Гро­ші є, лі­ків не­має

Учо­ра па­ці­єн­ти з ге­мо­фі­лі­єю ви­ма­га­ли в МОЗ тер­мі­но­во за­ку­пи­ти жит­тє­во не­об­хі­дні пре­па­ра­ти

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Хво­рі з рі­зних ре­гіо­нів Укра­ї­ни, зокре­ма з Він­ни­цької, За­по­різь­кої, Во­лин­ської обла­стей пі­ке­ту­ва­ли бу­дів­лю Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я. Лю­ди на віз­ках і ми­ли­цях взя­ли участь у акції, бо си­ту­а­ція з пре­па­ра­та­ми для ге­мо­фі­лії катастрофічна: дер­жа­ва до­сі не при­дба­ла лі­ків, хо­ча гро­ші на це з бю­дже­ту ви­ді­ли­ли. Го­лов­на ви­мо­га па­ці­єн­тів — за­ку­пи­ти лі­ки про­тя­гом мі­ся­ця. Акцію вла­шту­ва­ли гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції — Все­укра­їн­ське то­ва­ри­ство ге­мо­фі­лії і Все­укра­їн­ська ра­да за­хи­сту прав та без­пе­ки па­ці­єн­тів.

«Якщо за­раз у яко­гось ге­мо­фі­лі­ка пі­де кров, на­віть на цій акції, зу­пи­ня­ти бу­де ні­чим. Лю­ди­на мо­же по­мер­ти, — ка­же Ві­ктор Сер­дюк, пре­зи­дент Все­укра­їн­ської ра­ди за­хи­сту прав та без­пе­ки па­ці­єн­тів. — Мо­же, в яки­хось обла­стях тро­хи пре­па­ра­тів є. Але якщо лі­ки є в За­по­різь­кій обла­сті, то що ро­би­ти в Кі­ро­во­град­ській? Най­біль­ший ци­нізм у то­му, що гро­ші на за­ку­пів­лю в мі­ні­стер­ства є. Але во­ни чо­мусь не ку­пу­ють лі­ки. Зро­би­ти це ре­аль­но про­тя­гом 30 днів, за пе­ре­го­вор­ною про­це­ду­рою. Тре­ба до­мо­ви­ти­ся з ком­па­ні­єю, яка мо­же по­ста­ви­ти лі­ки, і за­вез­ти пре­па­ра­ти на два- три мі­ся­ці. А по­тім про­во­ди­ти тен­де­ри». Си­ту­а­ція із пре­па­ра­та­ми ти­по­ва. За сло­ва­ми Ві­кто­ра Сер­дю­ка, 2010 ро­ку під МОЗ від­був­ся пер­ший мі­тинг з ана­ло­гі­чни­ми ви­мо­га­ми.

Юлія Ов­чин­ник при­їха­ла на пі­кет із За­по­ріж­жя. Ра­зом із нею — 12-рі­чний син Са­шко, хво­рий на ге­мо­фі­лію. Удо­ма на Юлію че­кає 16- рі­чний Ві­та­лій із та­ким са­мим ді­а­гно­зом. «За­раз у лі­кар­ні до­ко­лю­ють остан­нє, що є. У мо­лод­шо­го си- на ка­рі­єс, і не мо­же­мо по­ча­ти лі­ку­ва­н­ня, бо по­трі­бен пре­па­рат згор­та­н­ня кро­ві. Одна йо­го ам­пу­ла ко­штує ти­ся­чу до­ла­рів. А для лі­ку­ва­н­ня зу­ба по­трі­бно п’ять-шість ам­пул, — ді­ли­ться Юлія Ов­чин­ник. — Ра­ні­ше си­ту­а­ція з лі­ка­ми бу­ла кра­ща. Те- пер — ка­та­стро­фа. Вза­га­лі, до ме­ди­ків звер­та­є­мо­ся ли­ше то­ді, ко­ли по­чи­на­є­ться кро­во­те­ча, — то­ді їде­мо до обла­сної лі­кар­ні. На­ші ді­ти без­за­хи­сні й ні­ко­му не по­трі­бні».

Па­ці­єн­ти з ге­мо­фі­лі­єю ви­ма­га­ють про­тя­гом мі­ся­ця за­без­пе­чи­ти їх не­об­хі­дни­ми пре­па­ра­та­ми. По­ка­зо­во, що учо­ра Ка­бі­нет Мі­ні­стрів пі­ке­ту­ва­ли лю­ди з ор­фан­ни­ми (рід­кі­сни­ми) за­хво­рю­ва­н­ня­ми. Па­ці­єн­ти ви­ма­га­ли у Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів за­без­пе­чи­ти їх не­об­хі­дни­ми лі­ка­ми 2016 ро­ку.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.