«День осін­ній» відкриє се­рію зу­стрі­чей

Ко­ман­да га­зе­ти пред­ста­вить книж­ко­ві но­вин­ки чле­нам «клу­бу» на­шо­го ви­да­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України - Оль­га ХАР­ЧЕН­КО, «День»

Ці­єї п’ ятни­ці в істо­ри­чно­му дво­ри­ку на Ан­дрі­їв­сько­му узво­зі — мі­сці вже тра­ди­цій­них зу­стрі­чей ме­це­на­тів і ша­ну­валь­ни­ків «Дня» — упер­ше від­бу­де­ться « День осін­ній » . Акція зі­ні­ці­йо­ва­на бла­го­дій­ним фон­дом спри­я­н­ня і ні­ці­а­ти­вам га­зе­ти « День » , який уже три ро­ки по­спіль про­во­див «День» ве­сня­ний».

Пре­зи­дент фон­ду Ми­ко­ла Гри­цен­ко по­яснює: «Фонд спри­я­н­ня іні­ці­а­ти­вам га­зе­ти «День» ви­ник з іні­ці­а­ти­ви дру­зів «Дня». Ми ось уже три ро­ки спри­я­є­мо, щоб про­ек- ти ре­да­кції здобули яко­мо­га біль­ший роз­го­лос і по­ши­ре­н­ня в Укра­ї­ні. Для цьо­го за­по­ча­тко­ву­є­мо і «День осін­ній». Осно­вою і осо­бли­ві­стю за­хо­ду бу­де не­ви­му­ше­не спіл­ку­ва­н­ня з ав­то­ра­ми і упо­ря­дни­ка­ми без­пре­це­ден­тно­го цьо­го­рі­чно­го книж­ко­во­го «ви­бу­ху» від «Дня» — ви­дань «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род», «Ко­тел», або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті», «Я — сві­док. За­пи­ски з оку­по­ва­но­го Лу­ган­ська», «Ка­та­стро­фа і Тру­імф. Істо­рії укра­їн­ських Ге­ро­їв».

«Са­ме по­тре­ба обго­во­ре­н­ня цих книг­ста­ла по­штов­хом для про­ве- де­н­ня «Дня осін­ньо­го», — про­дов­жує Ми­ко­ла Се­ме­но­вич. — Ми хо­че­мо на­ле­жним чи­ном по­ша­ну­ва­ти ав­то­рів і упо­ря­дни­ків цих ви­дань, звер­ну­ти ува­гу гро­мад­сько­сті на ці уні­каль­ні кни­ги, за­про­шу­є­мо на акцію ба­га­тьох жур­на­лі­стів. Но­вин­ки «Дня» зна­хо­дять сво­їх чи­та­чів, ти­раж «Ко­тла» вза­га­лі вже за­вер­шу­є­ться... А про «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» про­фе­сор з Ужго­ро­да Сер­гій Фе­да­ка ду­же влу­чно на­пи­сав у «Дні»: «...книж­ка ду­же і ду­же на ча­сі. Їй, крім усьо­го ін­шо­го, оче­ви­дно, су­ди­ти­ме­ться ста­ти ще й фа­кто- ром но­ві­тньо­го укра­їн­сько­го дер­жа­во­тво­ре­н­ня». То­му ми і спо­ну­ка­ти­ме­мо ще біль­ший за­гал чи­та­ти ці кни­ги, обго­во­рю­ва­ти і по­ши­рю­ва­ти. Акція по­чне се­рію зу­стрі­чей, чи­та­цьких кон­фе­рен­цій, які про­хо­ди­ти­муть по всій кра­ї­ні». Участь у за­хо­ді ві­зьмуть ав­тор ідеї всіх кни­гБі­блі­о­те­ки «Дня» го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти Ла­ри­са Ів­ши­на, упо­ря­дни­ки і ав­то­ри — Ігор Сюндюков, Іван Ка­пса­мун, Ва­лен­тин Торба, Ма­рія Се­мен­чен­ко. За­про­ше­ні — лю­ди, які під­три­му­ють про­е­кти га­зе­ти — і фі­нан­со­во, і мо­раль­но. «Як і під час «Дня ве­сня­но­го», це та­кож фор­мат дру­жньо­го і не­ви­му­ше­но­го спіл­ку­ва­н­ня. Це зу­стріч дру­зів, ав­то­рів, ша­ну­валь­ни­ків «Дня», — на­га­дує Ми­ко­ла Гри­цен­ко.

«День осін­ній» ма­ти­ме ще одну ва­жли­ву ме­ту — го­сті за­хо­ду змо­жуть до­лу­чи­ти­ся до бла­го­дій­ної акції « Кни­ги для бі­бліо­тек cхо­ду » . « Ми не ли­ше під­три­му­є­мо іні­ці­а­ти­ви га­зе­ти. Фонд та­кож іні­ці­ює вла­сні про­е­кти, пов’яза­ні з «Днем», — роз­по­від­ає пре­зи­дент бла­го­дій­но­го фон­ду. — Ми за­по­ча­тку­ва­ли акцію «День» для схо­ду» і в її рам­ках уже не впер­ше про­во­ди­мо та­кі книж­ко­ві про­да­жі, пі­сля яких кни­ги спря­мо­ву­є­мо для бі­бліо­тек До­не­цької, Лу­ган­ської обла­стей. Ра­ні­ше ми вже зро­би­ли ба­га­то пе­ред­плат на «День» для шкіл Лу­ган­ської, До­не­цької, Оде­ської обла­стей. Тож спря­мо­ву­є­мо в там­те­шні бі­бліо­те­ки і шко­ли й істо­ри­чні ви­да­н­ня «Дня»».

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.