Крок до змі­цне­н­ня пар­тнер­ства

Які мо­жли­во­сті від­кри­ває До­ро­жня кар­та Укра­ї­на—НАТО у сфе­рі стра­те­гі­чних ко­му­ні­ка­цій

Den (Ukrainian) - - День Планети - На­та­лія НЕМИЛІВСЬКА, ди­ре­ктор Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО в Укра­ї­ні, спе­ці­аль­но для «Дня»

21—22 ве­ре­сня 2015 ро­ку в Ки­є­ві із офі­цій­ним ві­зи­том пе­ре­бу­вав Ге­не­раль­ний се­кре­тар НАТО Єнс Стол­тен­берг. В рам­ках цьо­го ві­зи­ту очіль­ник Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го альян­су ра­зом із се­кре­та­рем Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни Укра­ї­ни (РНБО) Оле­ксан­дром Тур­чи­но­вим під­пи­са­ли До­ро­жню кар­ту пар­тнер­ства у сфе­рі стра­те­гі­чних ко­му­ні­ка­цій, ви­ко­нав­ця­ми якої бу­дуть Центр ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО в Укра­ї­ні і Апа­рат РНБО Укра­ї­ни.

Цей рам­ко­вий до­ку­мент по­кли­ка­ний спри­я­ти на­пра­цю­ван­ню уря­дом Укра­ї­ни більш ком­пле­ксно­го під­хо­ду до ко­му­ні­ка­цій та ви­со­ких стан­дар­тів то­чно­сті й ети­ки за­для за­без­пе­че­н­ня до­ві­ри, а та­кож під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті уря­до­вих ко­му­ні­ка­цій.

На пра­кти­ці ця До­ро­жня кар­та до­зво­лить на­да­ти укра­їн­сько­му ке­рів­ни­цтву до­рад­чу та екс­пер­тну під­трим­ку, а та­кож про­ве­сти на­вча­н­ня пер­со­на­лу для по­си­ле­н­ня їхніх ко­му­ні­ка­цій­них спро­мо­жно­стей.

Це пар­тнер­ство має ве­ли­ке зна­че­н­ня як для Укра­ї­ни, так і для НАТО, адже са­ме Укра­ї­на є іні­ці­а­то­ром, а та­кож основ­ним бе­не­фі­ці­а­ром ці­єї До­ро­жньої кар­ти. Укра­ї­на ви­знає, що за­без­пе­че­н­ня кра­щої ко­ор­ди­на­ції між на­яв­ни­ми ко­му­ні­ка­цій­ни­ми зу­си­л­ля­ми є за­по­ру­кою за­без­пе­че­н­ня комп лек с но го під хо ду та під ви щен ня ефе­ктив­но­сті цих зу­силь.

Цей до­ку­мент роз­ро­бле­но з ме­тою по­си­ле­н­ня та під­трим­ки ті­сні­шої спів­пра­ці між рі­зни­ми ор­га­на­ми дер­жав­ної вла­ди Укра­ї­ни для ефе­ктив­ні­шої ко­му­ні­ка­ції на­ціо­наль­них стра­те­гі­чних ці­лей, уря­до­вої по­лі­ти­ки та ста­ну про­ве­де­н­ня ре­форм в Укра­ї­ні.

НАТО на­да­ва­ла до­по­мо­гу Укра­ї­ні в цій сфе­рі від са­мо­го по­ча­тку кри­зи, і цю До­ро­жню кар­ту слід роз­гля­да­ти в кон­текс­ті ін­шої пра­кти­чної до­по­мо­ги, яку Альянс на­дає Укра­ї­ні. Ця під­трим­ка має осо­бли­ве зна­че­н­ня в ча­си но­вих ви­кли­ків без­пе­ці, вклю­чно із ти­ми, які бу­ли по­ро­дже­ні гі­бри­дною вій­ною.

Зви­чай­но, мо­же ви­ни­кну­ти за­пи­та­н­ня, чи да­на іні­ці­а­ти­ва спри­я­ти­ме всту­пу Укра­ї­ни до НАТО. Май­бу­тнє від­но­син з НАТО за­ле­жить, на­сам­пе­ред, від Укра­ї­ни. На Бу­ха­рест­сько­му са­мі­ті Альян­су 2008 ро­ку ухва­ли­ли рі­ше­н­ня, згі­дно з яким Укра­ї­на мо­же ста­ти чле­ном НАТО за умо­ви, що во­на цьо­го пра­гну­ти­ме і від­по­від­а­ти­ме кри­те­рі­ям член­ства в ор­га­ні­за­ції. НАТО не­о­дно­ра­зо­во на­го­ло­шу­ва­ла, що ко­жна кра­ї­на віль­на ви­рі­шу­ва­ти, якою до­ро­гою йти і до яких си­стем без­пе­ки всту­па­ти.

