Еко­но­мі­ка Укра­ї­ни: ЩО ПО­ПЕ­РЕ­ДУ?

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ци­фри, які не по­тре­бу­ють ко­мен­та­рів

За­йма­ю­чись пи­та­н­ня­ми бор­гів та їх ре­стру­кту­ри­за­ції, уряд фа­кти­чно пе­ре­став за­йма­ти­ся сво­їм клю­чо­вим зав­да­н­ням — роз­ви­тком еко­но­мі­ки. Вій­сько­вий кон­флікт на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, ане­ксія Кри­му є об’єктив­ни­ми при­чи­на­ми по­гір­ше­н­ня еко­но­мі­чної си­ту­а­ції в кра­ї­ні, от­же, під­сум­ки 2014 ро­ку ми ма­ли прийня­ти та­ки­ми, які во­ни є. Але про­бле­ма по­ля­гає в то­му, що 2015 ро­ку си­ту­а­ція не змі­ню­є­ться на кра­ще, а нав­па­ки — від­бу­ва­є­ться по­гли­бле­н­ня па­ді­н­ня, шо­ко­ві де­валь­ва­цій­ні та ін­фля­цій­ні спле­ски, зу­бо­жі­н­ня на­се­ле­н­ня та бан­крут­ство під­при­ємств, бан­ків та дер­жа­ви в ці­ло­му.

По­стає пи­та­н­ня — чи це не є ар­гу­мен­та­ми «бан­крут­ства» та про­фе­сій­ної не­спро­мо­жно­сті са­мої уря­до­вої ко­ман­ди. Ниж­че — ли­ше факти... По­при низь­ку ста­ти­сти­чну ба­зу 2014 ро­ку, за під­сум­ком І пів­річ­чя 2015 ро­ці ВВП ско­ро­тив­ся ще на 15,8% (про­ти змен­ше­н­ня на 3%у І пів­річ­чі 2014 ро­ку).

Зни­же­н­ня ді­ло­вої актив­но­сті від­по­від­ним чи­ном по­зна­чи­лось і на рів­ні жи­т­тя на­се­ле­н­ня. Так, за на­ши­ми оцін­ка­ми ВВП на ду­шу на­се­ле­н­ня ско­ро­тив­ся з 3,4 тис. дол. США за 12 мі­ся­ців із черв­ня 2013 по чер­вень 2014 ро­ку та до 1,9 тис. дол. США за 12 мі­ся­ців із черв­ня 2014 по чер­вень 2015 ро­ку. До­від­ко­во. За да­ни­ми Сві­то­во­го Бан­ку 2014 ро­ку ВВП на ду­шу на­се­ле­н­ня у Су­да­ні ста­но­вив 1,9 тис. дол. США, Ні­ка­ра­гуа — 2 тис. дол. США.

По­гір­ше­н­ня ди­на­мі­ки клю­чо­во­го ма­кро­еко­но­мі­чно­го ін­ди­ка­то­ра, який ха­ра­кте­ри­зує кін­це­вий ре­зуль­тат ви­ро­бни­чої ді­яль­но­сті, від­бу­ва­ло­ся в умо­вах по­гір­ше­н­ня ви­ро­бни­чої актив­но­сті в усіх без ви­клю­че­н­ня го­лов­них агре­го­ва­них ви­дах еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті.

Так, про­ми­сло­вість опи­ни­ла­ся у прір­ві ши­ро­ко­мас­шта­бної кри­зи та ско­ро­че­н­ня ви­ро­бни­цтва, яке у роз­ра­хун­ку мі­сяць до від­по­від­но­го мі­ся­ця по­пе­ре­дньо­го ро­ку спо­сте­рі­га­є­ться вже про­тя­гом 34 мі­ся­ців по­спіль (із сер­пня 2012 ро­ку).

