Ку­ди «зни­ка­ють» ци­гар­ки?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ко­стян­тин КРАСОВСЬКИЙ, за­ві­ду­вач се­кто­ром кон­тро­лю над тю­тю­ном Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту стра­те­гі­чних до­слі­джень МОЗ Укра­ї­ни

Втра­ти бю­дже­ту від кон­тра­бан­ди тю­тю­но­вих ви­ро­бів на укра­їн­сько-бі­ло­ру­сько­му кор­до­ні ся­гну­ли вже 1,5 мі­льяр­да гри­вень

Що­ро­ку з Укра­ї­ни в кра­ї­ни ЄС не­ле­галь­но за­во­зи­ться близь­ко 15 мі­льяр­дів тю­тю­но­вих ви­ро­бів. Це ро­бить нас най­біль­ши­ми ви­ро­бни­ка­ми ци­га­рок для кон­тра­бан­ди...

Утім, не вся ви­ве­зе­на не­ле­галь­ним шля­хом з Укра­ї­ни тю­тю­но­ва про­ду­кція ви­ро­бле­на у нас. Зна­чну ча­сти­ну ци­га­рок при­во­зять з ін­ших кра­їн, кон­тра­бан­дним спосо­бом. Зокре­ма, йде­ться про тю­тюн із Бі­ло­ру­сі.

19 ве­ре­сня, як по­ві­дом­ля­ла Дер­жав­на при­кор­дон­на слу­жба, в Оде­ській обла­сті бу­ло за­три­ма­но 20 ти­сяч ци­га­рок мар­ки «Мінськ». Днем ра­ні­ше в Чер­ні­ве­цькій обла­сті пра­ців­ни­ки слу­жби ви­я­ви­ли 9 ти­сяч па­чок ци­га­рок «Фест» та «NZ» без акци­зних ма­рок. 15 ве­ре­сня у Во­лин­ській обла­сті — 30 ящи­ків ци­га­рок бі­ло­ру­сько­го ви­ро­бни­цтва. Усі зга­да­ні мар­ки ци­га­рок бу­ли ви­го­тов­ле­ні на Гро­днен­ській тю­тю­но­вій фа­бри­ці «Ні­ман», що в Бі­ло­ру­сі.

Мо­жна при­пу­сти­ти, що ци­гар­ки з Бі­ло­ру­сі за­во­зять в Укра­ї­ну то­му, що во­ни де­шев­ші. Але це не так. У Бі­ло­ру­сі ле­галь­ні ци­гар­ки ви­яв­ле­них ма­рок ко­шту­ють 6000— 8000 бі­ло­ру­ських рублів за па­чку (9—11 гри­вень). В Укра­ї­ні ж є без­ліч ма­рок де­ше­вих ци­га­рок з філь­тром, які ко­шту­ють 10—12 гри­вень за па­чку. За одну грив­ню на па­чці ви­тра­ти на не­ле­галь­не вве­зе­н­ня оку­пи­ти­ся не мо­жуть.

Не­має, на­чеб­то, осо­бли­во­го сен­су за­во­зи­ти ци­гар­ки з акци­зни­ми мар­ка­ми з Бі­ло­ру­сі в Укра­ї­ну для подаль­шо­го їх пе­ре­ве­зе­н­ня в кра­ї­ни ЄС, де ци­гар­ки на­ба­га­то до­рож­чі. Адже, зно­ву ж та­ки, че­рез не­зна­чну рі­зни­цю в ці­ні за ві­тчи­зня­ні та бі­ло­ру­ські ци­гар­ки, про­сті­ше їх за­ку­по­ву­ва­ти тут. Тим біль­ше, що бі­ло­ру­ський тю­тюн, де б йо­го на те­ри­то­рії Укра­ї­ни не ви­я­ви­ли, під­ля­гає кон­фі­ска­ції.

