Спо­ку­са «шир­ки»

Ана­ліз ви­бор­чих спи­сків у Кі­ро­во­гра­ді

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро СІНЧЕНКО, по­лі­то­лог Кі­ро­во­град

Актив­ну ви­бор­чу кам­па­нію в Кі­ро­во­град­ську мі­ськра­ду роз­по­ча­ли пар­тії БПП «Со­лі­дар­ність», ВО «Ба­тьків­щи­на», «Наш край», «Опо­зи­цій­ний блок», Ра­ди­каль­на пар­тія Ля­шка, «На­ро­дний кон­троль». Пра­кти­чно не по­мі­тно «Са­мо­по­мо­чі», однак во­на, як хов­ра­шок у відомому філь­мі, та­кож «десь є», і має чи­ма­ло ви­бор­ців, які в бю­ле­те­нях шу­ка­ти­муть са­ме її пред­став­ни­ків.

За крі­сло кі­ро­во­град­сько­го мі­сько­го го­ло­ви вже роз­по­ча­ли бо­роть­бу Ан­дрій Та­ба­лов («Наш Край»), Ан­дрій Рай­ко­вич (БПП), Ра­фа­ель Са­на­са­рян (РПЛ), Сер­гій Ми­ха­льо­нок («На­ро­дний кон­троль»), Ва­силь Ра­щу­пко («УКРОП»), Сер­гій Ка­пі­то­нов (ВОС), Ан­дрій Лей­бен­ко (ОБ), і са­мо­ви­су­ван­ці екс-мер Во­ло­ди­мир Пу­за­ков, екс-ре­гіо­нал Ар­тем Стри­жа­ков, акти­віст Ан­дрій Ма­ксю­та, со­ці­а­ліст Ан­дрій Дро­бін, за­сту­пни­ця го­ло­ви ОДА Ві­та Ата­ман­чук. З якою ме­тою ко­жен з них ви­су­нув свою кан­ди­да­ту­ру? Яка їхня роль у цій грі під на­звою «кі­ро­во­град­ські ви­бо­ри»? Спро­бу­є­мо з’ясу­ва­ти.

ІН­ТРИ­ГИ КАН­ДИ­ДА­ТІВ НА МІ­СЬКО­ГО ГО­ЛО­ВУ

По­чне­мо з Та­ба­ло­ва. Він до­сить три­ва­лий час утри­му­вав лі­дер­ство се­ред по­тен­цій­них кан­ди­да­тів у мі­ські го­ло­ви Кі­ро­во­гра­да. Ан­дрій Та­ба­лов екс-нар­деп, бі­зне­смен і гро­мад­ський ді­яч. Він до­во­лі са­мо­до­ста­тній, пред­став­ник за­мо­жної ро­ди­ни Та­ба­ло­вих, яка ста­ла ві­до­мою пі­сля то­го, як Ан­дрій ра­зом із ба­тьком у 2012 ро­ці від­мо­ви­лись увійти до скла­ду фра­кції «Ба­тьків­щи­ни», від якої обох бу­ло обра­но нар­де­па­ми.

Що­прав­да, по­при очі­ку­ва­н­ня, до скла­ду ПР і на­віть про­вла­дної біль­шо­сті Ан­дрій та­кож не уві­йшов, а зго­дом, у 2013 ро­ці на­віть від­кри­то під­три­мав Май­дан. А свої дії, які у «Ба­тьків­щи­ні» одра­зу ж на­зва­ли «ту­шку­ва­н­ням», він по­яснив осо­би­стим кон­флі­ктом із Яце­ню­ком. Сьо­го­дні цю істо­рію де­що при­за­бу­то, а сам Та­ба­лов-мо­лод­ший че­рез актив­ну і си­стем­ну ро­бо­ту сво­єї гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Рі­дний Кі­ро­во­град» (пе­ре­ва­жно со­ці­аль­на до­по­мо­га ма­ло­за­без­пе­че­ним та юри­ди­чні кон­суль­та­ції), зу­мів на­ро­сти­ти со­бі чи­ма­лий рей­тинг.

До бі­знес-акти­вів ро­ди­ни Та­ба­ло­вих на­ле­жать ТОВ «До­мі­ніо­нКі­ро­во­град», ТМ «Во­ло­шко­ве по­ле», ЗАТ «Фор­му­ла сма­ку», Чер­ка­ський хлі­бо­за­вод, Пер­во­май­ський мо­ло­чно­кон­серв­ний ком­бі­нат. Сю­ди ж мо­жна від­не­сти га­зе­ту та но­вин­ний сайт «Рі­дний Кі­ро­во­град».

