Мер без пар­тії...

Осо­бли­во­сті бо­роть­би за по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви Хер­со­на

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

Хер­сон не став чи­стою те­чі­єю в пе­ред­ви­бор­чо­му во­до­спа­ді «ста­ро­го сти­лю» і та­ких же облич на біл­бор­дах. Біль­ше то­го, по­лі­ти­чна бо­роть­ба тут за­го­стри­ла­ся ще на ста­дії ре­є­стра­ції кан­ди­да­тів і по­лі­ти­чних пар­тій. Вмі­н­ня пе­ре­ко­ну­ва­ти й від­сто­ю­ва­ти свою по­зи­цію де­яким по­лі­ти­кам уже до­ве­лось про­де­мон­стру­ва­ти в су­дах.

КОРОТКО ПРО ШАН­СИ

За да­ни­ми ЦВК, у Хер­со­ні за­ре­є­стро­ва­но 20 кан­ди­да­тів на по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви. Біль­шість із них — ма­ло­ві­до­мі го­ро­дя­нам лю­ди і «те­хні­чні» пер­со­ни. Не обі­йшло­ся без те­хно­ло­гії одна­ко­вих прі­звищ, ек­зо­ти­чно­го Дар­та Вей­де­ра та кан­ди­да­та-тро­ля, чи­їм зав­да­н­ня по­лі­ти­чні бо­си ба­чать дис­кре­ди­та­цію по­тен­цій­но­го пе­ре­мож­ця. Най­ре­аль­ні­ши­ми кан­ди­да­та­ми, про яких го­во­рять мі­сце­ві екс­пер­ти, є дві лю­ди­ни. Це чин­ний мер Во­ло­ди­мир Миколаєнко та йо­го по­пе­ре­дник, екс-ре­гіо­нал Во­ло­ди­мир Саль­до. За да­ни­ми опи­ту­ва­н­ня ХОО КВУ, про­ве­де­но­го з 15 по 29 ве­ре­сня, хер­сон­ці на­зи­ва­ють са­ме цих лю­дей як уча­сни­ків дру­го­го ту­ру ви­бо­рів. Са­мо­ви­су­ван­ця Ми­ко­ла­єн­ка під­три­му­ють 23,7% опи­та­них, а кан­ди­да­та від «На­шо­го краю» — Саль­до — 16%. На тре­тьо­му мі­сці кан­ди­дат від «Ба­тьків­щи­ни» Вла­ди­слав Ман­гер (6,8%). Ін­ші уча­сни­ки пе­ре­го­нів не на­би­ра­ють біль­ше 3,5% го­ло­сів. Ра­зом з тим, 22,4% хер­сон­ців ще не ви­зна­чи­ли­ся, ко­му від­да­ти свій го­лос 25 жов­тня. А 12,1% від­по­ві­ли, що не зби­ра­ю­ться бра­ти участь у ви­бо­рах.

В опи­ту­ван­ні КВУ взя­ли участь 456 лю­дей. До­бір ре­спон­ден­тів здій­сню­вав­ся за ста­т­тю та ві­ком. Ме­тод збо­ру ін­фор­ма­ції — ан­ке­ту­ва­н­ня за мі­сцем про­жи­ва­н­ня. На­ве­де­ні да­ні мо­жна вва­жа­ти не­за­ан­га­жо­ва­ни­ми, адже кіль­ка ін­ших опи­ту­вань зро­бле­но на за­мов­ле­н­ня кон­кре­тних кан­ди­да­тів і, від­по­від­но, вка­зу­ють на їхнє лі­дер­ство.

ІСТО­РІЯ «ЗЛИ­ВУ»

Щоб зро­зу­мі­ти суть про­ти­сто­я­н­ня кан­ди­да­тів, вар­то за­зир­ну­ти в не­да­ле­ке ми­ну­ле. У трав­ні 2014 ро­ку на по­за­чер­го­вих ви­бо­рах мі­сько­го го­ло­ви Хер­со­на пе­ре­міг то­ді­шній го­ло­ва обла­сно­го осе­ред­ку ВО «Ба­тьків­щи­на» Во­ло­ди­мир Миколаєнко. Актив­ний уча­сник Єв­ро­май­да­ну, лю­ди­на з не­за­пля­мо­ва­ною ре­пу­та­ці­єю, зро­зумі­лою про­гра­мою і яскра­во ви­ра­же­ною про­укра­їн­ською по­зи­ці­єю, Миколаєнко обі­йшов най­ближ­чо­го кон­ку­рен­та на по­над 30 ти­сяч го­ло­сів.

