У Лу­цьку в бібліотеці по­ка­зу­ють... кі­но

Den (Ukrainian) - - Суспільство - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Ди­ре­ктор за­кла­ду Ні­на Іва­нів­на Бо­ча­ро­ва ка­же, що ро­би­ти нев­ла­сти­ву для кни­го­збір­ні спра­ву їх спо­ну­ка­ло ба­жа­н­ня за­лу­ча­ти мо­лодь до пе­ре­гля­ду кра­щих зраз­ків кі­но­ми­сте­цтва. Бо кі­но­те­а­три швид­ше орі­єн­ту­ю­ться на ри­нок з йо­го, так би мо­ви­ти, одно­днів­ка­ми. Се­зон які­сно­го кі­но у бібліотеці по­чи­на­є­ться у кін­ці ве­ре­сня і три­ває до ве­сни. Тут є гар­ний зал, в яко­му мо­жна де­мон­стру­ва­ти філь­ми, і не­що­дав­но ко­ле­ктив ди­тя­чої бі­бліо­те­ки роз­ро­бив ці­ка­вий про­ект на мі­ський кон­курс со­ці­аль­них іні­ці­а­тив. Він мав на­зву «Ди­тя­чий бі­бліо­зал «Про­мі­нець». По­ряд з кни­го­збір­нею — при­мі­ще­н­ня ко­лись най­по­пу­ляр­ні­шо­го у Лу­цьку кінотеатру «Про­мінь». Ни­ні йо­го ре­кон­стру­ю­ють у по­ту­жний роз­ва­жаль­ний центр, в яко­му бу­де кіль­ка кі­но­за­лів і на­віть ігро­ва кім­на­та, де мо­жна тим­ча­со­во за­ли­ши­ти ди­ти­ну. Але не­має за­лу, в яко­му б де­мон­стру­ва­ли філь­ми для ді­тей, ку­ди мо­жна бу­ло б при­йти ро­ди­ною. Ідея з «Про­мін­цем» за­ли­ша­є­ться іде­єю, бо не вві­йшла у де­ся­тку кра­щих, на дум­ку жу­рі, про­е­ктів, які до­по­мо­же ре­а­лі­зу­ва­ти мі­ський бюд- жет. Але те, що осін­ньо-зи­мо­вий кі­но­зал у бібліотеці діє вже кіль­ка ро­ків і має ста­біль­ну по­пу­ляр­ність, свід­чить: спра­ва та­ки по­трі­бна. Для ді­ток бі­бліо­те­ка­рі по­ка­зу­ють філь­ми що­не­ді­лі, а для мо­ло­ді — у че­твер. Цьо­го ро­ку ви­рі­ши­ли, ка­же Бо­ча­ро­ва, пред­ста­ви­ти філь­ми укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва. По­ка­за­ли «Ті­ні за­бу­тих пред­ків» Па­ра­джа­но­ва, опі­сля — но­вий фільм «Ті­ні не­за­бу­тих пред­ків», «Іван Си­ла». Пе­ред по­ка­зом бі­бліо­те­кар роз­ка­зує про істо­рію ство­ре­н­ня філь­му та ко­ро­тку твор­чу біо­гра­фію ре­жи­се­ра, опе­ра­то­ра, акто­рів. Опі­сля при­су­тні обго­во­рю­ють по­ба­че­не, ста­но­ви­ще і до­ся­гне­н­ня укра­їн­сько­го кі­но. У кі­но­фон­дах бі­бліо­те­ки — й ін­ші філь­ми укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва, які вже ста­ли куль­то­ви­ми: «Бі­лий птах з чор­ною озна­кою», «Про­па­ла гра­мо­та», «Ва­ві­лон XX» та ін­ші. Ди­ре­ктор кни­го­збір­ні Ні­на Бо­ча­ро­ва по­бу­ва­ла не­дав­но у Шве­ції, де її вра­зи­ла ве­ли­ка кіль­кість місць для ро­дин­но­го від­по­чин­ку. А хі­ба це не те, що по­трі­бно й укра­їн­цям?..

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.