По­вер­ну­ти­ся до­до­му

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

По­ра­ху­ва­ти зби­тки, за­лу­чи­ти ін­ве­сти­ції, під­три­ма­ти во­лон­те­рів — со­ціо­ло­ги про те, як вди­хну­ти жи­т­тя в те­ри­то­рії на схо­ді кра­ї­ни, що пе­ре­жи­ли вій­ну

Вче­ні На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни вва­жа­ють, що за­раз не­мо­жли­во оці­ни­ти зби­тки, зав­да­ні вій­ною в Лу­ган­ській та До­не­цькій обла­стях. При­чи­на — не­має до­сту­пу до ін­фор­ма­ції що­до всіх те­ри­то­рій, не­під­кон­троль­них Укра­ї­ні. Еко­ло­ги на­го­ло­шу­ють, що зби­тки, зав­да­ні дов­кі­л­лю Дон­ба­су, мо­жуть бу­ти на­ба­га­то біль­ши­ми, ніж зби­тки, зав­да­ні ін­фра­стру­кту­рі та еко­но­мі­ці.

Фа­хів­ці роз­ро­би­ли орі­єн­тов­ний план від­нов­ле­н­ня по­стра­жда­лих від вій­ни те­ри­то­рій. Йо­го основ­ні на­пря­ми: мо­дер­ні­за­ція еко­но­мі­ки (пе­ре­хід на но­ві­тні те­хно­ло­гії); ін­те­гра­ція га­лу­зей, які ще « жи­ві » , в еко­но­мі­ку Дні­про­пе­тров­ської, Хар­ків­ської та За­по­різь­кої обла­стей; за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій та під­трим­ка во­лон­тер­сько­го ру­ху. Та­кож слід звер­ну­ти ува­гу на си­сте­му роз­се­ле­н­ня жи­те­лів ре­гіо­ну (зокре­ма в при­фрон­то­вій зо­ні, а це близь­ко 250 ти­сяч осіб) та не­об­хі­дність зба­лан­су­ва­ти ри­нок пра­ці. Со­ці­о­ло­гі­чні до­слі­дже­н­ня по­ка­зу­ють, що із 1,5 міль­йо­на пе­ре­се­лен­ців біль­шість хо­че зго­дом по­вер­ну­ти­ся до­до­му. От­же, тре­ба спри­я­ти зайня­то­сті та са­мо­зайня­то­сті на­се­ле­н­ня. Три­во­гу ви­кли­кає скла­дна кри­мі­но­ген­на си­ту­а­ція на Дон­ба­сі — роз­гул бан­ди­ти­зму та те­ро­ри­зму, по­кра­щи­ти яку бу­де ду­же важ­ко.

За­га­лом вій­на та­ким чи­ном впли­ну­ла на ма­со­ву сві­до­мість укра­їн­ців: зруй­ну­вав­ся міф про те, що Дон­бас го­дує всю кра­ї­ну, хо­ча, за оцін­ка­ми фа­хів­ців, « ви­па­да­н­ня » До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей із еко­но­мі­ки Укра­ї­ни да­ло свій не­га­тив­ний на­слі­док. Та­кож ми сти­кну­ли­ся із но­ви­ми фе­но­ме­на­ми — ма­со­вим ви­му­ше­ним пе­ре­се­ле­н­ням лю­дей і про­бле­ма­ми по­ство­єн­но­го син­дро­му та ре­со­ці­а­лі­за­ції де­мо­бі­лі­зо­ва­них. « Плю­сом » со­ціо­ло­ги на­зи­ва­ють « при­ско­ре­н­ня про­це­су фор­му­ва­н­ня укра­їн­ської по­лі­ти­чної на­ції че­рез згур­то­ва­ність су­спіль­ства нав­ко­ло ідеї роз­бу­до­ви не­за­ле­жної Укра­їн­ської дер­жа­ви» та «фор­му­ва­н­ня но­вої си­сте­ми до­ві­ри » . Зокре­ма йде­ться про во­лон­тер­ство. Так, якщо ра­ні­ше со­ціо­ло­ги звер­та­ли ува­гу на те, що біль­шість укра­їн­ців до­ві­ря­ють ро­ди­чам, близь­ким дру­зям і зна­йо­мим, в край­ньо­му ви­пад­ку — су­сі­дам і ко­ле­гам, то сьо­го­дні су­спіль­ство де­мон­струє до­ві­ру до аб­со­лю­тно не­зна­йо­мих лю­дей, зокре­ма пе­ре­ра­хо­ву­ю­чи ко­шти для до­по­мо­ги ар­мії, пе­ре­се­лен­цям та ін­шим.

