«Де звіт про ви­тра­че­ні ко­шти?»

У Хар­ко­ві від­кри­то кри­мі­наль­ну спра­ву про ша­храй­ство ке­рів­ни­ка во­лон­тер­ської ор­га­ні­за­ції

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Альо­на СОКОЛИНСЬКА, Хар­ків

Хар­ків­ську во­лон­тер­ку Яри­ну Ча­го­вець, ор­га­ні­за­то­ра і го­ло­ву Фон­ду «Се­стра Ми­ло­сер­дя АТО», де­я­кі во­лон­те­ри і гро­ма­дян­ські акти­ві­сти зви­ну­ва­чу­ють у роз­кра­дан­ні во­лон­тер­ських ко­штів, у не­ці­льо­во­му їх ви­ко­ри­стан­ні та в ша­храй­стві. На прес-кон­фе­рен­ції, яку акти­ві­сти зі­бра­ли 6 жов­тня, во­ни го­во­ри­ли про при­дба­н­ня за ра­ху­нок ко­штів Фон­ду фір­мо­вих кро­сі­вок для «по­ра­не­них дів­чат», у той час, ко­ли в го­спі­та­лі не бу­ло дів­чат, про зни­кне­н­ня зві­тів з че­ка­ми на сто­рін­ці ор­га­ні­за­ції, про за­ку­пів­лі не­по­мір­них об’ємів ди­зель­но­го па­ли­ва, при­дба­н­ня, ні­би­то для по­ра­не­них бій­ців, не­де­ше­во­го ци­віль­но­го одя­гу. «Два мі­ся­ці ми на­ма­га­ли­ся отри­ма­ти звіт про ви­тра­че­ні ко­шти. Про­те Яри­на від­мо­ви­ла­ся спіл­ку­ва­ти­ся з ти­ми, хто про­сив її відзві­ту­ва­ти або зви­ну­ва­чу­ва­ла пе­ре­ві­ря­ю­чих у «кремлівській про­па­ган­ді» і «дис­кре­ди­та­ції во­лон­тер­сько­го ру­ху». То­му ни­ні пи­та­н­ня про її фі­нан­со­ву ді­яль­ність роз­слі­дує про­ку­ра­ту­ра», — по­ві­до­мив ві­до­мий во­лон­тер і акти­віст Ва­ле­рій Уша­ков. За йо­го сло­ва­ми, кри­мі­наль­ну спра­ву про ді­яль­ність го­ло­ви Фон­ду «Се­стра Ми­ло­сер­дя АТО» від­кри­то близь­ко ти­жня то­му.

Сум­ні­ви в че­сній ді­яль­но­сті гла­ви ор­га­ні­за­ції й тих, хто від­да­вав до Фон­ду осо­би­сті ко­шти, ви­ни­кли ще влі­тку, ко­ли, за сло­ва­ми во­лон­те­рів, ви­пад­ко­во з’ясу­ва­ло­ся, що Яри­на не пе­ре­да­ла ро­ди­чам за­ги­блих у те­ра­кті 22 лю­то­го 2015 ро­ку зі­бра­ні лю­дьми ко­шти. Зокре­ма, за ін­фор­ма­ці­єю во­лон­те­рів, не отри­ма­ли гро­шей сім’ї пол­ков­ни­ка Ри­баль­чен­ка й стар­шо­кла­сни­ка Да­ни­ла Ді­ди­ка, при то­му, що хар­ків’яни зі­бра­ли й осо­би­сто пе­ре­да­ли Яри­ні близь­ко 70 ти­сяч гри­вень. Ба­тько за­ги­бло­го Да­ни­ла Ан­дрій Ді­дик під­твер­див цю ін­фор­ма­цію. Про­вів­ши ре­тель­ні­ше озна­йом­ле­н­ня з че­ка­ми зві­тів, акти­ві­сти ви­я­ви­ли, що ра­зом з по­трі­бни­ми для го­спі­та­лю по­ку­пка­ми фі­гу­ру­ва­ли до­ро­гі ко­стю­ми й на­дмір­ні кіль­ко­сті па­ли­ва, не збі­га­ли­ся су­ми над­хо­джень і ви­трат. Оскіль­ки ін­фор­ма­ція бан­ків­ської кар­ти во­лон­тер­ської ор­га­ні­за­ції не є ко­мер­цій­ною та­єм­ни­цею, то акти­ві­сти отри­ма­ли роз­дру­ків­ки і ви­я­ви­ли роз­тра­ту у роз­мі­рі кіль­кох со­тень ти­сяч гри­вень.