Ри­зик стає ви­прав­да­ним тіль­ки у то­му ви­пад­ку, якщо акциз за ви­го­тов­ле­ні в Бі­ло­ру­сі ци­гар­ки вза­га­лі не був спла­че­ний. Як ві­до­мо, з ци­га­рок, що екс­пор­ту­ю­ться з Бі­ло­ру­сі в Укра­ї­ну, акци­зний по­да­ток по­ви­нен спла­чу­ва­ти­ся в Укра­ї­ні. Але у мо­мент пе­ре­ти­ну кор­до­ну ци­гар­ки «зни­ка­ють» і, від­по­від­но, по­да­ток не спла­чу­є­ться.

Зна­чну рі­зни­цю між об­ся­га­ми ле­галь­но ви­ве­зе­них з Бі­ло­ру­сі та вве­зе­них в Укра­ї­ну ци­га­рок під­твер­джує дер­жав­на ста­ти­сти­ка обох кра­їн. Так, згі­дно ін­фор­ма­ції, роз­мі­ще­ної на сай­ті На­ціо­наль­но­го ста­ти­сти­чно­го ко­мі­те­ту Ре­спу­блі­ки Бі­ло­русь, за 2013 рік в Укра­ї­ну бу­ло екс­пор­то­ва­но 2,6 мі­льяр­да ци­га­рок на су­му 24,8 міль­йо­на до­ла­рів. Про­те, згі­дно ін­фор­ма­ції на сай­ті Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни, до Укра­ї­ни з Бі­ло­ру­сі по­тра­пи­ло зна­чно мен­ше — ли­ше 177,96 міль­йо­на ци­га­рок на су­му 1,6 міль­йо­на до­ла­рів. У 2014 ро­ці, ствер­джує бі­ло­ру­ська ста­ти­сти­ка, до Укра­ї­ни бу­ло ви­ве­зе­но 3,5 мі­льяр­да на су­му 33,7 міль­йо­на до­ла­рів, втім по­тра­пи­ло ле­галь­но (да­ні Укр­ста­ту) — тіль­ки 0,316 міль­йо­на ци­га­рок вар­ті­стю 9 200 до­ла­рів.

Тоб­то, всьо­го за два ро­ки рі­зни­ця в об­ся­гах скла­ла 5,9 мі­льяр­да ци­га­рок і 52,7 міль­йо­на до­ла­рів.

Тен­ден­ція не­ле­галь­но­го вве­зе­н­ня тю­тю­но­вих ви­ро­бів в Укра­ї­ну з Бі­ло­ру­сі про­дов­жи­ла­ся і в цьо­му ро­ці. Так, за пер­ші пів ро­ку, за да­ни­ми Бел­ста­ту, в Укра­ї­ну екс­пор­то­ва­но 844 міль­йо­на ци­га­рок на су­му 7 міль­йо­нів до­ла­рів. Згі­дно з да- ни­ми Укр­ста­ту, з Бі­ло­ру­сі вве­зе­но ли­ше 0,0178 міль­йо­на ци­га­рок на 1800 до­ла­рів.

Во­дно­час, да­ні на сай­тах ста­ти­сти­чних ор­га­нів обох кра­їн про ви­ве­зе­н­ня ци­га­рок з Укра­ї­ни у Бі­ло­русь за остан­ні ро­ки — сут­тє­во не від­рі­зня­ю­ться.

Та­кі зна­чні від­мін­но­сті за­де­кла­ро­ва­них об­ся­гів екс­пор­ту ци­га­рок з Бі ло ру сі в Укра ї ну мо жуть по­ясню­ва­ти­ся кіль­ко­ма при­чи­на­ми. Пер­ша — від­хи­ле­н­ня від спла­ти ак ци зу в Укра ї ні. Ко ли б у 2013—2015 ро­ках на усі ци­гар­ки, які «зни­кли» на бі­ло­ру­сько-укра­їн­сько­му кор­до­ні, бу­ло б спла­че­но ак циз ний по да ток, то до дат ко ві над­хо­дже­н­ня до бю­дже­ту Укра­ї­ни скла ли б близь ко 1,5 мі лья р да гри­вень.