Про під­трим­ку Та­ба­ло­ва як кан­ди­да­та на ме­ра вже за­яви­ли пар­тії «Наш Край», «Рі­дне мі­сто» та « Від­ро­дже­н­ня » . В цих пар­тій­них ор­га­ні­за­ці­ях зна­йшли свій при­хи­сток і чи­ма­ло ко­ли­шніх ре­гіо­на­лів та чи­нов­ни­ків ча­сів Яну­ко­ви­ча, які, що­прав­да, не вва­жа­ю­ться ду­же одіо­зни­ми.

Най­ближ­чим кон­ку­рен­том Та­ба­ло­ва до­сі був де­пу­тат мі­ськра­ди, екс-ре­гіо­нал Ар­тем Стри­жа­ков. Стри­жа­ко­ва мо­жна вва­жа­ти ре­гіо­на­лом «ідей­ним». Він був актив­ним уча­сни­ком Ан­ти­май­да­ну, ор­га­ні­зо­ву­вав «ті­ту­шок», а сьо­го­дні на­по­ле­гли­во про­су­ває по­вер­не­н­ня Кі­ро­во­гра­ду на­зви ча­сів Ро­сій­ської ім­пе­рії — Єли­са­вет­град (цим зав­жди в Кі­ро­во­гра­ді за­йма­лись про­ро­сій­ські си­ли).

Офі­цій­но він іде шля­хом са­мо­ви­су­ва­н­ня, однак, за ін­фор­ма­ці­єю жур­на­лі­стів «Сло­ва і Ді­ла», не­о­фі­цій­но йо­го під­три­му­ють пар­тії «Опо­зи­цій­ний блок» (зокре­ма, близь­кий со­ра­тник Яну­ко­ви­ча — Сер­гій Ла­рін та одіо­зний де­пу­тат обл­ра­ди Ва­дим Вол­ка­нов) та Пар­тія пен­сіо­не­рів Укра­ї­ни. Та­кож на йо­го бо­ці — Кі­ро­во­град­ська єпар­хія УПЦ (Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту).

Ін­три­га, чи від­бу­де­ться офі­цій­не ви­су­не­н­ня Стри­жа­ко­ва від «Опо­зи­цій­но­го бло­ку», збе­рі­га­лась до остан­ньо­го. Адже, з одно­го бо­ку, по­хід від пар­тії по­збав­ляв йо­го бу­дья­ких на­дій на пе­ре­мо­гу (пі­сля Май­да­ну і ро­сій­ської агре­сії про­ро­сій­ські си­ли зна­чно втра­ти­ли в під­трим­ці), з ін­шо­го, са­мо­ви­су­ва­н­ня по­збав­ля­ло йо­го май­же га­ран­то­ва­но­го де­пу­тат­ства в мі­ськра­ді.

Але розв’яз­ка ви­яви­лась ще не­спо­ді­ва­ні­шою. Чи то шан­си Стри­жа­ко­ва ви­яви­лись за­над­то низь­ки­ми, чи то про­по­зи­ція пар­тії вла­ди — за­над­то при­ва­бли­вою, але у мі­сті не­спо­ді­ва­но ви­ни­кла ком­про­мі­сна кан­ди­да­ту­ра Ан­дрія Рай­ко­ви­ча. Осо­би­сто він жо­дно­го дня не був чле­ном Пар­тії ре­гіо­нів, однак, бу­ду­чи в На­ро­дній пар­тії Ли­тви­на, вхо­див у про­вла­дну біль­шість і го­ло­су­вав за всі вла­дні іні­ці­а­ти­ви.

Ан­дрій Рай­ко­вич — успі­шний під­при­є­мець, ба­га­то­рі­чний вла­сник та ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ТДВ «М’ясо­ком­бі­нат «Ятрань». В актив­ній по­лі­ти­чній ді­яль­но­сті та по­лі­ти­чних ам­бі­ці­ях ні­ко­ли по­мі­че­ним не був. Від ба­ло­ту­ва­н­ня в ме­ри чи в нар­де­пи до­сі по­стій­но від­мов­ляв­ся. Що ж зму­си­ло йо­го по­го­ди­тись цьо­го ра­зу? По­дей­ку­ють, що осо­би­стий дзві­нок са­мо­го Пре­зи­ден­та.

Сьо­го­дні він єди­ний кан­ди­дат від вла­ди — вчо­ра­шньої і сьо­го­дні­шньої. Рай­ко­ви­ча ви­су­ну­ла пар- тія БПП «Со­лі­дар­ність» (го­ло­ва ОДА Сер­гій Ку­зьмен­ко, той, який бу­ду­чи нар­де­пом від ПР, го­ло­су­вав за «за­ко­ни ди­кта­ту­ри», нар­де­пи Ко­стян­тин Яри­ніч, Ана­то­лій Ку­зьмен­ко) і офі­цій­но під­три­ма­ла ВО «Ба­тьків­щи­на» (го­ло­ва обл­ра­ди Оле­ксандр Чор­но­і­ва­нен­ко, в.о. мі­сько­го го­ло­ви Іван Мар­ков­ський).

