Як не та­ри­фом, то кви­тан­ці­єю...

Екс­перт: До­та­ці­я­ми на ЖКГ дер­жа­ва дем­пін­гує уте­пле­н­ня бу­дин­ків

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ми­ну­ло­го ти­жня в Укра­ї­ні на­брав чин­но­сті за­кон про ри­нок га­зу. Як він по­зна­чи­ться на жит­ті кра­ї­ни, ще не­ясно. Утім, на­ра­зі мо­ро­зів ще не­має, а га­зо­ва за­гро­за для Укра­ї­ни зав­дя­ки пе­ре­го­во­рам у Брюс­се­лі вже, зда­є­ться, ми­ну­ла, хо­ча схва­ле­ні в Брюс­се­лі про­то­ко­ли ще не під­пи­са­но. При­найм­ні го­ло­ва Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин у п’ятни­цю вчер­го­ве за­явив, що но­ва ці­на на ро­сій­ський газ ($227,37) «ціл­ком аде­ква­тна і пов­на, вклю­ча­ю­чи ка­ло­рій­ність, тоб­то ре­аль­на по­рів­няль­на до ін­ших рин­ків ці­на — $220».

ГА­ЗО­ВА КО­РУ­ПЦІЯ — ВЕР­СІЯ ДМЕМЧИШИНА

Однак мі­ністр не зби­ра­є­ться си­ді­ти на лав­рах, а з по­зи­цій пе­ре­мож­ця пе­ре­хо­дить у на­ступ про­ти тих, хто, на йо­го дум­ку, за­гро­жує га­зо­во­му ми­ру все­ре­ди­ні кра­ї­ни. «Ми ба­чи­мо зі ста­ти­сти­ки, — го­во­рить він, — що ті об­ся­ги га­зу, при­бли­зно два мі­льяр­ди кубометрів, які ма­ють спо­жи­ва­ти­ся на­се­ле­н­ням, з ве­ли­кою ві­ро­гі­дні­стю, спо­жи­ва­ю­ться про­ми­сло­ві­стю. Це від­бу­ва­є­ться зав­дя­ки то­му, що вста­нов­ле­ні а нас рі­зні ці­ни да­ють мо­жли­вість обл­га­зам і те­пло­ко­мун­енер­го злов­жи­ва­ти сво­їм мо­но­поль­ним ста­но­ви­щем. За ста­рою ці­ною газ ку­пу­вав­ся ни­ми за 309 гри­вень, а пе­ре­про­да­вав­ся під­при­єм­ствам згі­дно з рин­ко­вою ці­ною».

«Звід­си й ко­ру­пція в га­зо­во­му се­кто­рі, — вів да­лі мі­ністр. — По­тім цю рі­зни­цю в ці­нах ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли для фор­му­ва­н­ня по­лі­ти­чних пар­тій, ме­діа-ре­сур­су та ме­діа-дум­ки. Ку­пу ва ли ся де пу та ти, жур на ліс ти... Тоб­то ко­ру­пція на­справ­ді по­ро­джу­є­ться низь­кою ці­ною на газ. Але за­раз є ба­га­то лю­дей, які ствер­джу­ють, що під­ви­ще­н­ня ці­ни ні до чо­го не при зве де. На га даю, то го ро ку «На­фто­газ»» бу­ло до­да­тко­во про­ін­вес то ва но дер жа вою ( на по крит тя зби­тків) більш ніж на 100 мі­льяр­дів гри­вень. Ці ко­шти ви­тра­че­но на по­га­ше­н­ня бор­гів, на ком­пен­са­цію низь­кої ці­ни на газ для на­се­ле­н­ня та те­пло­ко­мун­енер­го. Во­ни не пі­шли на со­ці­аль­ні зав­да­н­ня, на охо­ро­ну здо­ров’я, осві­ту, бу­дів­ни­цтво до­ріг».