Дру­га — ци­гар­ки, за­де­кла­ро­ва­ні як екс­порт в Укра­ї­ну для бі­ло­ру­ських ор­га­нів, фа­кти­чно не пе­ре­тну­ли кор­дон і бу­ли не­за­кон­но ре­а­лі­зо­ва­ні без спла­ти акци­зно­го по­да­тку в Бі­ло­ру­сі. Та­кож ціл­ком імо­вір­но, що в обох ва­рі­ан­тах ци­гар­ки бу­ли ре­а­лі­зо­ва­ні кри­мі­наль­ним стру­кту­рам для подаль­шої кон­тра­бан­ди в тре­ті кра­ї­ни.

Тим ча­сом, держ­слу­жби Ре­спу­блі­ки пе­ре­ко­ну­ють: «Кон­тра­бан­ди ци­га­рок з Бі­ло­ру­сі в Укра­ї­ну бу­ти не мо­же». Як за­яв­ляв прес-се­кре­тар Дер­жав­но­го при­кор­дон­но­го ко­мі­те­ту Бі­ло­ру­сі Оле­ксандр Ти­щен­ко, ек­спер­ти­за ра­ні­ше ви­яв­ле­них в Укра­ї­ні ци­га­рок по­ка­за­ла, що тю­тю­но­ві ви­ро­би бі­ло­ру­ської мар­ки бу­ли ви­го­тов­ле­ні на Львів­ській тю­тю­но­вій фа­бри­ці.

Справ ді, Львівсь ка тю тю но ва фа­бри­ка ви­го­тов­ляє ци­гар­ки бі­ло­ру­ських ма­рок «Фест» і «NZ», але мар кує їх під duty- free з по пе ре - дже­н­ня­ми ан­глій­ською мо­вою, і в та­ко­му ви­гля­ді во­ни по­тра­пля­ють до кон т ра бан дис тів. Але по туж - но­стей ці­єї фа­бри­ки для усіх кон­тра­бан­ди­стів, мас­шта­би ді­яль­но­сті яких по­стій­но зро­ста­ють, не ви - ста­чить.

Тим біль­ше, укра­їн­ські екс­пер­ти ствер­джу­ють, що ци­гар­ки бі­ло­ру­ських ма­рок, які вво­зя­ться кон­тра­бан­дним шля­хом до Укра­ї­ни, не від­рі­зня­ю­ться від тих, що ле­галь­но про­да­ю­ться у Бі­ло­ру­сі. Хі­мі­чний ана­ліз, про­ве­де­ний не­за­ле­жною хі­мі­чною лабораторією, по­ві­дом­ляє «Укра­ї­на кри­мі­наль­на», по­ка­зав, що уся кон­тра­бан­дна про­ду­кція ТМ «Фест» (як з акци­зною мар­кою, так і без неї) бу­ла ви­го­тов­ле­на на одній фа­бри­ці.

Ціл­ком оче­ви­дно «зни­кне­н­ня» мі­льяр­дів ци­га­рок при пе­ре­ти­ні бі­ло­ру­сько-укра­їн­сько­го кор­до­ну в та­ких мас­шта­бах і ре­гу­ляр­но не мо­гло ста­ти­ся без спри­я­н­ня від­по­від­них ор­га­нів обох кра­їн. То­му ефе­ктив­не роз­слі­ду­ва­н­ня мо­же бу­ти тіль­ки дво­сто­рон­нім. Так, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Ган­на Го­пко ще 10 черв­ня звер­ну­ла­ся в по­соль­ство Бі­ло­ру­сі в Укра­ї­ні з офі­цій­ним ли­стом. Во­на по­про­си­ла під­твер­ди­ти да­ні На­ціо­наль­но­го ста­ти­сти­чно­го ко­мі­те­ту Ре­спу­блі­ки Бі­ло­русь про об­ся­ги екс­пор­ту ци­га­рок в Укра­ї­ну за остан­ні три ро­ки, а та­кож по­ві­до­ми­ти, які са­ме юри­ди­чні осо­би у Бі­ло­ру­сі та Укра­ї­ні (зі вка­зів­кою адрес, по­да­тко­вих ко­дів, ПІБ ке­рів­ни­ків) за­йма­ли­ся екс­пор­том ци­га­рок для про­ве­де­н­ня від­по­від­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня. Від­по­віді по­ки не­має.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.