Утім, за пів­то­ра ро­ку пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді він не ви­прав­дав біль­шо­сті спо­ді­вань. Зде­біль­шо­го ме­ра кри­ти­ку­ва­ли за ка­дро­ву по­лі­ти­ку (при­ми­ре­н­ня з екс-ре­гіо­на­ла­ми і за­ли­ше­н­ня їх на по­са­дах), від­су­тність стра­те­гі­чно­го ба­че­н­ня роз­ви­тку мі­ста, рі­шу­чих змін і згур­то­ва­ної про­фе­сій­ної ко­ман­ди, яка го­то­ва обійня­ти від­по­від­аль­ні по­са­ди. Що­прав­да, за­ува­жи­мо, що для під­трим­ки сво­їх іні­ці­а­тив Ми­ко­ла­єн­ку до­во­ди­лось по­стій­но до­мов­ля­ти­ся з мі­ськра­дою, яка до­те­пер скла­да­є­ться з ко­ли­шніх при­хиль­ни­ків Яну­ко­ви­ча та ко­му­ні­стів.

Та на­віть за та­ких умов у пе­ре­мо­зі Ми­ко­ла­єн­ка 2015 ро­ку ма­ло хто сум­ні­вав­ся. Однак за кіль­ка мі­ся­ців до ви­бо­рів у хер­сон­ській «Ба­тьків­щи­ни» став­ся гу­чний скан­дал. До пар­тії при­єд­нав­ся ко­ли­шній член Пар­тії ре­гіо­нів, екс-по­мі­чник нар­де­па Оле­ксія Жу­рав­ка (пе­ре­бу­ває в роз­шу­ку СБУ за се­па­ра­тизм і спри­я­н­ня те­ро­ри­зму), екс-на­чаль­ник мі­ської по­да­тко­вої слу­жби ча­сів Яну­ко­ви­ча і близь­кий до Ми­ко­ли Аза­ро­ва Вла­ди­слав Ман­гер. Про­ти ньо­го ви­сту­пи­ло чи­ма­ло пар­тій­ців зі ста­жем. Ближ­че до ви­бо­рів ча­сти­на з них ви­йшла че­рез це з «Ба­тьків­щи­ни», а де­хто змі­нив свою дум­ку і по­чав під­три­му­ва­ти пар­тій­не ке­рів­ни­цтво, яке взя­ло­ся від­кри­то «тра­ви­ти» Ми­ко­ла­єн­ка. Ста­ло зро­зумі­ло, що Ман­гер — не чер­го­вий член пар­тії, який хо­че прой­ти в мі­ську чи обла­сну ра­ду за ра­ху­нок рей­тин­го­вої по­лі­тси­ли, а но­вий кан­ди­дат від «Ба­тьків­щи­ни» на по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви. По­ста­вив­ши не­ре­аль­ні за ча­сом і по­лі­ти­чною кон’юн­кту­рою умо­ви (звіль­не­н­ня де­яких на­чаль­ни­ків управ­лінь, змен­ше­н­ня нор­ма­ти­вів ви­трат во­ди, змен­ше­н­ня та­ри­фів на про­їзд у мар­шру­тках), «Ба­тьків­щи­на» ви­клю­чи­ла Ми­ко­ла­єн­ка з пар­тії за їхнє не­ви­ко­на­н­ня. Хо­ча до по­яви Ман­ге­ра пар­тія не ви­ма­га­ла у «сво­го» ме­ра рі­шу­чих дій що­до лю­стра­ції й не бо­ро­ла­ся за змен­ше­н­ня та­ри­фів, а на- впа­ки, під­три­му­ва­ла від­по­від­ні рі­ше­н­ня на се­сі­ях. По­яву Ман­ге­ра в «Ба­тьків­щи­ні» та «злив» Ми­ко­ла­єн­ка вва­жа­ють узго­дже­ним осо­би­сто із Юлі­єю Ти­мо­шен­ко про­це­сом. На яких умо­вах ке­рів­ни­цтво пар­тії ри­зи­кну­ло за­ли­ши­ти­ся без сво­го мі­сько­го го­ло­ви у не най­ви­гі­дні­шо­му в еле­кто­раль­но­му пла­ні Хер­со­ні, мо­жна ли­ше здо­га­ду­ва­тись.

