В Оде­сі від­був­ся I Між­на­ро­дний лі­те­ра­тур­ний фе­сти­валь

22 ав­то­ри з 14 кра­їн сві­ту чи­та­ли свої тво­ри і дис­ку­ту­ва­ти

Den (Ukrainian) - - Культура - Дар’я ДЯДЕНКО, Оде­са

Ідея фе­сти­ва­лю за­ро­ди­ла­ся ще до по­дій на Май­да­ні, у м. Яс­сах (Ру­му­нія) під час роз­мо­ви між ки­їв­ським пи­сьмен­ни­ком Ан­дрі­єм Кур­ко­вим та ор­га­ні­за­то­ра­ми куль­тур­них по­дій Уль­рі­хом Шрай­бе­ром (Бер­лін) та Ган­сом Ру­пре­хтом (Берн). Оде­су обра­ли мі­сцем про­ве­де­н­ня з істо­ри­чних, етні­чних та гео­по­лі­ти­чних при­чин. Тут жи­ли, пра­цю­ва­ли і зро­би­ли свій вне­сок у лі­те­ра­ту­ру та­кі ми­тці, як Адам Мі­цке­вич, Оле­ксандр Пу­шкін, Іса­ак Ба­бель, Зе­єв Жа­бо­тин­ський, Іл­ля Ільф та Єв­ген Пе­тров...

Оде­са зав­жди зна­хо­ди­лась на пе­ре­ти­ні шля­хів між Єв­ро­пою та Азі­єю, на йо­го фор­му­ва­н­ня впли­ва­ли гре­цька, ру­мун­ська, ту­ре­цька, бол­гар­ська та гру­зин­ська куль­ту­ри. Са­ме то­му, за сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів Уль­рі­ха Шрай­бе­ра та Хан­са Ру­пре­хта, ме­тою лі­тфе­сту бу­ло під­кре­сли­ти куль­тур­ний вплив Пів­ден­ної Паль­мі­ри та укрі­пи­ти зв’яз­ки з ін­ши­ми ме­тро­по­лі­я­ми Єв­ро­пи і сві­ту.

«Оде­са має до­свід між­на­ро­дно­го джа­зо­во­го, кі­но­фе­сти­ва­лю, але не зна­ла лі­те­ра­тур­ної по­дії та­ко­го рів­ня, — за­зна­чи­ла Оле­на ПА­ВЛО­ВА, ди­ре­ктор Все­сві­тньо­го клу­бу оде­си­тів та ра­дник мі­сько­го го­ло­ви з пи­тань куль­ту­ри. — Хо­чу на­га­да­ти сло­ва Па­пи Іо­ан­на Пав­ла ІІ , що Оде­са має бу­ти ме­жею та две­ри­ма між Схо­дом і За­хо­дом, то­му не­ви­пад­ко­во І Між­на­ро­дний лі­те­ра­тур­ний фе­сти­валь був за­сно­ва­ний са­ме в на­шо­му мі­сті».

Про­гра­ма фо­ру­му від­дзер­ка­лює ідею по­лі-куль­тур­но­сті: при­ді­ле­но ува­гу не тіль­ки схі­дно-єв­ро­пеий­ським те­мам і ре­гіо­ну Чор­но­го мо­ря в ці­ло­му, а й ав­то­рам з Укра­ї­ни, Ро­сії, Єв­ро­пи, Азії, Ла­тин­ської Аме­ри­ки, США та Ав­стра­лії.

У по­ці­но­ву­ва­чів ми­сте­цтва сло­ва бу­ла мо­жли­вість по­слу­ха­ти в ори­гі­на­лі та впер­ше пе­ре­кла­де­ні укра­їн­ською тво­ри аме­ри­кан­сько­го есе­їста Елі­о­та Вай­не­бер­ге­ра, швей­цар­сько­го дра­ма­тур­га Лу­ка­са Бер­фу­са, вір­мен­сько­го вче­но­го, по­лі­ти­ка, по­е­та Ва­ру­жа­на-Во­зга­я­на, ту­ре­цької пи­сьмен­ни­ці Се­ми Кай­гу­суз та ні­ме­цько­го по­е­та Йо­а­хі­ма Сар­то­рі­у­са.