«Є кри­ти­ки, які вва­жа­ють, що «На­фто­газ» мо­жна зба­лан­су­ва­ти й без під­ви­ще­н­ня та­ри­фів», — по­ле­мі­зує з опо­нен­та­ми Дем­чи­шин і за­зна­чає, що це й ро­би­ться за ра­ху­нок ці­ни ім­пор­ту. Але основ­ний ефект до­ся­га­є­ться, за йо­го сло­ва­ми, зав­дя­ки па­дін­ню сві­то­вої ці­ни на на­фту, яка є ви­зна­чаль­ним фа­кто­ром у від­по­від­ній фор­му­лі. А ще мі­ністр не ро­зу­міє, чо­му 40% укра­їн­ських спо жи­ва­чів га­зу, які мо­жуть пла­ти­ти й ма­ють аде­ква­тні до­хо­ди, хо­ті­ли б пла­ти­ти за піль­го­вою ці­ною. Є со­ці­аль­ні верст ви, які справ ді ма ють пра во на суб­си­дії, го­во­рить Дем­чи­шин, і во­на ба­лан­су­ва­ти­ме їхні до­хо­ди та ви­дат- ки. А всі ін­ші, на йо­го дум­ку, ма­ють пла­ти­ти рин­ко­ву ці­ну, бо в бю­дже­ті не­має ко­штів...

ГА­ЗО­ВА КО­РУ­ПЦІЯ — ВЕР­СІЯ ТИ­МО­ШЕН­КО

«Ми не кри­ти­ки, — від­по­від­ає Дем­чи­ши­ну на­ро­дний де­пу­тат Юлія Ти­мо­шен­ко, яка, зві­сно ж, по­ся­гає не на йо­го мі­сце, а зна­чно ви­ще, і на мі­сце­вих ви­бо­рах хо­че про­де­мон­стру­ва­ти, що не ба­жає за­ли­ша­ти­ся на мар­гі­не­сі, — ми ко­ман­да, яка хо­че по­мі­ня­ти аб­со­лю­тно хи­бну стра­те­гію, обра­ну уря­дом». Во­на за­зна­чає, що в дис­ку­сії не по вин но йти ся про та ри фи, оскіль­ки це — ли­ше одна зі скла­до­вих еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки, й звер­та­є­ться до та­ко­го її по­ка­зни­ка, як ВВП, який, за її сло­ва­ми, стрім­ко па­дає. На її дум­ку, цьо­му сут­тє­во спри­яє ско­ро­че­н­ня вну­трі­шньої тор­гів­лі че­рез «ра­ди­каль­не па­ді­н­ня рів­ня жи­т­тя».

Ко лиш ній прем’ єр де мон ст рує слайд, із яко­го ви­дно, що до під­ви­ще­н­ня та­ри­фів се­ре­дня укра­їн­ська ро­ди­на ви­тра­ча­ла 50% сво­їх до­хо­дів на хар­чу­ва­н­ня, а 9,5% — на опла­ту по­слуг ЖКХ. Ре­шту лю­ди ви­тра­ча­ли на одяг, лі­ки то­що. Зав­дя­ки цьо­му, на­го­ло­шує Ти­мо­шен­ко, в нас три­мав­ся об­сяг вну­трі­шньої тор­гів­лі та ВВП. Во­на вка­зує, що в усіх кра­ї­нах сві­ту на ЖКХ сім’ї ви­тра­ча­ють не біль­ше 12— 15%. Пі­сля під­ви­ще­н­ня та­ри­фів та па­ді­н­ня кур­су грив­ні ро­ди­на ви­тра­чає на хар­чу­ва­н­ня 60%, але сам про­до­воль­чий ко­шик ско­ро­тив­ся у 1,5 ра­зу, бо ку­пу­ва­ти по­ча­ли на­ба­га­то мен­ше. По­слу­ги ЖКХ і Укра­ї­ні зро­сли до 35% сі­мей­но­го бю­дже­ту, го­во­рить на­ро­дний де­пу­тат, а на все ін­ше за­ли­ши­ло­ся ли­ше 5%. «Іна­кше ка­жу­чи, — вка­зує Ти­мо­шен­ко, — укра­їн­ські ро­ди­ни не­пла­то­спро­мо­жні».

