«Отру­є­н­ня від­бу­лось ін­га­ля­цій­ним шля­хом»

Шко­ла на Бу­ко­ви­ні, де за­хво­рі­ли 50 лю­дей, до­сі не пра­цює

Den (Ukrainian) - - День України - Ан­на ГАРГАЛЯ, Чер­нів­ці

УЧер­ні­ве­цькій обла­сті три­ває роз­слі­ду­ва­н­ня при­чин ма­со­во­го отру­є­н­ня учнів та пер­со­на­лу шко­ли у се­лі Да­ви­дів­ка. Вна­слі­док го­сто­ро­го отру­є­н­ня не­ві­до­мо­го ге­не­зу на лі­кар­ня­них ліж­ках там опи­ни­ло­ся 43 учні та 7 до­ро­слих.

«Їх усіх на­ра­зі ви­пи­са­но, стан усіх по­стра­жда­лих за­до­віль­ний, — роз­по­від­ає за­сту­пник го­лов­но­го лі­ка­ря Сто­ро­жи­не­цької ра­йон­ної лі­кар­ні Ми­ко­ла Ді­дух. — Крім тих, хто по­сту­пив до лі­кар­ні впро­довж 25—27 ве­ре­сня, ін­ших по­тер­пі­лих не бу­ло. Хо­ча під час то­таль­них по­двір­них об­хо­дів на се­лі ви­я­ви­ли ще ші­стьох учнів ці­єї ж шко­ли з пев­ни­ми роз­ла­да­ми ста­ну здо­ров’я, їх клі­ні­ка зов­сім не збі­га­ла­ся із сим­пто­ма­ми, які бу­ли у всіх по­стра­жда­лих». Пі­сля ви­пи­су­ва­н­ня з лі­кар­ні ді­ти та до­ро­слі, які за­зна­ли отру­є­н­ня, зна­хо­дя­ться під на­гля­дом сі­мей­них лі­ка­рів. Для біль­шо­го кон­тро­лю за ста­ном їхньо­го здо­ров’я, їм про­ве­ли УЗД-до­слід- же­н­ня ор­га­нів че­рев­ної по­ро­жни­ни, про­во­дять біо­хі­мі­чний ана­ліз кро­ві та ін­ші об­сте­же­н­ня. Жо­дних від­хи­лень від нор­ми по­ки не ви­яв­ле­но. Тим ча­сом три­ває з’ясу­ва­н­ня при­чи­ни отру­є­н­ня. За ви­снов­ком сто­ли­чних спе­ці­а­лі­стів, отру­є­н­ня від­бу­ло­ся ін­га­ля­цій­ним шля­хом. Чим са­ме, до­слі­джу­ють то­кси­ко­ло­ги обла­сно­го бю­ро су­дме­декс­пер­ти­зи та фа­хів­ці Ін­сти­ту­ту еко­гі­гі­є­ни та то­кси­ко­ло­гії іме­ні Л. І. Ме­две­дя. Як по­шко­джу­ю­чий фа­ктор во­ни вже ви­клю­чи­ли ртуть, ци­а­ні­ди, фор­маль­де­гід, пе­сти­ци­ди, фо­сфор-ор­га­ні­чні ре­чо­ви­ни, важ­кі ме­та­ли та опра­цьо­ву­ють ін­ші вер­сії, зокре­ма отру­є­н­ня аце­ти­ле­ном. До­да­тко­ві об­сте­же­н­ня про­во­дять у шко­лі, яка до­сі за­чи­не­на.

«На­вчаль­ний про­цес бу­де від­нов­ле­но ли­ше пі­сля низ­ки до­слі­джень, які під­твер­дять, що май­же пів­ти­ся­чі учнів ні­чо­го не за­гро­жує», — ко­мен­тує за­сту­пник го­лов­но­го са­ні­тар­но­го лі­ка­ря Чер­ні­ве­цької обла­сті В’яче­слав Чер­няв­ський. Фа­хів­ці до­слі­джу­ють по­ві­тря, во­ду шко­ли та зем­лю дов­ко­ла неї. Для цьо­го при­мі­ще­н­ня шко­ли по­пе­ре­дньо два дні ро­зі­грі­ва­ли, вклю­чив­ши опа­ле­н­ня, щоб у по­ві­тря ви­ді­ли­ло­ся все, що мо­гли уві­бра­ти сті­ни та ме­блі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.