У Ка­хов­ці – «Від­кри­тий бю­джет»

Ме­та про­е­кту — до­сту­пно по­ясни­ти гро­ма­дя­нам, як фор­му­ю­ться та як кон­тро­лю­ва­ти мі­ські фі­нан­си

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Від­те­пер, за­ві­тав­ши на сайт Ка­хов­ської мі­ської ра­ди, ко­жен мо­же ді­зна­ти­ся, які до­хо­ди отри­мує мі­сто і на які сфе­ри жит­тє­ді­яль­но­сті во­ни роз­по­ді­ля­ю­ться. Вся ін­фор­ма­ція по­да­на у зру­чній ін­фо­гра­фі­ці, що спро­щує сприйня­т­тя зви­чай­ни­ми гро­ма­дя­на­ми скла­дних фі­нан­со­вих та­блиць, в яких ра­ні­ше по­да­вав­ся бю­джет. У цьо­му і по­ля­гає основ­на ме­та про­е­кту — до­сту­пною мо­вою по­ясни­ти гро­ма­дя­нам ключові аспе­кти фор­му­ва­н­ня та кон­тро­лю за ви­ко­на­н­ням мі­сько­го бю­дже­ту.

Ка­хов­ка ста­ла дру­гим мі­стом на Хер­сон­щи­ні, де впро­ва­дже­но си­сте­му «Від­кри­тий бю­джет». Най­ближ­чим ча­сом розробники обі­ця­ють до­да­ти кіль­ка мо­ду­лів, які до­зво­ля­ють по­рів­ню­ва­ти бю­джет по­то­чно­го ро­ку з по­пе­ре­дні­ми, а та­кож із бю­дже­та­ми ін­ших міст по всій Укра­ї­ні. «Ми від­кри­ті для та­ких про­е­ктів і зав­жди го­то­ві під­три­му­ва­ти ін­но­ва­цій­ні по­чи­на­н­ня. Тим біль­ше, що ін­фор­му­ва­н­ня го­ро­дян для нас — ва­жли­вий прі­о­ри­тет», — го­во­рить мер Ка­хов­ки Оле­ксандр Ка­ра­се­вич.

Во­дно­час про­цес упро­ва­дже­н­ня « Від­кри­то­го бю­дже­ту » в ін­ших мі­стах від­бу­ва­є­ться не так по­зи­тив­но, як пла­ну­ва­ло­ся. Мі­сце­ві управ­лін­ці не зав­жди хо­чуть при­вер­та­ти ува­гу гро­ма­дян до ви­ко­ри­ста­н­ня їхніх же ко­штів.

«Ме­ри міст, з яки­ми ми спіл­ку­є­мо­ся і під­пи­са­ли до­го­вір про спів­пра­цю, по­зи­тив­но став­ля­ться до ві­зу­а­лі­за­ції бю­дже­ту. Є де­я­кі про­бле­ми з фі­нан­со­ви­ми управ­лі­н­ня­ми, які вва­жа­ють, що ми до­да­є­мо їм зай­вої ро­бо­ти, але пі­сля то­го, як во­ни ба­чать ре­зуль­тат — пи­тань не ви­ни­кає. Ві­зу­а­лі­за­ція зна­до­би­ться в ро­бо­ті й їм. Хер­сон і Ка­хов­ка вже ві­зу­а­лі­зу­ва­ли свої бю­дже­ти. На — чер­зі Цю­ру­пинськ та Ска­довськ, — ко­мен­тує «Дню» ко­ор­ди­на­тор про­е­кту «Від­кри­тий бю­джет» у Хер­со­ні Сер­гій НІКІТЕНКО.— Окрім цьо­го, ми пла­ну­є­мо зро­би­ти те ж са­ме в ко­тро­мусь не­ве­ли­ко­му на­се­ле­но­му пун­кті. Єди­на про­бле­ма, яка ви­ни­кла про­тя­гом остан­ньо­го ча­су, — по­зи­ція ме­ра Го­лої При­ста­ні. Ана­то­лій Не­гра, який по­зи­ціо­нує се­бе як мер­но­ва­тор, на­справ­ді зля­кав­ся по­ка­зу­ва­ти бю­джет лю­дям. По­си­ла­ю­чись на те, що бю­джет «по­га­ний» і йо­му це за­шко­дить на ви­бо­рах, він від­мо­вив­ся від спів­пра­ці. Зна­йти до­ку­мен­ти на сай­ті не­мо­жли­во. Та­кож ду­же по­віль­но йдуть пе­ре­мо­ви­ни з ОДА, хо­ча гу­бер­на­тор пу­блі­чно по­обі­цяв упро­ва­ди­ти наш про­ект для обла­сно­го бю­дже­ту».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.