Мі­ністр обо­ро­ни: Гру­зія спо­ді­ва­є­ться най­ближ­чим ча­сом ста­ти чле­ном НАТО

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ні­стри за­кор­дон­них справ і обо­ро­ни Гру­зії Ге­ор­гій Кві­рі­ка­шві­лі і Ті­на Хі­да­ше­лі зу­стрі­ли­ся в Брюс­се­лі з ге­не­раль­ним се­кре­та­рем НАТО Йен­сом Стол­тен­бер­гом. На­пе­ре­до­дні ви­льо­ту до Брюс­се­ля Хі­да­ше­ли за­яви­ла жур­на­лі­стам, що на зу­стрі­чі бу­дуть обго­во­ре­ні пи­та­н­ня спів­пра­ці Гру­зії й НАТО. «На за­пла­но­ва­но­му Вар­шав­сько­му са­мі­ті НАТО ми роз­ра­хо­ву­є­мо отри­ма­ти біль­ше, ніж про­гра­ма Про­гра­ма дій з член­ства в НАТО (ПДЧ). Ду­маю, що ми до всту­пу в НАТО го­то­ві», — ска­за­ла во­на. Ко­мен­ту­ю­чи за­яву ко­ли­шньо­го по­сла США в НАТО Кур­та Уол­ке­ра, що Гру­зії не вар­то че­ка­ти на са­мі­ті у Вар­ша­ві на­да­н­ня ПДЧ, гла­ва Мі­н­обо­ро­ни ска­за­ла: «Курт Уол­кер є ве­ли­ким дру­гом Гру­зії і я зго­дна з йо­го сло­ва­ми, але по­вто­рю, що ми ста­ви­мо на­ба­га­то біль­шу ме­ту, ніж отри­ма­н­ня про­гра­ми ПДЧ». Ра­ні­ше во­на за­яв­ля­ла, що Гру­зія мо­же ста­ти чле­ном НАТО ми­нув­ши ПДЧ, оскіль­ки пов­ні­стю го­то­ва до ого­ло­ше­н­ня цьо­го рі­ше­н­ня. У сер­пні Стол­тен­берг від­ві­дав Гру­зію, де від­крив на­вчаль­ний центр альян­су, в яко­му про­хо­дять під­го­тов­ку вій­сько­во­слу­жбов­ці Гру­зії, кра­їн-чле­нів і пар­тне­рів НАТО. Ген­сек НАТО на­пе­ре­до­дні на прес-кон­фе­рен­ції в Брюс­се­лі на­звав Гру­зію цін­ним пар­тне­ром. «Гру­зія — ду­же цін­ний пар­тнер для НАТО. Я не­що­дав­но від­ві­дав Гру­зію й від­крив там но­вий тре­ну­валь­ний центр, який є ча­сти­ною істо­тно­го па­ке­ту, роз­ро­бле­но­го ра­зом з гру­зин­ською сто­ро­ною. У че­твер у рам­ках мі­ні­стер­ської зу­стрі­чі у нас від­бу­де­ться зу­стріч ко­мі­сії Гру­зія — НАТО. Це ще один еле­мент у спів­пра­ці Гру­зії з НАТО», — ска­зав Стол­тен­берг.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.