У сі­чні — сер­пні 2015 ро­ку об­ся­ги про­ми­сло­во­сті змен­ши­лись — на 18% (у сі­чні-сер­пні 2014 ро­ку — на 7%). Ви­ро­бни­цтво спо­жив­чих то­ва­рів ко­ро­тко­стро­ко­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня ско­ро­ти­лось на 12,5%, то­ва­рів про­мі­жно­го спо­жи­ва­н­ня — 13,7%, енер­гії — 25,1%, спо­жив­чих то­ва­рів три­ва­ло­го ви­ко­ри­ста­н­ня — 24,1%, ін­ве­сти­цій­них то­ва­рів — 22%. Тоб­то не­має жо­дної гру­пи про­ми­сло­вих то­ва­рів, так са­мо як і жо­дної га­лу­зі про­ми­сло­во­сті, яка на­ро­щу­ва­ла б ви­ро­бни­цтво або хо­ча б не ско­ро­чу­ва­ло йо­го по­рів­ня­но з уже за­фі­ксо­ва­ним па­ді­н­ням ми­ну­ло­го ро­ку.

Для до­від­ки: за під­сум­ком сі­чня — сер­пня 2015 ро­ку об­ся­ги ви­ро­бни­цтва у до­був­ній про­ми­сло­во­сті і роз­ро­блен­ні кар’єрів ско­ро­ти­ли­ся на 20,9%, пе­ре­ро­бній про­ми­сло­во­сті — на 17,4% та по­ста­чан­ні еле­ктро­енер­гії, га­зу, па­ри та кон­ди­ці­йо­ва­но­го по­ві­тря — на 14,5%.

Крім то­го, ві­тчи­зня­ний про­ми­сло­вий ком­плекс по­сту­по­во втра­чає свій по­тен­ці­ал. Від­су­тність у зві­тних дер­жав­них ста­ти­сти­чних спо­сте­ре­же­н­нях да­них що­до про­ми­сло­во­сті окре­мих ви­дів ді­яль­но­сті (або про­ду­кції) свід­чить про пов­не зни­ще­н­ня да­них сфер або про на­яв­ність ли­ше одно­го ви­ро­бни­ка в кра­ї­ні. При­кла­дом цьо­го є ав­то­мо­біль­на га­лузь, де за­ли­шив­ся на ра­зі ли ше один ви роб ник — ПАТ «Ав­то­КрАЗ», що ви­ро­бляє мі­зер­ні об­ся­ги про­ду­кції по­рів­ня­но з ро­ка­ми під­йо­му та роз­ви­тку да­ної га­лу­зі (у сер­пні 2015 р. зу­пи­ни­ло­ся ви­ро­бни­цтво на всіх чо­ти­рьох під­при­єм­ствах з ви­ро­бни­цтва лег­ко­вих ав­то­мо­бі­лів та на чо­ти­рьох із п’яти з ви­ро­бни­цтва ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів).

Для до­від­ки: пов­на зу­пин­ка ви­ро­бни­цтва лег­ко­вих ав­то­мо­бі­лів спо­сте­рі­га­ла­ся ли­ше у кри­зо­во­му 2009 ро­ці. Якщо у сі­чні — сер­пні ми­ну­ло­го, як вва­жа­ло­ся — най­гір­шо­го ро­ку для еко­но­мі­ки, бу­ло ви­ро­бле­но 23 тис. ав­то­мо­бі­лів, то у сі­чні — сер­пні по­то­чно­го ро­ку ли­ше 2,9 тис. штук. Най­біль­ше ав­то­мо­бі­лів бу­ло ви­ро­бле­но 2008 ро­ку — 402 тис. штук.

Про по­сту­по­ву втра­ту ви­ро­бни­чо­го по­тен­ці­а­лу окре­мих га­лу­зей ві­тчи­зня­ної про­ми­сло­во­сті та­кож свід­чить втра­та по­зи­цій ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків у сві­то­во­му се­ре­до­ви­щі. Якщо у по­пе­ре­дніх ро­ках Укра­ї­на по­сі­да­ла мі­сце в ТОП-10 най­біль­ших сві­то­вих ви­ро­бни­ків ста­лі (2013 ро­ку — 8-9 мі­сце), то вже за ві­сім мі­ся­ців 2015 ро­ку Укра­ї­на по­су­ну­ла­ся на 12-те мі­сце.

