Джон Хербст — про «си­рій­ські за­яви» До­наль­да Трам­па

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти США від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії До­нальд Трамп (на фо­то) за­кли­кав на­да­ти Ро­сії мо­жли­вість ве­сти актив­ні дії про­ти «Іслам­ської дер­жа­ви» в Си­рії, по­ві­дом­ляє Washington Post. Трамп ра­ні­ше за­явив, що під час обра­н­ня на по­са­ду пре­зи­ден­та «по­ро­зу­мі­є­ться» з Пу­ті­ним. «Ви зна­є­те, Ро­сія хо­че ро­зі­бра­ти­ся з «ІДІЛ», вір­но? Ми хо­че­мо ро­зі­бра­ти­ся з «ІДІЛ». Мо­жли­во, нам слід до­зво­ли­ти їм зро­би­ти це? Дай­те їм зро­би­ти це», — за­явив він дня­ми, ви­сту­па­ю­чи в Окла­хо­мі, по­ві­дом­ляє ви­да­н­ня. Ко­мен­ту­ю­чи «Дню» за­яву Трам­па що­до Си­рії, Джон ХЕРБСТ, екс-по­сол США в Укра­ї­ні, член Аме­ри­кан­ської Ра­ди, Ва­шинг­тон, ска­зав на­сту­пне: «До­нальд Трамп пу­блі­чно за­явив, що він не про­ти бом­бар­ду­ва­н­ня Мо­сквою «ІДІЛу» і спо­ді­ва­є­ться, що Мо­сква за­гру­зне в Си­рії. Ко­жне з цих твер­джень не по­збав­ле­но сен­су. В ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві вій­сько­ва ін­тер­вен­ція Мо­скви по­сла­бить «ІДІЛ» і змі­цнить ре­жим Аса­да. Але зре­штою цьо­го не бу­де до­ста­тньо, щоб збе­рег­ти ре­жим Аса­да, і Пу­тін зі­ткне­ться з ди­ле­мою: чи до­зво­ли­ти осла­бле­н­ня сво­го со­ю­зни­ка і, мо­жли­во, в кін­це­во­му ра­хун­ку на­віть йо­го по­раз­ку, чи зна­чно збіль­ши­ти своє втру­ча­н­ня в Си­рії. Але за­ява Трам­па що­до Си­рії є до­сить вузь­кою. Він ігно­рує той ва­жли­вий факт, що ро­сій­ські лі­та­ки бом­би­ли (слаб­кі) опо­зи­цій­ні гру­пи, які тре­ну­ють США. Це пря­мий ви­клик США і ви­ма­гає рі­шу­чої від­по­віді. Ро­зум­ною від­по­від­дю США бу­ло б зни­щи­ти ве­ли­ку кіль­кість бо­йо­вих вер­то­льо­тів Аса­да з одно­ча­сним по­пе­ре­дже­н­ням Крем­лю, що ми бу­де­мо вживати до­да­тко­ві рі­шу­чі за­хо­ди, якщо він зно­ву на­смі­ли­ться на­па­да­ти на на­ших си­рій­ських со­ю­зни­ків. За­ява Трам­па та­кож ігно­рує той факт, що ро­сій­ські лі­та­ки вже дві­чі по­ру­ши­ли си­рій­ський по­ві­тря­ний про­стір. Ми по­вин­ні роз­гля­ну­ти пи­та­н­ня роз­мі­ще­н­ня за­со­бів про­ти­по­ві­тря­ної авіа­цій­ної те­хні­ки на кор­до­ні Ту­реч­чи­ни з Си­рі­єю», по­ві­дом­ляє Ми­ко­ла СІРУК, «День» .

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.