Во­на зви­ну­ва­чує уря­дов­ців у то­му, що сьо­го­дні по­ру­шу­є­ться за­кон про ри­нок природного га­зу, згі­дно з яким усі під­при­єм­ства, в ста­ту­тно­му фон­ді яких по­над 50% акцій на­ле­жить дер­жа­ві, зо­бов’яза­ні спря­мо­ву­ва­ти весь ви­до­бу­тий ни­ми то­вар­ний газ для на­се­ле­н­ня. Цей за­кон ді­яв весь рік, і са­ме на йо­го ба­зі слід бу­ло фор­му­ва­ти та­ри­фну по­лі­ти­ку, го­во­рить Ти­мо­шен­ко. Во­на на­по­ля­гає: «Мі­ні­стро­ві, уря­ду, НКРЕКП тре­ба про­сто ви­ко­на­ти цей за­кон». «Усі по­пе­ре­дні уря­ди, вклю­ча­ю­чи зло­чин­ні, — на­го­ло­шує екс-прем’єр, — ви­ко­ну­ва­ли цю по­зи­цію. У сьо­го­дні­шніх умо­вах, вра­хо­ву­ю­чи, що в нас не­має вже «Чор­но­мор­на­фто­га­зу», згі­дно із за­ко­ном про ри­нок га­зу, на­се­лен­ню тре­ба бу­ло від­да­ти 16,2 мі­льяр­да кубометрів».

Ти­мо­шен­ко по­ка­зує на го­лів Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля (Во­ло­ди­ми­ра Дем­чи­ши­на) та НКРЕКП (Дми­тра Вов­ка) і зви­ну­ва­чує їх у то­му, що во­ни не ви­ко­на­ли за­кон, і че­рез це в Укра­ї­ні та­кий ха­ос у га­зо­вій сфе­рі. Ре­аль­но для на­се­ле­н­ня, за да­ни­ми Ти­мо­шен­ко, пі­шло 10,6 мі­льяр­да кубометрів. «Ку­ди по­ді­ли­ся 5,6 мі­льяр­да кубометрів? — при скіп ли во за пи тує во на Дим­чи­ши­на і Вов­ка й са­ма від­по­ві- дає: — Во­ни пі­шли на­бли­же­ним до уря­ду ко­мер­цій­ним стру­кту­рам. Ось де ко­ру­пція. Хто за­ро­бляє над­при­бу­тки на цьо­му га­зі, який у де­ся­тки ра­зів де­шев­ший за ім­пор­то­ва­ний, то­ді як до на­се­ле­н­ня по­тра­пляє ім­пор­то­ва­ний газ?»

«Це озна­чає, — про­дов­жує Ти­мо­шен­ко, — що на­се­ле­н­ня пе­ре­пла­ти­ло 20,3 мі­льяр­да гри­вень. Це — по­да­ток, а не та­риф для на­се­ле­н­ня. До під­ви­ще­н­ня ці­на га­зу для ньо­го бу­ла 1309,6 грив­ні за ку­бо­метр. А під­ви­ще­н­ня до 7188 гри­вень, по­ди­ві­ться, ку­ди во­но бу­ло ре­аль­но спря­мо­ва­не. У стру­кту­рі ці­єї ці­ни у ві­сім ра­зів під­ви­ще­но об­сяг по­да­тків. Зокре­ма в 11,4 ра­зу зріс до­хід «На­фто­га­зу», який не транс­пор­тує, не ви­до­бу­ває. За що він бе­ре з на­се­ле­н­ня та­кі по­да­тки?» «А ре­аль­ні уча­сни­ки рин­ку — ви­до­був­ні та транс­пор­ту­ю­чі ком­па­нії — отри­ма­ли від зро­ста­н­ня та­ри­фу ли­ше в 1,7 ра­зу біль­ше ко­штів, ніж до то­го. Але й при ста­рій ці­ні на газ чи­стий при­бу­ток «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» ста­но­вив по­над 1,4 мі­льяр­да гри­вень. Тоб­то й ра­ні ше він був більш ніж вра жа ю - чим», — впев­не­на Ти­мо­шен­ко.