Миколаєнко та йо­го най­ближ­чі при­хиль­ни­ки бу­ли ви­му­ше­ні шу­ка­ти но­во­го по­лі­ти­чно­го при­тул­ку. Бу­ло ви­рі­ше­но ство­ри­ти одно­ймен­ний блок, але йо­го не­пра­виль­но за­ре­є­стру­ва­ли й зня­ли з ви­бо­рів. На­зи­ва­ли­ся ва­рі­ан­ти ви­су­ва­н­ня від БПП і «Са­мо­по­мі­чі», але в під­сум­ку Миколаєнко ви­рі­шив пі­ти са­мо­ви­су­ван­цем. А йо­го при­хиль­ни­ки ста­ли кан­ди­да­та­ми до мі­ськра­ди від рі­зних пар­тій: «УКРОПу», БПП, Ра­ди­каль­ної пар­тії. Не­ве­ли­ка ко­ман­да ме­ра ста­ла за­ру­чни­ком від­су­тно­сті до­ста­тніх лі­дер­ських яко­стей Ми­ко­ла­єн­ка і сво­го ка­пі­та­лу для пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії, який ра­ні­ше зна­чною мі­рою за­без­пе­чу­вав йо­го пар­тнер, а зго­дом пер­ший за­сту­пник Ігор Па­стух. Не став­ши більш-менш са­мо­стій­ним, Миколаєнко зму­ше­ний ми­ри­ти­ся з умо­ва­ми тих, за чию при­су­тність йо­го по­стій­но кри­ти­ку­ють.

СУ­ДИ НА СТАР­ТІ

В остан­ній день ре­є­стра­ції уча­сни­ків ви­бо­рів у Хер­со­ні за­го­во­ри­ли про пер­шу сен­са­цію. Мі­сце­ва ТВК отри­ма­ла до­ку­мен­ти від Управ­лі­н­ня юсти­ції, які за­свід­чу­ють член­ство кан­ди­да­та Во­ло­ди­ми­ра Саль­до в Пар­тії ре­гіо­нів. От­же, він не мо­же бу­ти ви­су­ну­тий «На­шим кра­єм». На цій під­ста­ві ТВК біль­ші­стю го­ло­сів не за­ре­є­стру­ва­ла Саль­до кан­ди­да­том. У той же день Саль­до звер­нув­ся до су­ду, щоб оскар­жи­ти рі­ше­н­ня ТВК. За­сі­да­н­ня три­ва­ло до дру­гої го­ди­ни но­чі. Ли­ше на­сту­пно­го дня суд по­ста­но­вив про­ве­сти по­втор­не за­сі­да­н­ня що­до ре­є­стра­ції Саль­до. Але кан­ди­дат звер­нув­ся до Оде­сько­го апе­ля­цій­но­го су­ду, який зо­бов’язав (!) ко­мі­сію за­ре­є­стру­ва­ти кан­ди­да­та від «На­шо­го краю». На мо­мент зда­чі но­ме­ра ТВК ще не ви­да­ла Саль­до по­свід­че­н­ня кан­ди­да­та, але, по­при оче­ви­дні пра­во­ві по­ру­ше­н­ня і не­зро­зумі­ле рі­ше­н­ня су­ду, в йо­го уча­сті у ви­бо­рах ма­ло хто сум­ні­ва­є­ться. А пра­виль­но роз­кру­че­на істо­рія з не­до­пу­ском Саль­до до пе­ре­го­нів мо­же до­да­ти йо­му спів­чу­тли­вих при­хиль­ни­ків.