«Основ­не на­ше зав­да­н­ня — при­пи­ни­ти без­кон­троль­ну роз­тра­ту на­ро­дних ко­штів. І збе­рег­ти до­ві­ру до во­лон­тер­сько­го ру­ху, — ска­за­ла гро­мад­ський ау­ди­тор На­та­лія Бу­шме­но­ва, яка до­бро­віль­но за­йма­ла­ся пе­ре­вір­кою ді­яль­но­сті ор­га­ні­за­ції. — Яри­на єди­на має до­ступ до кар­ти й ви­тра­чає ко­шти, що над­хо­дять до неї зі всі­єї Укра­ї­ни, з-за кор­до­ну на свій роз­суд. Во­на не має пра­ва ви­тра­ча­ти їх на свої по­тре­би».

Уча­сни­ки прес-кон­фе­рен­ції за­яв­ля­ють, що не ма­ють пре­тен­зій до ін­ших чле­нів ор­га­ні­за­ції «Се­стра Ми­ло­сер­дя АТО», які че­сно і са­мо­від­да­но пра­цю­ють у го­спі­та­лі вже пів­то­ра ро­ку — на від­мі­ну від го­ло­ви, яка всти­гла з’їзди­ти на до­ро­гий ку­рорт і в кру­їз. Акти­ві­сти ви­сту­па­ють за те, щоб від­сто­ро­ни­ти Яри­ну від ке­рів­ни­цтва Фон­дом і від мо­жли­во­сті роз­по­ря­джа­ти­ся гро­мад­ськи­ми гро­ши­ма.

Са­ма Яри­на на цю прес-кон­фе­рен­цію не при­йшла, хо­ча їй не­о­дно­ра­зо­во ви­си­ла­ли за­про­ше­н­ня, які зни­ка­ли зі сто­рін­ки ор­га­ні­за­ції за кіль­ка хви­лин. У від­по­відь на зви­ну­ва­че­н­ня Яри­на Ча­го­вець без ши­ро­ко­го анон­су­ва­н­ня зі­бра­ла вла­сну кон­фе­рен­цію ще 17 ве­ре­сня і пу­блі­чно по­обі­ця­ла че­рез день до ран­ку на­да­ти всім, хто сум­ні­ва­є­ться, пов­ний звіт. Про­те до­сі, пі­сля трьох ти­жнів, не ви­ко­на­ла сво­єї обі­цян­ки, на­рі­ка­ють акти­ві­сти і зокре­ма — ба­тько за­ги­бло­го хло­пчи­ка Ан­дрій Ді­дик.

Ко­ре­спон­ден­то­ві га­зе­ти «День» Яри­на те­ле­фо­ном від­по­ві­ла, що не зро­би­ла звіт, оскіль­ки на неї «обру­шив­ся по­тік гря­зі», і це не за­ли­ши­ло їй ча­су для скла­да­н­ня до­ку­мен­та. Крім то­го, во­на «не вва­жає за по­тре­бу зві­ту­ва­ти пе­ред лю­дьми, які осо­би­сто їй не­ві­до­мі сво­єю во­лон­тер­ською ді­яль­ні­стю». «Я го­то­ва від­по­ві­сти на всі зви­ну­ва­че­н­ня ком­пе­тен­тним ор­га­нам: СБУ, про­ку­ра­ту­рі. І на час пе­ре­вір­ки я, зві­сно, зні­му із се­бе пов­но­ва­же­н­ня з ке­рів­ни­цтва на­шою ор­га­ні­за­ці­єю», — по­ві­до­ми­ла Яри­на Ча­го­вець, за­зна­чив­ши, що по­ки що не отри­му­ва­ла по­ві­дом­лень від слід­чих що­до кри­мі­наль­ної спра­ви. На да­ний мо­мент гла­ва ор­га­ні­за­ції го­ту­є­ться до від­кри­т­тя ре­а­бі­лі­та­цій­но­го цен­тру для бій­ців АТО в одно­му з ко­ли­шніх ди­тя­чих та­бо­рів у хар­ків­сько­му Лі­со­пар­ку. Та­кож во­на по­ві­до­ми­ла, що зби­ра­є­ться по­да­ти на акти­ві­стів, які ви­ма­га­ють її зві­тів, до су­ду «за на­клеп» і «пе­ре­шко­ди у здій­снен­ні сво­єї ді­яль­но­сті».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.