Але най­чи­слен­ні­шою гру­пою під­трим­ки ста­ла ко­ли­шня «єди­на ко­ман­да» Сер­гія Ла­рі­на. Біль­шість її пред­став­ни­ків під­три­ма­ли Рай­ко­ви­ча офі­цій­но (нар­деп Ста­ні­слав Бе­рез­кін, екс-мер Оле­ксандр Са­ін­сус, екс-се­кре­тар мі­ськра­ди Ігор Волков, кру­пні бі­зне­сме­ни Пав­ло Шту­тман, Єв­ген Ба­хмач, Іри­на Са­єн­ко, Лю­дми­ла Шу­бі­на). Сам Ла­рін під­три­мав про­вла­дно­го кан­ди­да­та не­о­фі­цій­но.

Це про­я­ви­лось як у де­ле­гу­ван­ні у спи­ски БПП і «Ба­тьків­щи­ни» ексре­гіо­на­лів, так і у ви­су­ван­ні від Опо­бло­ку не­ві­до­мо­го ши­ро­ко­му за­га­лу ря­до­во­го пар­тій­ця Лей­бен­ка. Всі ЗМІ ко­ли­шньої ме­діа-ім­пе­рії Ла­рі­на вже пра­цю­ють на «єди­но­го кан­ди­да­та».

Пі­сля цьо­го кро­ку сво­го бо­са, за ло­гі­кою, Стри­жа­ков вза­га­лі не мав би ви­су­ва­ти сво­єї кан­ди­да­ту­ри на ме­ра, а про­сто очо­ли­ти спи­сок ОБ до мі­ськра­ди. Однак він пі­шов ва­банк. На­вряд чи він мі­гзро­би­ти це без узго­дже­н­ня з Ла­рі­ним, адже в цьо­му ра­зі він не отри­мав би до­ста­тньо­го ре­сур­су для кам­па­нії.

Тим па­че, штаб ОБ пра­цює са­ме на Стри­жа­ко­ва. То­му мо­жна при­пу­сти­ти, що Ар­тем ви­ко­нує дві за­да­чі: по- пер­ше, на­ма­га­є­ться ві­ді­бра­ти го­ло­си у Та­ба­ло­ва, по-дру­ге, у дру­го­му ту­рі має під­три­ма­ти Рай­ко­ви­ча. При­найм­ні, у цьо­му Ла­рін мо­же пе­ре­ко­ну­ва­ти пред­став­ни­ків но­вої вла­ди.

Ре­аль­ність же мо­же бу­ти й ін­шою. Адже, як­би нео-ре­гіо­на­ли з Опо­бло­ку щи­ро ба­жа­ли Рай­ко­ви­чу пе­ре­мо­ги, во­ни б не ро­би­ли свою під­трим­ку пу­блі­чною, не ство­рю­ва­ли б йо­му «сов­ко­ву» ви­бор­чу кам­па­нію, не за­лу­ча­ли б Рай­ко­ви­ча в чи­сло агі­та­то­рів за пу­тін­ську ім­пер­ську на­зву «Єли­са­вет­град»... Адже всі ці дії від­ля­ку­ють від Рай­ко­ви­ча па­трі­о­ти­чних ви­бор­ців «Со­лі­дар­но­сті».

То­му тут, на­пев­не, має мі­сце спо­ді­ва­н­ня по­літ­те­хно­ло­гів ОБ на ви­хід у дру­гий тур Рай­ко­ви­ча та Стри­жа­ко­ва. І в цьо­му ра­зі увесь на­яв­ний ме­дій­ний та фі­нан­со­вий ре­сурс мо­же бу­ти ки­ну­тий на під­трим­ку остан­ньо­го. Хо­ча, у ра­зі пе­ре­мо­ги Ан­дрія Рай­ко­ви­ча, «опи» та­кож не про­гра­ють, адже біль­шість у мі­сце­вих ра­дах все одно фор­му­ва­ти­муть во­ни, про­йшов­ши за спи­ска­ми не тіль­ки ОБ, але й БПП із «Ба­тьків­щи­ною».

Однак, по­ді­бні спо­ді­ва­н­ня на фі­наль­ний по­єди­нок «Рай­ко­вич — Стри­жа­ков » на­вряд чи ко­ли- не­будь справ­дя­ться. Обоє гра­ють на одно­му по­лі « лю­би­те­лів Єли­са­ве­ти», а во­но не «ре­зи­но­ве», і в ньо­му вже стає ті­сно.