У су­до­ву тя­га­ни­ну на­ма­га­лись уплу­та­ти й Во­ло­ди­ми­ра Ми­ко­ла­єн­ка. По­зов по­дав один із те­хні­чних кан­ди­да­тів за ні­би­то не­пра­виль­не оформ­ле­н­ня ре­є­стра­цій­них до­ку­мен­тів. На­пе­ре­до­дні з сай­та мі­ської ра­ди зни­кла де­кла­ра­ція ме­ра про до­хо­ди. Не­вдов­зі там з’яви­ла­ся ін­ша, ки­мось під­мі­не­на, на зра­зок за 2013 рік. Та­ку ж ко­пію бу­ло по­да­но до ТВК, що ста­ло при­во­дом для по­зо­ву. Утім, суд швид­ко ро­зі­брав­ся по су­ті спра­ви й ви­рі­шив, що по­мил­ки в до­ку­мен­тах не мо­жуть бу­ти під­ста­вою для зня­т­тя кан­ди­да­та.

НЕ­БЕЗ­ПЕ­ЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Про­бле­ми по­тен­цій­них лі­де­рів пе­ре­го­нів мо­жуть зі­гра­ти на ру­ку Вла­ди­сла­во­ві Ман­ге­ру, який ве­де актив­ну пі­ар-кам­па­нію з дис­кре­ди­та­ції го­лов­них опо­нен­тів. Однак най­гір­шим ва­рі­ан­том у стра­те­гі­чно­му пла­ні для Хер­со­на мо­же ста­ти ре­ванш Во­ло­ди­ми­ра Саль­до. Лю­ди­на, яка ке­ру­ва­ла Хер­со­ном з 2002-го по 2012 рік, ство­ри­ла тут ме­ре­жу сво­їх лю­дей, які до­сі за­ли­ша­ю­ться при вла­ді й по­пов­ню­ють ста­тки «го­спо­да­ря». Лю­ди­на, яка ста­ла нар­де­пом від Пар­тії ре­гіо­нів, ви­сту­па­ла про­ти Єв­ро­май­да­ну і го­ло­су­ва­ла за «ди­кта­тор­ські» за­ко­ни, а по­тім роз­по­від­а­ла про це на ро­сій­ських ка­на­лах (бо не вва­жає Ро­сію агре­со­ром), мо­же ско­ри­ста­ти­ся по­лі­ти­чною ко­ро­тко­зо­рі­стю пі­сля­май­дан­но­го та­бо­ру, який, ма­ю­чи фо­ру у ви­гля­ді чин­но­го ме­ра з ви­со­ким рів­нем під­трим­ки, вко­тре роз­сва­рив­ся.

Не­без­пе­чним «дзвін­ком» є ін­фор­ма­ція про під­трим­ку Саль­до лю­дьми з Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та. Про це пи­ше у Facebook кан­ди­дат від БПП до Хер­сон­ської мі­ськра­ди жур­на­ліст Оле­гЗай­чен­ко та ви­да­н­ня МІСТ. «За на­шою ін­фор­ма­ці­єю, з бо­ку Ві­та­лія Ковальчука здій­сню­є­ться без­пре­це­ден­тний тиск на Адмі­ні­стра­тив­ний суд, чле­нів мі­ської ТВК та пред­став­ни­ків Хер­сон­ської ОДА, які, на від­мі­ну від лю­дей у Ки­є­ві, чу­до­во ро­зу­мі­ють ка­та­стро­фі­чні наслідки при­хо­ду Во­ло­ди­ми­ра Саль­до до вла­ди», — за­зна­ча­ють жур­на­лі­сти МО­СТу. Су­дя­чи із су­до­вих про­це­сів, та­кі да­ні не ви­да­ю­ться див­ни­ми. Однак аб­со­лю­тно не­зро­зумі­лою є ло­гі­ка під­трим­ки одіо­зно­го екс-ре­гіо­на­ла в при­кор­дон­ній з оку­по­ва­ним Кри­мом обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.