У сіль­сько­му го­спо­дар­стві за під­сум­ком сі­чня — сер­пня 2015 ро­ку спо­сте­рі­га­ло­ся па­ді­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва до 5,8% («плюс» 6,3% у сі­чні — сер­пні 2014 ро­ку). Об­ся­ги ви­ро­бни­цтва змен­ши­лись, як у ро­слин­ни­цтві («мі­нус» 6,4% про­ти зро­ста­н­ня на 7,5% у сі­чні — сер­пні 2014 ро­ку) так і у тва­рин­ни­цтві («мі­нус» 5% про­ти зро­ста­н­ня на 2,9% у сі­чні — сер­пні 2014 ро­ку).

Клю­чо­ви­ми за­галь­ни­ми фа­кто­ра­ми, які впли­ну­ли на фор­му­ва­н­ня не­га­тив­них показників бу­ли: як об’єктив­ні — за­кри­т­тя низ­ки сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств та скла­дні умо­ви про­ве­де­н­ня по­льо­вих ро­біт у До­не­цькій та Лу­ган­ській обл., так і еко­но­мі­чні чин­ни­ки, які ли­ше по­гір­шу­ю­ться — збіль­ше­н­ня за­тра­тно­сті ви­ро­бни­цтва про­ду­кції, зву­же­н­ня пла­то­спро­мо­жно­го по­пи­ту на­се­ле­н­ня.

У сі­чні — сер­пні 2015 ро­ку че­рез ін­ве­сти­цій­ну не­при­ва­бли­вість еко­но­мі­ки та зна­чний дефіцит фі­нан­со­вих ре­сур­сів у суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, ін­декс бу­ді­вель­ної про­ду­кції, який є ін­ди­ка­то­ром ін­ве­сти­цій­ної актив­но­сті в еко­но­мі­ці, про­де­мон­стру­вав най­біль­ше па­ді­н­ня се­ред клю­чо­вих ВЕД — на 24,6% (про­ти «мі­нус» 14,6 % у сі­чні — сер­пні 2014 ро­ку).

У сі­чні — сер­пні 2015 ро­ку всі се­гмен­ти транс­пор­ту про­дов­жу­ва­ли де­мон­стру­ва­ти не­га­тив­ну ди­на­мі­ку, осо­бли­во па­са­жир­ський транс­порт че­рез низь­кий по­пит на­се­ле­н­ня, збіль­ше­н­ня вар­то­сті про­їзду всі­ма ви­да­ми транс­пор­ту.

Для до­від­ки: у сі­чні — сер­пні 2015 ро­ку пе­ре­ве­зе­н­ня ван­та­жів ско­ро­ти­ло­ся на 16,2% («мі­нус» 3,9% у сі­чні — сер­пні 2014 ро­ку), ван­та­жо­обіг — на 12,2% («мі­нус» 3,7% у сі­чні — сер­пні 2014 ро­ку), пе­ре­ве­зе­н­ня па­са­жи­рів — на 13,0%) «мі­нус» 5,0% у сі­чні — сер­пні 2014 ро­ку), па­са­жи­ро­обо­рот — на 9,8% («мі­нус» 11,5% у сі­чні — сер­пні 2014 ро­ку).

Крім то­го, по­при ви­гі­дне гео­гра­фі­чне роз­та­шу­ва­н­ня, Укра­ї­на аб­со­лю­тно не ви­ко­ри­сто­вує вла­сні кон­ку­рен­тні пе­ре­ва­ги, з одно­го бо­ку, че­рез не­до­ско­на­лу та ко рум по ва ну та риф ну сис те му, скла­дні адмі­ні­стра­тив­ні про­це­ду­ри, з дру­го­го — зро­ста­н­ня ри­зи­ко­ва­но­сті тран­зи­ту те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни. Зва­жа­ю­чи на це, тран­зи­тні пе­ре­ве­зе­н­ня де­мон­стру­ють не­га­тив­ну ди­на­мі­ку (2014 ро­ку змен­ши­ли­ся до 102 млн тонн, у той час як 2005 ро­ку об­сяг тран­зи­ту ван­та­жів усі­ма ви­да­ми транс­пор­ту ста­но­вив 205,6 млн тонн).

