Но­бе­лів­ську пре­мію з хі­мії вру­че­но за від­нов­ле­н­ня ДНК

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Но­бе­лів­ську пре­мію з хі­мії 2015 ро­ку на­да­ли одра­зу трьом уче­ним: шве­до­ві То­ма­су Лін­да­лу, аме­ри­кан­це­ві По­лу Мо­дри­чу і тур­ко­ві Азі­зу Сан­ка­ру. Но­бе­лів­ський ко­мі­тет ого­ло­сив, що ці вче­ні не­за­ле­жно один від одно­го опи­са­ли і по­ясни­ли ме­ха­ні­зми, за до­по­мо­гою яких клі­тки від­нов­лю­ють свою по­шко­дже­ну ДНК. За сло­ва­ми Но­бе­лів­сько­го ко­мі­те­ту, їх ро­бо­та ма­ти­ме ве­ли­че­зне зна­че­н­ня в лі­ку­ван­ні он­ко­ло­гі­чних за­хво­рю­вань. Як по­ві­до­ми­ла Бі-Бі-Сі, Ко­мі­тет із вру­че­н­ня Но­бе­лів­ських пре­мій з хі­мії, на­го­ло­сив­ши на ва­жли­во­сті ро­біт Лін­да­ла, Мо­дри­ча і Сан­ка­ра, по­яснив, що що­дня у клі­тках жи­во­го ор­га­ні­зму від­бу­ва­ю­ться ти­ся­чі спон­тан­них змін. Во­дно­час ра­ді­а­ція, віль­ні ра­ди­ка­ли і кан­це­ро­ген­ні ре­чо­ви­ни та­кож зда­тні зав­да­ва­ти по­шко­джень ДНК. «Для то­го щоб за­по­біг­ти ціл­ко­ви­то­му руй­ну­ван­ню ге­не­ти­чно­го ма­те­рі­а­лу, низ­ка мо­ле­ку­ляр­них си­стем жи­вих ор­га­ні­змів за­йма­є­ться са­ме від­нов­ле­н­ням ДНК. Ко­жен із трьох ла­у­ре­а­тів цьо­го ро­ку зро­бив свій вне­сок у за­галь­не ро­зу­мі­н­ня цьо­го про­це­су. Це від­кри­ває две­рі для за­сто­су­ва­н­ня ре­зуль­та­тів їхніх до­слі­джень, на­при­клад, при роз­роб­ці но­вих лі­ків від ра­ку», — на­го­ло­шу­є­ться у звер­нен­ні Но­бе­лів­сько­го ко­мі­те­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.