Пам’яті Ге­роя Укра­ї­ни Ві­ри Ро­їк

Укра­їн­ська гро­ма­да Кри­му від­кри­ла ви­став­ку в бібліотеці іме­ні Іва­на Фран­ка

Den (Ukrainian) - - День України - Ми­ко­ла СЕ­МЕ­НА

УКрим­ській ре­спу­блі­кан­ській на­у­ко­вій бібліотеці іме­ні І. Я. Фран­ка в Сім­фе­ро­по­лі від­був­ся ве­чір п’ятих ро­ко­вин пам’яті укра­їн­ської ви­ши­валь­ни­ці Ге­роя Укра­ї­ни Ві­ри Ро­їк. В ньо­му взя­ли участь крим­ські пи­сьмен­ни­ки, жур­на­лі­сти, акти­ві­сти укра­їн­ської гро­ма­ди, чле­ни ко­ли­шньо­го то­ва­ри­ства «Про­сві­та». Син ви­ши­валь­ни­ці Ва­дим Ро­їк роз­по­вів, що крим­ська укра­їн­ська гро­ма­да ре­тель­но збе­рі­гає пам’ять про Ві­ру Сер­гі­їв­ну. Він звер­нув­ся до від­по­від­них ор­га­нів з про­по­зи­ці­єю уві­ко­ві­чни­ти пам’ять ма­те­рі і при­сво­ї­ти ім’я Ві­ри Сер­гів­ни Ро­їк ву­ли­ці чи пло­щі в Сім­фе­ро­по­лі, однак від­по­віді ще не­ма.

Твор­чість Ві­ри Ро­їк в Укра­ї­ні бу­ла ши­ро­ко вша­но­ва­на. Во­на — за­слу­же­на май­стри­ня на­ро­дної твор­чо­сті Укра­ї­ни (1967), за­слу­же­ний ху­до­жник Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим (1999), член Спіл­ки ху­до­жни­ків СРСР, член На­ціо­наль­ної спіл­ки ху­до­жни­ків Укра­ї­ни. Май­стри­ня на­го­ро­дже­на зо­ло­ти­ми ме­да­ля­ми пре­сти­жних ре­спу­блі­кан­ських ви­ста­вок де­ко­ра­тив­но-при­кла­дно­го ми­сте­цтва, по­че­сним зна­ком ІІ Між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю ми­стецтв у Ге­ре­джі (Ізмір, Ту­реч­чи­на, 2002 р.), Між­на­ро­дним ор­де­ном Ми­ко­ли Чу­до­твор­ця І сту­пе­ня «За при­мно­же­н­ня до­бра на зем­лі » (2003 р.), ко­трий вне­се­но до Же­нев­сько­го ре­є­стру най­пре­сти­жні­ших на­го­род сві­ту, ба­га­тьма ди­пло­ма­ми, по­че­сни­ми гра­мо­та­ми та від­зна­ка­ми. Її ім’я ви­би­то на сте­лі в іта­лій­сько­му мі­сті Ба­ри, де по­ко­я­ться мо­щі Ми­ко­ли Чу­до­твор­ця.

Уча­сни­ки ве­чо­ра огля­ну­ли ви­став­ку твор­чо­сті Ві­ри Ро­їк, на якій пред­став­ле­но біль­ше 40 її ро­біт, — ви­ро­би де­ко­ра­тив­но-при­кла­дно­го ми­сте­цтва, ви­шив­ки, а та­кож імен­ний ка­лен­дар «Му­зи­ка на по­ло­тні». В екс­по­зи­ції та­кож дру­ко­ва­ні ви­да­н­ня з особистого ар­хі­ву ви­ши­валь­ни­ці та фон­дів бі­бліо­те­ки іме­ні І. Я. Фран­ка, — аль­бо­ми ро­біт, мо­но­гра­фії, ка­та­ло­ги ви­ста­вок, на­ри­си та стат­ті ми­сте­цтво­знав­ців, при­свя­че­ні жи­т­тю і твор­чо­сті крим­ської ви­ши­валь­ни­ці.

Го­сті ве­чо­ра про­чи­та­ли вір­ші та ви­ко­на­ли му­зи­чні тво­ри, при­свя­че­ні май­стри­ні, пе­ре­гля­ну­ли фра­гмен­ти до­ку­мен­таль­них філь­мів, на яких бу­ли за­фі­ксо­ва­ні хви­ли­ни жи­т­тя та твор­чо­сті зна­ме­ни­тої ви­ши­валь­ни­ці.

А на­пе­ре­до­дні в Ме­лі­то­поль­сько­му кра­є­знав­чо­му му­зеї в рам­ках пересувної виставки «Ві­ра Ро­їк та її учні» від­кри­лась ви­став­ка твор­чих ро­біт Ві­ри Сер­гі­їв­ни. Са­ме тут 2007 ро­ку в 96 ро­ків Ві­ра Ро­їк від­кри­ла свою 109-ту пер­со­наль­ну ви­став­ку, де екс­по­ну­ва­лась ви­шив­ка з усіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни. Сю­ди, в Ме­лі­то­поль, у 2012—2013 рр. син Ві­ри Сер­гі­їв­ни Ва­дим пе­ре­дав до фон­дів му­зею два ру­шни­ки, на­бір сер­ве­ток, дру­ко­ва­ні ви­да­н­ня, ли­стів­ки, 4 на­перс­тки.

На­га­да­є­мо, Ві­ра Сер­гі­їв­на во­ло­ді­ла 300 ви­да­ми ви­ши­валь­ної те­хні­ки, се­ред яких пе­ре­ва­гу на­да­ва­ла рі­дним пол­тав­ським «ру­шни­ко­вим швам» у те­хні­ці віль­но­го ма­люн­ка. Ві­ра Ро­їк ство­ри­ла близь­ко 2800 ро­біт. Її ру­шник «МИР» при­кра­шав екс­по­зи­цію виставки «10 ро­ків не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни», яка від­бу­ла­ся у Мо­скві в Укра­їн­сько­му цен­трі куль­ту­ри на Ста­ро­му Ар­ба­ті 2001 ро­ку.

Ві­ра Сер­гі­їв­на во­ло­ді­ла рід­кі­сни­ми зді­бно­стя­ми, та­лан­том пе­да­го­га і май­стер­ні­стю ху­до­жни­ка. Во­на ство­ри­ла в Кри­му, де жи­ла з 1952 ро­ку, ве­ли­ку шко­лу укра­їн­ської на­ро­дної ви­шив­ки і пі­дго­ту­ва­ла 800 май­стрів при­кла­дно­го ми­сте­цтва.

ФОТОРЕПРОДУКЦІЯ АВ­ТО­РА

АРХІВНЕ ФО­ТО: ВІ­РА РО­ЇК ( НА ФО­ТО ДРУ­ГА) З УЧЕ­НИ­ЦЯ­МИ З ПОЛЬ­ЩІ — АЛІНОЮ ВІЛЬЧЕК, ЯНІНОЮ ГДУЛЕЮ, АНЕЮ РИМАРЧИК. СІМ­ФЕ­РО­ПОЛЬ. 1982 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.