Обо­рот роз­дрі­бної тор­гів­лі у сі­чні — сер­пні 2015 ро­ку ско­ро­тив­ся до 23,1% («мі­нус» 4% у сі­чні — сер­пні 2014 ро­ку), що зу­мов­ле­но низь­ким пла­то­спро­мо­жним по­пи­том до­мо­го­спо­дарств в умо­вах ре­а­лі­зо­ва­ної уря­дом по­лі­ти­ки у со­ці­аль­ній сфе­рі. Та­ко­го па­ді­н­ня у роз­дрі­бній тор­гів­лі не спо­сте­рі­га­ло­ся на­віть у кри­зо­во­му 2009-му ро­ці і в остан­нє бу­ло за­фі­ксо­ва­но ли­ше на по­ча­тку 90-х ро­ків ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя.

Во­дно­час, змен­ше­н­ня час­тки ві­тчи­зня­ної про­ду­кції у стру­кту­рі роз­дрі­бної тор­гів­лі про­до­воль­чою про­ду­кці­єю свід­чить про те, що ві­тчи­зня­ні то­ва­ро­ви­ро­бни­ки аб­со­лю­тно не ско­ри­ста­ли­ся пе­ре­ва­га­ми зна­чної де­валь­ва­ції грив­ні, а та­кож ді­єю до­да­тко­во­го ім­порт­но­го збо­ру, що бу­ло впро­ва­дже­но са­ме для по­кра­ще­н­ня ста­ну пла­ті­жно­го ба­лан­су та змен­ше­н­ня об­ся­гів ім­пор­ту.

Кри­ти­чна си­ту­а­ції у ви­ро­бни­чо­му ком­пле­ксі в по­єд­нан­ні із па­ді­н­ням об­ся гів зов ніш ньо еко но­мі­чної ді яль но­сті зу­мо­ви­ли по­гли­бле­н­ня па­ді­н­ня опто­во­го то­ва­ро­обо­ро­ту до 14,1% (про­ти «мі­нус» 13,8% у сі­чні — сер­пні 2014 ро­ку).

У сі­чні — сер­пні 2015 ро­ку ско­ро­че­н­ня ре­аль­ної (з ура­ху­ва­н­ням ін­фля­ції) се­ре­дньо­мі­ся­чної за­ро­бі­тної пла­ти ста­но­ви­ло 23,2 % на тлі ско­ро­че­н­ня на 3,1% у сі­чні — сер­пні ми­ну­ло­го ро­ку. Та­ко­го зна­чно­го та дов­го­три­ва­ло­го па­ді­н­ня не­за­ле­жна Укра­ї­на не знає за усі ро­ки ста­ти­сти­чних спо­сте­ре­жень у да­ній сфе­рі. На­віть у кри­зо­во­му 2009-му ро­ці при па­ді­н­ня ВВП на 14,8% се­ре­дньо­мі­ся­чна за­ро­бі­тна пла­та ре­аль­но ско­ро­ти­ла­ся ли­ше на 9,2%.

Ди­на­мі­ка за­ро­бі­тної пла­ти у сі­чні — сер­пні 2015 ро­ку фор­му­ва­лась в умо­вах від­су­тно­сті під­ви­ще­н­ня мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти впро­довж май­же двох ро­ків. В остан­нє най­три­ва­лі­ший пе­рі­од за­мо­ро­же­н­ня мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти ста­но­вив — 2 ро­ки та 3 мі­ся­ці та був від­зна­че­ний 1993 ро­ку, в ін­ші ро­ки по­ка­зник у се­ре­дньо­му пе­ре­гля­дав­ся три­чі на рік.

За­зна­че­ні про­це­си в еко­но­мі­ці на тлі прийня­т­тя та ре­а­лі­за­ції не­про­ду­ма­них рі­шень сфор­му­ва­ли зна­чні па­ні­чні на­строї еко­но­мі­чних аген­тів та при­зве­ли до зна­чно­го зне­ці­не­н­ня грив­ні, по­си­ле­н­ня до­ла­ри­за­ції еко­но­мі­ки і втра­ти між­на­ро­дних ре­зер­вів.

Для до­від­ки: рі­вень до­ла­ри­за­ції еко­но­мі­ки на 01.09.2015 ро­ку ста­но­вив 33,2%, що є ви­щим, ніж на ана­ло­гі­чну да­ту 2009 та 2008 ро­ків (32,4% та 23,4% від­по­від­но).