«МИ ЗМУ­ШЕ­НІ ВИ­КО­РИ­СТА­ТИ ШАНС, ЯКИЙ НАМ ДА­ЛА ЦЯ СТРА­ШНА СИ­ТУ­А­ЦІЯ»

Ел­ла ЛIБАНОВА, ди­ре­ктор Iн­сти­ту­ту де­мо­гра­фії та со­ці­аль­них до­слі­джень ім. М.В. Пту­хи:

— Еко­но­мі­ка Дон­ба­су, а це за­ста­рі­лі те­хно­ло­гії, не­без­пе­чні та шкі­дли­ві умо­ви пра­ці, ви­со­ка енер­го­єм­ність, де­ся­тки ро­ків по­тре­бу­ва­ла до­ко­рін­них змін... На­ра­зі еко­но­мі­ку зруй­но­ва­но, і сто­їть пи­та­н­ня її від­ро­дже­н­ня. Під від­ро­дже­н­ням Дон­ба­су ро­зу­мі­є­ться роз­бу­до­ва прийня­тної для жи­т­тя те­ри­то­рії з ура­ху­ва­н­ням всіх осо­бли­во­стей і тру­дно­щів, об­умов­ле­них без­по­се­ре­дньою близь­кі­стю зо­ни бо­йо­вих дій. Це зни­ще­н­ня те­хно­ло­гі­чно за­ста­рі­лої еко­но­мі­ки і роз­рив тра­ди­цій­них зв’ яз­ків із тим­ча­со­во оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми та Ро­сі­єю. Ці зав­да­н­ня спо­ну­ка­ють не тіль­ки до фор­му­ва­н­ня принципово ін­шо­го го­спо­дар­сько­го ком­пле­ксу, а й до по­шу­ку но­вих рин­ків по­ста­ча­н­ня не­об­хі­дної си­ро­ви­ни, ком­пле­кту­ю­чих і збу­ту ви­ро­бле­ної про­ду­кції. Про­ве­де­н­ня на­зрі­лих ре­форм по­тре­бує ду­же чі­тко­го узго­дже­н­ня спе­ци­фі­чних но­ва­цій, адре­со­ва­них са­ме Дон­ба­су, із за­галь­ни­ми ре­фор­ма­ми, що по­ши­рю­ва­ти­му­ться на всю Укра­ї­ну, та із зо­бов’ яза­н­ня­ми, об­умов­ле­ни­ми Асо­ці­а­ці­єю з ЄС.

Ми зму­ше­ні ви­ко­ри­ста­ти шанс, який нам да­ла ця стра­шна си­туа- ція. Слід ви­ко­ри­ста­ти кри­зу як по­штовх до ру­ху впе­ред. Бі­знес та ін­ве­сти­ції не при­йдуть на те­ри­то­рії во­єн­но­го кон­флі­кту, якщо ми там не зро­би­мо для них якісь пре­фе­рен­ції. Дії, які ми про­по­ну­є­мо, ма­ють узго­джу­ва­ти­ся із ді­я­ми в мас­шта­бах всі­єї Укра­ї­ни. Бо не мо­же бу­ти, щоб одна те­ри­то­рія роз­ви­ва­ла­ся в про­ти­ле­жно­му на­пря­мі. З дру­го­го бо­ку, і це ду­же ва­жли­во, ми обме­же­ні рам­ка­ми Асо­ці­а­ції з ЄС — пра­ви­ла­ми ЄС. І, ска­жі­мо, ми б хо­ті­ли на­да­ти пря­му дер­жав­ну під­трим­ку ре­гіо­ну, але це не так про­сто. Тре­ба по­ду­ма­ти, як ви­зна­чи­ти цю те­ри­то­рію, а по­тім — яким чи­ном впи­са­ти до­по­мо­гу в юри­ди­чні ме­жі.

Не­об­хі­дне при­ско­ре­не за­про­ва­дже­н­ня еко­ло­гі­чних по­ту­жно­стей, мо­дер­ні­за­ція існу­ю­чих, за­про­ва­дже­н­ня те­хно­ло­гій « зе­ле­ної енер­ге­ти­ки». Та­кож слід здій­сни­ти під­трим­ку го­спо­дарств для збе­ре­же­н­ня се­ла та сіль­ських те­ри­то­рій Дон­ба­су. В пер­спе­кти­ві, для по­до­ла­н­ня на­слід­ків со­ці­аль­ної кри­зи на те­ри­то­рії Дон­ба­су слід ство­ри­ти близь­ко 200 ти­сяч ро­бо­чих місць, зокре­ма 80 — 90 ти­сяч — у мі­кро­під­при­єм­ни­цтві. Осо­бли­во ва­жли­во по­ду­ма­ти про по­кра­ща­н­ня здо­ров’ я та ме­ди­чно­го за­без­пе­че­н­ня на­се­ле­н­ня Дон­ба­су — впро­ва­дже­н­ня опти­маль­ної мо­де­лі управ­лі­н­ня ме­ди­ко-са­ні­тар­ною до­по­мо­гою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.