Зна­чно мен­шим від трьох опи­са­них грав­ців ре­сур­сом во­ло­ді­ють кан­ди­да­ти Ан­дрій Ма­ксю­та, Ва­силь Ра­щу­пко, Сер­гій Ка­пі­то­нов, Сер­гій Ми­ха­льо­нок, Ві­та Ата­ман­чук та Ра­фа­ель Са­на­са­рян. Го­лов­на за­да­ча зга­да­них кан­ди­да­тів (окрім са­мо­ви­су­ван­ців Ма­ксю­ти та Ата­ман­чук) — пра­цю­ва­ти на пар­тій­ний рей­тин­гі спро­бу­ва­ти за­ве­сти свої пар­тії в мі­ську ра­ду.

Шанс на пе­ре­мо­гу у них мо­же з’яви­тись у ра­зі об’єд­на­н­ня зу­силь дов­ко­ла спіль­ної кан­ди­да­ту­ри, адже всі зга­да­ні кан­ди­да­ти ма­ють спіль­не еле­кто­раль­не по­ле. І де­я­кі ін­те­гра­цій­ні про­це­си в цьо­му се­ре­до­ви­щі вже роз­по­ча­лись у фор­мі ство­ре­н­ня Гро­мад­сько­го ру­ху «Ан­ти­ре­ванш».

СИ­ТУ­А­ЦІЯ У ТРЬОХ НАЙ­БІЛЬ­ШИХ МІ­СТАХ ОБЛА­СТІ

Але змо­ва БПП «Со­лі­дар­ність», ВО «Ба­тьків­щи­на» та «Опо­зи­цій­но­го бло­ку» від­бу­лась не тіль­ки в обла­сно­му цен­трі, але й по всій обла­сті. Не за­гли­блю­ю­чись у ви­бор­чі спи­ски до обла­сної, ра­йон­них та ін­ших мі­сце­вих рад, де є без­ліч при­кла­дів по­хо­ду ко­ли­шніх ре­гіо­на­лів за спи­ска­ми ни­ні­шніх пар­тій вла­ди, коротко прой­дусь по си­ту­а­ції у трьох най­біль­ших мі­стах обла­сті.

«Єди­но­го кан­ди­да­та» — екс-ре­гіо­на­ла Ан­дрія Ко­ло­мій­це­ва БПП « Со­лі­дар­ність » спіль­но з ВО « Ба­тьків­щи­на » ви­су­ну­ли в Оле­ксан­дрії. Екс-ре­гіо­на­ла Юрія Ко­тен­ка ВО « Ба­тьків­щи­на » ви­су­ну­ла в Сві­тло­вод­ську, то­ді як БПП вла­сно­го кан­ди­да­та не ви­су­ва­ла. У Знам’ян­ці сво­їх кан­ди­да­тів не ви­су­ну­ли ані БПП, ані « Ба­тьків­щи­на», від­кри­ва­ю­чи шлях до пе­ре­о­бра­н­ня кан­ди­да­ту від Опо­бло­ку Ан­дрію Те­слен­ку.

Спіл­ка ко­ли­шніх ре­гіо­на­лів із (вже ко­ли­шні­ми?) на­ціо­нал-де­мо­кра­та­ми про­яв­ля­є­ться і в ме­то­дах ве­де­н­ня ви­бор­чої кам­па­нії. Так, у Кі­ро­во­гра­ді про­бле­ми з ре­є­стра­ці­єю ви­ни­кли у пред­став­ни­ків ВО «Сво­бо­да» та об’єд­на­н­ня «Са­мо­по­міч».

В Оле­ксан­дрії ТВК від­мов­ля­лась ре­є­стру­ва­ти кан­ди­да­та на мі­сько­го го­ло­ву від пар­тії « Си­ла лю­дей» Во­ло­ди­ми­ра До­жджа­ни­ка, так і не за­ре­є­стру­вав­ши 27 кан­ди­да­тів від йо­го пар­тії з при­чи­ни... від­су­тно­сті в ав­то­біо­гра­фії фра­зи «гро­мад­ською ді­яль­ні­стю (не) за­ймав­ся»!

І по­ді­бних ви­пад­ків фі­ксу­є­ться чи­ма­ло по всій обла­сті. Всі ці си­гна­ли свід­чать про мо­жли­вість за­сто­су­ва­н­ня вже тра­ди­цій­ної кі­ро­во­град­ської те­хно­ло­гії зня­т­тя з ре­є­стра­ції лі­де­ра ви­бор­чих пе­ре­го­нів у ніч пе­ред го­ло­су­ва­н­ням.

Вра­хо­ву­ю­чи від­су­тність силь­но­го опо­ру спро­бам ре­ван­шу екс-ре­гіо­на­лів з бо­ку про­вла­дних по­лі­ти­чних сил, що бе­руть участь у ви­бо­рах, по­ді­бний рух має ви­ни­кну­ти «зни­зу», адже за­пит на ньо­го у су­спіль­стві до­сить ве­ли­кий. І він вже по­чав фор­му­ва­тись.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.