По­при зро­ста­н­ня впро­довж остан­ніх мі­ся­ців між­на­ро­дних ре­зер­вів до 12,6 млрд дол. США (ста­ном на 01.09.2015 ро­ку), во­ни є зна­чно ниж­чи­ми, ніж на ана­ло­гі­чну да­ту 2009 та 2008 ро­ків — 28,9 млрд дол. США та 38 млрд дол. США від­по­від­но. Не­об­хі­дно на­га­да­ти, що на­віть за­зна­че­не зро­ста­н­ня ре­зер­вів НБУ від­бу­ло­ся ви­клю­чно за ра­ху­нок тран­шів від МВФ, які не­об­хі­дно бу­де по­вер­та­ти.

Зне­ці­не­н­ня на­ціо­наль­ної гро­шо­вої оди­ни­ці за­пу­сти­ло лан­цю­го­вий ме­ха­нізм по­гір­ше­н­ня ди­на­мі­ки за ін­ши­ми клю­чо­ви­ми по­ка­зни­ка­ми фі­нан­со­во­го се­кто­ру, по­чи­на­ю­чи із зро­ста­н­ня вар­то­сті ім­пор­то­ва­ної си­ро­ви­ни (зокре­ма й си­ро­ви­ни для подаль­шої про­ми­сло­вої оброб­ки), по­си­ле­н­ня бор­го­во­го на­ван­та­же­н­ня на еко­но­мі­ку в ре­зуль­та­ті пе­ре­оцін­ки вар­то­сті зо­бов’язань та за­кін­чу­ю­чи зне­ці­не­н­ням вар­то­сті акти­вів суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня.

Про зна­чні по­тря­сі­н­ня у бан­ків­ській си­сте­мі свід­чить ско­ро­че­н­ня кіль­ко­сті пра­цю­ю­чих бан­ків. Так, ста­ном на 01.08.2015 в Укра­ї­ні пра­цю­ють 137 бан­ків, що на 23,9% мен­ше, ніж на по­ча­ток 2014 ро­ку, при одно­ча­сно­му зни­жен­ні час­тки іно­зем­но­го ка­пі­та­лу у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі бан­ків до 30,9% з 34%.

На тлі зро­ста­н­ня вар­то­сті та­ри­фної складової та збіль­ше­н­ня ці­ни ім­порт­них то­ва­рів збіль­шив­ся ін­декс спо­жив­чих цін — на 49,6%.

У той же час, зро­ста­н­ня со­бі­вар­то­сті ви­ро­бни­цтва вна­слі­док де­валь­ва­ції грив­ні та ускла­дне­н­ня ви­ро­бни­чо­го про­це­су на де­яких під­при­єм­ствах схо­ду Укра­ї­ни, на­віть, в умо­вах низ­хі­дної ди­на­мі­ки на сві­то­вих то­вар­них рин­ках при­ве­ло до зро­ста­н­ня рів­ня ін­де­ксу цін ви­ро­бни­ків на 40,4%. Це і не да­ло по су­ті ско­ри­ста­тись де­валь­ва­цій­ни­ми пе­ре­ва­га­ми, адже ві­тчи­зня­не ви­ро­бни­цтво є сут­тє­во ім­пор­то­за­ле­жним — час­тка ім­пор­ту в про­мі­жно­му спо­жи­ван­ні про­ми­сло­во­сті ста­но­вить близь­ко 42%.

Це зайвий раз під­твер­джує, що, на жаль, при ухва­лен­ні рі­шень від­по­від­аль­ні осо­би уря­ду та НБУ не зва­жа­ють на їх мо­жли­ві еко­но­мі­чні та со­ці­аль­ні наслідки. Рад­ше за все, рі­ше­н­ня ухва­лю­ють без на­ле­жно­го екс­пер­тно­го обго­во­ре­н­ня і від­по­від­них роз­ра­хун­ків або під впли­вом чин­ни­ків по­за ме­жею еко­но­мі­чної до­ціль­но­сті та дер­жав­них ін­те­ре­сів.