«Тож ко­ру­пція, — ро­бить во­на ви­сно­вок, — це НАК «На­фто­газ», і єди­на ре­фор­ма, яку тре­ба зро­би­ти, — ану­лю­ва­ти цю ор­га­ні­за­цію, яка аб­со­лю­тно не­по­трі­бна». «Я тро­шки по­пра­цю­ва­ла в цій си­сте­мі, — при­га­дує Ти­мо­шен­ко і при­го­лом­шує не­о­дно­зна­чною фра­зою. — Я її до­бре знаю, й то­му не тре­ба зди­ра­ти з лю­дей остан­ню шкі­ру, щоб хтось свя­тку­вав свій пер­ший «за­ро­бле­ний» ко­ру­пцій­ний мі­льярд».

«БЕЗЗАКОННИЙ» РЕ­ГУ­ЛЯ­ТОР

Дми­тро­ві Вов­ку ви­па­ло пер­шим від­по­від­а­ти на кри­ти­ку Ти­мо­шен­ко. Він по­чи­нає зда­ле­ку й по­си­ла­є­ться на ко­а­лі­цій­ну уго­ду, під­пи­са­ну усі­ма без ви­ня­тку уча­сни­ка­ми, в якій йшло­ся про по­ета­пну лі­кві­да­цію пе­ре­хре­сно­го суб­си­ду­ва­н­ня і ви­рів­ню­ва­н­ня цін на при­ро­дний газ та еле­ктро­енер­гію для всіх спо­жи­ва­чів про­тя­гом двох ро­ків. Зав­да­н­ня ре­гу­ля­то­ра, про­дов­жу­вав мо­ло­дий чи­нов­ник, зба­лан­су­ва­ти ін­те­ре­си дер­жа­ви, спо­жи­ва­чів і тре­стів. Він на­го­ло­шує, що в на­зві ре­гу­ля­то­ра від­су­тня згад­ка про зар­пла­ти і рі­вень до­хо­дів. Йо­го зав­да­н­ня — за­без­пе­чу­ва­ти ді­яль­ність при­ро­дних мо­но­по­лій і ство­ри­ти кон­ку­рен­тні умо­ви на рин­ку. «У кві­тні цьо­го ро­ку вся фра­кція Юлії Во­ло­ди­ми­рів­ни (во­на са­ма в цей день бу­ла від­су­тня в пар­ла­мен­ті) про­го­ло­су­ва­ла за за­кон про ри­нок природного га­зу, за­ки­дає він Ти­мо­шен­ко.

Го­ло­ва ре­гу­ля­то­ра роз­по­від­ає про прин­ци­пи, за­кла­де­ні до цьо­го за­ко­ну. Згі­дно з ним, за сло­ва­ми Вов­ка, ці­ни на газ від­ни­ні не ре­гу­лю­ю­ться, во­ни рин­ко­ві, як за то­вар. Ці­ни ре­гу­лю­ю­ться тіль­ки на по­слу­ги мо­но­по­лій, тоб­то на роз­по діл як ма гіс траль­ни ми, так і мі­сце­ви­ми га­зо­ви­ми ме­ре­жа­ми. При цьо­му в за­ко­ні вка­за­но, що уряд мо же за про вад жу ва ти спе ці аль ні обов’яз­ки. Це озна­чає, що уряд мо­же по­кла­сти на якусь стру­кту­ру спе­ці­аль­ні обов’яз­ки про­да­ва­ти газ не по рин­ко­вій ці­ні. Так, за сло­ва­ми Вов­ка, з’яви­ли­ся дві ці­ни для на­се­ле­н­ня, яке спо­жи­ває газ на­пря­му (спо­ча­тку та­ке рі­ше­н­ня ухва­лив НКРЕКП, а вже по­тім йо­го під­твер­див уряд). Пер­ша ці­на — 3,6 грив­ні за ку­бо­метр — діє до ме­жі в 200 кубометрів, дру­га — 7,178 грив­ні — за сло­ва­ми Вов­ка, пов­на ці­на для спо­жи­ва­ча. Во­на вклю­чає всі по­да­тки й всі по­слу­ги при­ро­дних мо­но­по­лій на транс­пор­ту­ва­н­ня.