Да­на рам­ко­ва До­ро­жня кар­та є ще одним кро­ком на шля­ху до змі­цне­н­ня на­шо­го пар­тнер­ства з Укра­ї­ною у цій ва­жли­вій сфе­рі. Ни­ні прі­о­ри­те­тни­ми зав­да­н­ня­ми Укра­ї­ни є про­ве­де­н­ня ре­форм та мо­дер­ні­за­ція. Альянс до­по­ма­гає Укра­ї­ні в ре­фор­му­ван­ні на­ціо­наль­них Зброй­них сил та її без­пе­ко­во-обо­рон­но­го ком­пле­ксу згі­дно зі стан­дар­та­ми НАТО. Та­кі ре­фор­ми не є лег­ки­ми. Їх не мо­жна про­ве­сти мит­тє­во, зва­жа­ю­чи на рі­зно­пла­но­вість ви­кли­ків, з яки­ми стикається за­раз Укра­ї­на. Са­ме то­му по­бу­до­ва си­сте­ми, яка б ін­те­гру­ва­ла аспект ко­му­ні­ка­цій на всіх рів­нях пла­ну­ва­н­ня, є вкрай не­об­хі­дною.

Укра­ї­на до­ве­ла, що пра­гне по­ді­ля­ти на­ші цін­но­сті. Від­по­від­но ми пра­гне­мо до­по­мог­ти їй у до­ся­гнен­ні її ці­лей. Окрім цьо­го, Укра­ї­на є під­пи­сан­том про­гра­ми НАТО «Пар­тнер­ство за­ра­ди ми­ру» і осо­бли­вим пар­тне­ром НАТО. Та­кож під час не­що­дав­ньо­го ві­зи­ту в Укра­ї­ну Ге­не­раль­но­го се­кре­та­ря НАТО уряд Укра­ї­ни за­де­кла­ру­вав пра­гне­н­ня до роз­бу­до­ви більш ті­сні­ших від­но­син з Альян­сом.

Не менш ва­жли­вим є те, що Укра­ї­на і НАТО по­ді­ля­ють спіль­не ба­че­н­ня без­пе­ки, сфор­мо­ва­не пі­сля за­вер­ше­н­ня хо­ло­дної вій­ни, згі­дно з яким ко­жна кра­ї­на має пра­во оби­ра­ти своє май­бу­тнє без зов­ні­шньо­го втру­ча­н­ня, від­ки­да­ю­чи, та­ким чи­ном, по­ня­т­тя «сфе­ри впли­ву». Під­три­му­ю­чи Укра­ї­ну, ми під­три­му­є­мо прин­ци­пи Гель­сін­сько­го за­клю­чно­го акту й ін­ших до­ку­мен­тів, під­пи­са­них усі­ма кра­ї­на­ми єв­ро­а­тлан­ти­чно­го про­сто­ру, вра­хо­ву­ю­чи Ро­сію.

НАТО є ба­га­то­на­ціо­наль­ною ор­га­ні­за­ці­єю, яка по­єд­нує пе­ре­до­вий по­лі­ти­чний та вій­сько­вий до­свід 28 окре­мих кра­їн Єв­ро­пи та Північ ної Аме ри ки. Та ким чи ном Альянс мо­же за­про­по­ну­ва­ти ко­ле­ктив­ні істо­рію та до­свід у сфе­рі вре­гу­лю ван ня криз, вклю ча ю чи до свід кри­зо­вих ко­му­ні­ка­цій.

Сьо­го­дні НАТО, її кра­ї­ни-чле­ни та пар­тне­ри в Єв­ро­пі та за її ме­жа­ми та­кож сти­ка­ю­ться з но­вим без­пе­ко­вим се­ре­до­ви­щем, яке су­про­во­джу­є­ться де­да­лі ма­со­ва­ні­ши­ми, до­бре про­фі­нан­со­ва­ни­ми та ре­тель­но спла­но­ва­ни­ми кам­па­ні­я­ми про­па­ган­ди й де­з­ін­фор­ма­ції. До­свід, яким Укра­ї­на мо­же по­ді­ли­ти­ся з НАТО та її чле­на­ми, є не­оці­нен­ним.

До­ро­жня кар­та пар­тнер­ства у сфе­рі стра­те гіч них ко­му ні­ка цій є жи­вим до­ку­мен­том, від­кри­тим до пар­тне­рів, які пра­гнуть до­лу­чи­ти­ся до йо­го ви­ко­на­н­ня. До­ро­жню кар­ту бу­ло щой­но під­пи­са­но, а за­хо­ди в її рам­ках вже три­ва­ють. Зокре­ма, про­ве­ли тре­нінг з пи­тань кри­зо­вих ко­му­ні­ка­цій для спів­ро­бі­тни­ків прес-слу­жби Дер­жав­ної слу­жби з над­зви­чай­них си­ту­а­цій Укра­ї­ни в рам­ках не­що­дав­ніх між­на­ро­дних на­вчань з лі­кві­да­ції на­слід­ків над­зви­чай­них си­ту­а­цій «Укра­ї­на-2015», що ві­дбу­ли­ся у яво­рів­сько­му Між­на­ро­дно­му цен­трі ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки.

У До­ро­жній кар­ті йде­ться про Укра­ї­ну та її спро­мо­жно­сті. Ми пра­гне­мо до­по­мог­ти Укра­ї­ні роз­ка­за­ти свою вла­сну істо­рію, по­кра­щи­ти ко­му­ні­ка­ції зі сво­ї­ми гро­ма­дя­на­ми та за­кор­дон­ни­ми ау­ди­то­рі­я­ми і бу­ти го­то­вою до ре­а­гу­ва­н­ня на будь-які ви­кли­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.