Так, НБУ прийняв най­лег­ше рі­ше­н­ня — за­про­ва­див ще більш жорс­тку мо­не­тар­ну по­лі­ти­ку. Як і пе­ред­ба­ча­ли екс­пер­ти, вве­де­ні НБУ жорс­ткі адмі­ні­стра­тив­ні обме­же­н­ня бу­ли сприйня­ті суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня, як ке­рів­ни­цтво до пе­ре­хо­ду в не­ле­галь­ний се­ктор еко­но­мі­ки, що від­по­від­но про­сти­му­лю­ва­ло збіль­ше­н­ня ті­ньо­вих фі­нан­со­вих опе­ра­цій у кра­ї­ні.

Крім ін­шо­го, «уні­каль­ність» сьо­го­дні­шньої еко­но­мі­чної си­ту­а­ції та­кож по­ля­гає у без­пре­це­ден­тно ви­со­ко­му рів­ні бор­го­во­го на­ван­та­же­н­ня на еко­но­мі­ку та від­то­ком іно­зем­но­го ка­пі­та­лу з кра­ї­ни.

Зокре­ма, спів­від­но­ше­н­ня зов­ні­шньо­го бор­гу до ВВП у сі­чні — черв­ні 2015 ро­ку ста­но­ви­ло 121,5%, що є зна­чно ви­щим, ніж по­ка­зник кри­зо­вих 2008 — 2009 ро­ків — 2008 ро­ку ва­ло­вий зов­ні­шній борг ста­но­вив 54% ВВП, 2009 ро­ку — 85,1%.

За­зна­че­на ди­на­мі­ка су­про­во­джу­є­ться по­стій­ним пе­ре­гля­дом між­на­ро­дни­ми кре­ди­тни­ми агент­ства­ми у бік зни­же­н­ня кре­ди­тних рей­тин­гів Укра­ї­ни, які не спо­сте­рі­га­ли­ся що­най­мен­ше з 2000 ро­ку. Так, 24 бе­ре­зня 2015 ро­ку між на род не рей тин го ве агент ст во Moody’s Investors Service зни­зи­ло су­ве­рен­ний рей­тинг Укра­ї­ни до «Ca» із «Caa3», 27 сер­пня 2015 ро­ку агент­ство Fitch Ratings по­ни­зи­ло дов­го­стро­ко­вий рей­тинг де­фол­ту емі­тен­та в іно­зем­ній ва­лю­ті до рів­ня «C» із «CC», а агент­ство Standard & Poor’s 25 ве­ре­сня 2015 ро­ку по­ни­зи­ло дов­го­стро­ко­вий су­ве­рен­ний кре­ди­тний рей­тинг Укра­ї­ни в іно­зем­ній ва­лю­ті до рів­ня «SD» з «СС».

От­же, здій­снив­ши наш ана­ліз, ми мо­же­мо кон­ста­ту­ва­ти, що по­стій­ні де­кла­ра­ції уря­дов­ців що­до до­ся­гне­н­ня еко­но­мі­кою най­ниж­чої то­чки та ско­ро­го ви­хо­ду на тра­є­кто­рію еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня (яке нам обі­ця­ють уже май­же рік), ли­ше ще біль­ше по­си­лю­ють не­до­ві­ру лю­дей до дій уря­ду та, що є най­гір­шим, зне­ві­ру су­спіль­ства як у вла­сне май­бу­тнє, так і у пер­спе­кти­ви кра­ї­ни.

Не по­трі­бно бу­ти ві­до­мим екс­пер­том, щоб зро­зу­мі­ти, що на­віть очі­ку­ва­не у най­ближ­чі мі­ся­ці зро­ста­н­ня окре­мих показників бу­де зу­мов­ле­не ви­клю­чно ста­ти­сти­чним ефе­ктом та тим, що еко­но­мі­ці 42-х мі­ліон­ної кра­ї­ни вже фа­кти­чно не­має ку­ди па­да­ти. На жаль, за­слу­ги уря­ду в цьо­му аб­со­лю­тно жо­дної не бу­де.

Бог­дан ДАНИЛИШИН, ака­де­мік НАН Укра­ї­ни, про­фе­сор На­ціо­наль­но­го еко­но­мі­чно­го уні­вер­си­те­ту ім. Ва­ди­ма Геть­ма­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.