Два із трьох...

В Укра­ї­ні від­кри­то ре­єстр ре­чо­вих прав на не­ру­хо­мість та зе­мель­ні ді­лян­ки, на ав­то­мо­бі­лі обі­ця­ють — не ра­ні­ше кін­ця ро­ку

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Дру­гий день, як в Укра­ї­ні за­пра­цю­ва­ли в ре­жи­мі оnline два ре­є­стри з ін­фор­ма­ці­єю про вла­сни­ків та ко­ри­сту­ва­чів зе­мель­них ді­ля­нок та на не­ру­хо­ме май­но. Да­ні про зем­лю мо­жна отри­ма­ти без­ко­штов­но че­рез Пу­блі­чну ка­да­стро­ву кар­ту (map.land.gov.ua). Щоб пе­ре­ві­ри­ти об’єкти не­ру­хо­мо­сті у вла­сно­сті кон­кре­тної лю­ди­ни по­трі­бна еле­ктрон­на іден­ти­фі­ка­ція за­яв­ни­ка (фі­зи­чної або юри­ди­чної осо­би) з ви­ко­ри­ста­н­ням еле­ктрон­но­го ци­фро­во­го під­пи­су або аль­тер­на­тив­ної схе­ми іден­ти­фі­ка­ції BankID (іден­ти­фі­ка­ція че­рез бан­ків­ську кар­тку). Тіль­ки пі­сля цьо­го си­сте­ма в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі на­дає да­ні. Та­кож оnлайн мо­жна за­мо­ви­ти ви­тяг про нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцін­ку зем­лі.

Ін­фор­ма­ція з Держ­ре­є­стру прав на не­ру­хо­ме май­но на­да­є­ться за 17 гри­вень. Спо­ча­тку по­трі­бно за­ре­є­стру­ва­ти­ся в Кабінеті еле­ктрон­них сер­ві­сів, а по­тім — за­пи­ту­ва­ти. На від­мі­ну від по­пе­ре­дньо­го ре­єстр Мі­ню­сту до­зво­ляє отри­му­ва­ти ін­фор­ма­цію за прі­зви­щем, кон­кре­тною адре­сою, ре­є­стра­цій­ним но­ме­рам об’єкта не­ру­хо­мо­сті, ка­да­стро­вим но­ме­ром зе­мель­ної ді­лян- ки, а та­кож іден­ти­фі­ка­цій­ни­ми да­ни­ми фі­зи­чної чи юри­ди­чної осо­би.

Плю­си і мі­ну­си ро­бо­ти цих ре­є­стрів дня­ми обго­во­рю­ва­ли на за­сі­дан­ні пар­ла­мент­сько­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го ко­мі­те­ту.

«Ко­ли чи­нов­ник знає, що до­хо­ди йо­го ро­ди­ни пу­блі­чні, то це сер­йо­зний за по біж ник у бо роть бі з ко руп - ці­єю», — го­во­рить мі­ністр юсти­ції Укра­ї­ни Пав­ло Петренко. Те­пер, за йо­го сло­ва­ми, ко­жен укра­ї­нець мо­же взя­ти де­кла­ра­цію чи­нов­ни­ка чи кан­ди­да­та на ви­бо­ри і пе­ре­ві­ри­ти, на­стіль­ки той че­сний.

Пер­ший за­сту­пник ДФСУ Сер­гій Бі­лан до­дає, що від­кри­т­тя ре­є­стрів спро­щує ан­ти­ко­ру­пцій­ні пе­ре­вір­ки чи­нов­ни­ків, які про­во­дя­ться від­по­від­но до за­ко­ну про лю­стра­цію.

За сло­ва­ми на­ро­дно­го де­пу­та­та Ві­кто­ра Чу­ма­ка, по­чав ді­я­ти за­по­бі­жник про­ти ко­ру­пції і рей­дер­ства. «Щоб по­кра­щи­ти си­сте­му, по­трі­бно ще по­ка­зу­ва­ти рух май­на від одні­єї осо­би до ін­шої лю­ди­ни під час про­да­жу», — до­дає він.

Ці­ка­ви­ло де­пу­та­тів, на­скіль­ки за­хи­ще­ні пра­ва лю­дей. «Ча­сто тра­пля­є­ться кіль­ка пре­тен­ден­тів на одну зе­мель­ну ді­лян­ку. Як бу­ти з цим? Чи є на­дій­на си­сте­ма за­хи­сту да­них? Чи є всі за­по­бі­жни­ки, щоб жо­ден шахрай не міг ско­ри­ста­ти­ся чу­жою вла­сні­стю?» — запитує нар­деп Юрій Де­ре­вян­ко. На це пред­став­ни­ки Мі­ню­сту і Дер­жгео­ка­да­стру ка­жуть: все за­хи­ще­но. «А якщо да­ні з ка­да­стру ви­ко­ри­ста­ють зло­чин­ці, то у пра­во­охо­рон­ців є мо­жли­вість від­слід­ку­ва­ти, з яко­го комп’юте­ра за­хо­ди­ли в си­сте­му, чий па­спорт ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли, і зна­йти пра­во­по­ру­шни­ка», — по­яснює Петренко.

«За­га­лом два ре­є­стри пра­цю­ють нор­маль­но. Ін­фор­ма­ція є, й її мо­жна зна­йти в по­трі­бний спо­сіб. Тоб­то спо­кій­но мо­жна по­ба­чи­ти, хто і чим во­ло­діє в Укра­ї­ні. У пу­блі­чній кар­ті вне­се­но ін­фор­ма­цію про всі тран­за­кції з зем­лею за остан­ні п’ять ро­ків, а по не­ру­хо­мо­му май­ну — з 2013-го і час­тко­во — з 2010 ро­ку», — го­во­рить «Дню» го­ло­ва прав­лі­н­ня «Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції» Ві­та­лій Ша­бу­нін. По­га­но, ка­же він, що не­ді­є­вим ли­шив­ся ще один ре­єстр, який ве­де МВС, і по­ка­зує вла­сни­ки ав­то­мо­бі­лів. Чо­мусь цей ре­єстр і до­сі не го­то­вий, обу­рю­є­ться він. За­га­лом всі ці три ре­є­стри сут­тє­во по­си­лять бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю у вла­ді, пе­ре­ко­на­ний Ша­бу­нін.

Пред с тав ник МВС Вла дис лав Кри­кли­вий го­во­рить, що на­ра­зі три­ває ре­фор­му­ва­н­ня Державтоінспекції, де є цей ре­єстр. То­му й за­трим­ка, по­яснює він. На за­пи­та­н­ня, ко­ли ж за­пра­цює ре­єстр вла­сни­ків ав­то, Кри­кли­вий ка­же: «До кін­ця цьо­го ро­ку».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.