ною дер­жав­ною пар­ті­єю в Іта­лії.

1931 — на­ро­див­ся Де­смонд Ту­ту, пів­ден­но­а­фри­кан­ський єпис­коп, пра­во­за­хи­сник, гу­ма­ніст, ла­у­ре­ат Но­бе­лів­ської пре­мії ми­ру 1984 р.

1949 — про­го­ло­ше­но Ні­ме­цьку Де­мо­кра­ти­чну Ре­спу­блі­ку. Про­існу­ва­ла до 1990 р.

1952 — на­ро­див­ся Во­ло­ди­мир Пу­тін, су­ча­сний пра­ви­тель Ро­сії з не­о­бме­же­ною вла­дою, який сво­ї­ми агре­сив­ни­ми ді­я­ми що­до Укра­ї­ни зруй­ну­вав осно­ви ци­ві­лі­зо­ва­них між­на­ро­дних від­но­син.

1976 — у Ки­таї за­а­ре­што­ва­но «бан­ду чо­ти­рьох» на чо­лі з вдо­вою Мао Цзе­ду­на — Цзян Цин. Всім цим ді­я­чам, най­ближ­чим спів­ро­бі­тни­кам Мао, пред’яв­ле­но зви­ну­ва­че­н­ня в узур­па­ції вла­ди.

1977 — ухва­ле­но тре­тю й остан­ню Кон­сти­ту­цію СРСР.

1984 — по­мер Ва­ле­рій Мар­чен­ко, укра­їн­ський ди­си­дент-пра­во­за­хи­сник. На­ро­див­ся 1947 р.

2006 — вби­то по­бли­зу вла­сно­го бу­дин­ку Ган­ну По­лі­тков­ську (Ма­зе­пу), без­стра­шну ро­сій­ську опо­зи­цій­ну жур­на­ліс­тку укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня. Цей зло­чин й до­сі по-справ­жньо­му не роз­кри­то (не ви­яв­ле­но ре­аль­них за­мов­ни­ків), про­те оче­ви­дно, що за цим вбив­ством сто­я­ли вла­дні ко­ла. По­лі­тков­ській бу­ло 48 ро­ків.

1253 р.

1984 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.