Сар­ни зу­стрі­ли без­стра­шних «Ко­йо­тів»!

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Дня­ми у Рів­нен­ській обла­сті зу­стрі­ли бій­ців спе­цпі­дроз­ді­лу «Сар­нен­ські ко­йо­ти», які по­вер­ну­ли­ся із зо­ни про­ве­де­н­ня Ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції. Ра­ді­сну но­ви­ну по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни. Жи­те­лі мі­ста Сар­ни з обе­рем­ка­ми кві­тів ві­та­ли вій­сько­вих-ре­мон­тни­ків, які по­над три мі­ся­ці ви­ко­ну­ва­ли зав­да­н­ня на схо­ді Укра­ї­ни. На пе­ре­до­вій бій­ці су­про­во­джу­ва­ли вій­сько­ві ко­ло­ни, кон­во­ю­ва­ли ван­та­жі, об­слу­го­ву­ва­ли ар­мій­ську те­хні­ку і бо­ро­ли­ся з роз­ві­ду­валь­но-ди­вер­сій­ни­ми гру­па­ми.

Спе­цпі­дроз­діл «Сар­нен­ські ко­йо­ти» на­ле­жить до вій­сько­вої ча­сти­ни А-0153. Та­ку на­зву бій­ці фор­му­ва­н­ня обра­ли со­бі то­му, бо ко­йо­ти (ще їх на­зи­ва­ють лу­го­ви­ми вов­ка­ми) лег­ко пристосовуються до будь-яких ланд­ша­фтів і ма­ють го­стру ін­ту­ї­цію. До ре­чі, на­зва се­бе ви­пра­вда­ла: вій­сько­ві під­роз­ді­лу ма­ють ре­пу­та­цію швид­ких, рі­шу­чих і без­стра­шних.

ФО­ТО НА­ДА­НО ПРЕС-CЛУЖБОЮ МІ­Н­ОБО­РО­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.