Май­же для всіх іно­зем­них уча­сни­ків це був пер­ший ві­зит в Укра­ї­ну, ва­жли­вість яко­го від­зна­чив пре­зи­дент між­на­ро­дно­го лі­те­ра­тур­но­го клу­бу PENInternational Джон Рал­стон Са­ул (Ка­на­да) на від­крит­ті фе­сти­ва­лю: «PENInternational — це ор­га­ні­за­ція лі­те­ра­ту­ри та сво­бо­ди сло­ва. Між ци­ми по­ня­т­тя сто­їть знак до­рів­нює, бо ми, пи­сьмен­ни­ки, сто­ї­мо над по­лі­ти­кою і про­па­ган­дою і тво­ри­мо ре­аль­ну дис­ку­сію між ре­аль­ни­ми лю­дьми. Са­мою своє при­су­тні­стю ми го­во­ри­мо, що хо­че­мо бу­ти тут, го­во­ри­ти, що ми со­лі­дар­ні з Укра­ї­ною і під­три­му­є­мо її.» «Та­ка по­дія під­ні­має за­ві­су стра­ху нав­ко­ло Укра­ї­ни під час вій­ни і дає зро­зу­мі­ти, що кра­ї­на жи­ва, актив­на й від­кри­та для вза­є­мо­дії», — до­да­ла Ан­на Ми­сюк, лі­те­ра­ту­ро­зна­вець, на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Оде­сько­го лі­те­ра­тур­но­го му­зею, що був одні­єю із ло­ка­цій фе­сту.

Окрім лі­те­ра­тур­них чи­тань бу­ли пе­ред­ба­че­ні дис­ку­сії не тіль­ки на лі­те­ра­ту­ро­знав­чі та куль­ту­ро­ло­гі­чні, а й на по­лі­ти­чні те­ми, при­свя­че­ні Єв­ро­пі та ін­шим кра­ї­нам сві­ту. Окре­мо вар­то ви­ді­ли­ти дві укра­їн­сько-ро­сій­ські дис­ку­сії, які ма­ли най­біль­шу по­пу­ляр­ність у від­ві­ду­ва­чів. Роз­мо­ва укра­їн­сько­го пи­сьмен­ни­ка Юрія Ан­дру­хо­ви­ча з ро­сій­ським ав­то­ром Ві­кто­ром Єро­фє­є­вим на те­му «Су­спіль­ство та згад­ки» тор­кну­ла­ся спогадів, особистого сприйня­т­тя по­дій та який вне­сок мо­же зро­би­ти лі­те­ра­ту­ра, ко­ли йде­ться про кри­ти­чну оцін­ку істо­рії кра­ї­ни. Не менш акту­аль­ною та про­во­ка­цій­ною ви­йшла роз­мо­ва на те­му «Ін­те­ле­кту­ал як во­ро­гна­ро­ду» між хар­ків­ським по­е­том та гро­мад­ським акти­ві­стом Сер­гі­єм Жа­да­ном та по­пу­ляр­ним ро­сій­ським пи­сьмен­ни­ком Ми­хай­лом Ши­шкі­ним, який жи­ве в Швей­ца­рії та з 2012 р. актив­но кри­ти­кує по­лі­ти­ку Ро­сії. «Вся про­бле­ма в на­шо­му спіль­но­му жа­хли­во­му ми­ну­ло­му, з яко­го всі на­ма­га­ю­ться ви­повз­ти. Ко­мусь це вда­ло­ся, як при­бал­тій­ським кра­ї­нам. Укра­ї­на на­ма­га­лась ви­ліз­ти, але ве­дме­жа ла­па її одра­зу на­кри­ла. Ро­сія емі­гру­ва­ла у се­ре­дньо­віч­чя. З та­ким ми­ну­лим ду­же важ­ко йди у май­бу­тнє», — за­зна­чив М. Ши­шкін.

Одні­єю з осо­бли­во­стей фе­сти­валь­ної про­гра­ми бу­ла се­кція «Ди­тя­ча та юна­цька лі­те­ра­ту­ра», ме­та якої під­кре­сли­ти ва­жли­вість ви­хо­ва­н­ня куль­ту­ри чи­та­н­ня у мо­ло­ді. Ві­до­мі ди­тя­чі пи­сьмен­ни­ки Ів Гре­ве ( Франція), Нільс Моль (Ні­меч­чи­на) та Мел­він Бер­джесс (Ве­ли­ко­бри­та­нія), ав­тор успі­шно­го ро­ма­ну з подаль­шою екра­ні­за­ці­єю «Біл­лі Елі­от», пред­ста­ви­ли та чи­та­ли свої тво­ри в оде­ських шко­лах та гім­на­зі­ях.

Між­на­ро­дний фест в Оде­сі роз­ши­рив для Укра­ї­ни кор­до­ни лі­те­ра­тур­но­го сві­ту, дав змо­гу по­зна­йо­ми­ти­ся ближ­че з ві­до­ми­ми ав­то­ра­ми та від­кри­ти для се­бе но­вих пи­сьмен­ни­ків.

ФО­ТО НА­ДА­НО ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РА­МИ ЛІ­ТФЕ­СТУ

ГО­СТІ ФО­РУ­МУ ЛУ­КАС БЕРФУС ТА ЕЛІ­ОТ ВАЙНБЕРГЕР ПІ­СЛЯ ДИС­КУ­СІЇ «ЛІТЕРАТУРНА ФОР­МА ЕСЕ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.