БЕЗ­ПЛА­ТНІ «БУ­ТЕР­БРО­ДИ» — НЕ ВИ­ХІД

Ці­на га­зу як то­ва­ру скла­дає в цій су­мі 5041 грив­ня за ти­ся­чу кубометрів, роз­по­від­ає Вовк. Якщо роз­ді­ли­ти цю су­му на курс грив­ні (22,2 за $1), то ви­хо­дить $227. «Ця ці­на пов­ні­стю від­по­від­ає рин­ко­вій», — ствер­джує Вовк услід за Дем­чи­ши­ним і ще раз по­вто­рює да­ні про піль­го­ву ці­ну, яка на­да­є­ться тим, хто спо­жи­ває до 200 кубометрів га­зу, а крім то­го, на­га­дує про адре­сні до­та­ції. А ще він спо­ді­ва­є­ться, що Вер­хов­на Ра­да ухва­лить на­ре­шті за­кон про НКРЕКП, і ко­мі­сія змо­же ста­ти справ­ді не­за­ле­жним ор­га­ном вла­ди. Вовк го­во­рить про це на­чеб­то пе­ре­кон­ли­во, але не пе­ре­ко­нує...

«Ме­не ди­вує, ко­ли укра­їн­ські по­са­дов­ці по­ясню­ють під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на енер­го­но­сії ви­мо­га­ми МВФ або між­на­ро­дних до­но­рів, — за­зна­чає ке­рів­ник про­е­кту «Уго­да ме­рів — Схід», екс­перт з пи­тань енер­го­ефе­ктив­но­сті Свя­то­слав Пав­люк. — Ні­хто не го­во­рить, чо­му во­ни цьо­го ви­ма­га­ють». Пав­люк роз­по­від­ає, що то­рік із дер­жав­но­го бю­дже­ту пі­шло на до­та­ції по­слуг ЖКХ 20 мі­льяр­дів гри­вень, але за­ува­жує, що без­пла­тних бу­тер­бро­дів не бу­ває. Цьо­го ро­ку, з йо­го слів, на до­по­мо­гу лю­дям, що хо­чуть уте­пли­ти свої бу­дин­ки, ви­ді­ле­но 343 міль­йо­ни гри­вень, із яких 320 міль­йо­нів нам дав Єв­ро­пей­ський Со­юз, бо ми не спро­мо­жні зна­йти гро­ші на це в дер­жав­но­му бю­дже­ті. А на суб­си­дії цьо­го ро­ку ми ви­ді­ля­є­мо 24,5 мі­льяр­да гри­вень.

«Дер­жа­ва де-фа­кто, за­мість то­го, щоб спри­я­ти енер­го­ефе­ктив­но­сті та ско­ро­чен­ню по­треб бу­дин­ків у енер­гії, дем­пін­гує на цьо­му рин­ку, під­ри­ва­ю­чи оку­пність бі­знес-про­е­ктів уте­плен ня бу дин ків » , — пе ре ко на ний Пав­люк. «Са­ме ця си­ту­а­ція спри­чи­ни­ла до то­го, що се­ре­днє рі­чне енер­го­спо­жи­ва­н­ня на квадратний метр бу­дин­ку за 2014 рік ста­но­ви­ло 263 кВт, то­ді як у кра­ї­нах Ев­ро­со­ю­зу — між 90 і 120 кВт. А в пер­спе­кти­ві в Єв­ро­пі бу­де 40 кВт. Тож, якщо ми й да­лі утри­му­ва­ти­ме­мо низь­ку ці­ну на газ для на­се­ле­н­ня, до­пла­чу­ю­чи з бю­дже­ту, ми дем пін гу ва ти ме мо про ти про ек тів енер­го­збе­ре­же­н­ня», — за­су­джує екс­перт по­лі­ти­ку уря­ду. «Ми му­си­мо за­хи­ща­ти спо­жи­ва­ча не та­ри­фом, — спро­сто­вує Пав­люк ар­гу­мен­ти Ти­мо­шен­ко, — а кви­тан­ці­єю, да­ю­чи йо­му мо­жли­вість ско­ро­ти­ти спо­жи­ва­н­ня енер­го­но­сі­їв. У цьо­му наш ви­хід».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.