На Львів­щи­ні роз­ви­ва­ти­муть куль­тур­не жи­т­тя На­ро­дних до­мів

Den (Ukrainian) - - Культура -

Де­пар­та­мент з пи­тань куль­ту­ри, на­ціо­наль­но­стей та ре­лі­гій при Львів­ській обла­сній дер­жав­ній адмі­ні­стра­ції впро­ва­джу­ва­ти­ме но­ву кон­це­пцію ро­бо­ти та роз­ви­тку на­ро­дних до­мів Льві­щи­ни. Зокре­ма, но­ва стра­те­гія пе­ред­ба­чає, що у ко­жно­му на­се­ле­но­му пун­кті що­най­мен­ше дві­чі на мі­сяць ві­дбу­ва­ти­му­ться куль­тур­но-ми­сте­цькі за­хо­ди із за­лу­че­н­ням ар­ти­стів те­а­тру, май­стрів на­ро­дної твор­чо­сті, ху­до­жни­ків, му­зи­чних та тан­цю­валь­них ко­ле­кти­вів. За­га­лом за рік за­пла­но­ва­но про­ве­сти по­над 33 ти­ся­чі до­да­тко­вих ми­сте­цьких за­хо­дів. Про це по­ві­дом­ляє прес­слу­жба ЛОДА.Так, у ко­жен на­ро­дний дім Львів­щи­ни за­ві­тає ман­дру­ю­чий про­фе­сій­ний та ама­тор­ський кі­но­те­а­три. Для пе­ре­гля­ду бу­де за­про­по­но­ва­но стрі­чки укра­їн­ської ані­ма­ції для ді­тей, су­ча­сна укра­їн­ська кі­не­ма­то­гра­фія та ар­хів­ні стрі­чки з фон­ду кон­то­ри про­ка­ту кі­но.

Окрім то­го, до по­їдок у ра­йо­ни та мі­ста обла­сті до­лу­ча­ться ви­кла­да­чі та сту­ден­ти Львів­ських уні­вер­си­те­тів, му­зи­чної та ми­сте­цької ака­де- мій. Но­ва про­гра­ма На­ро­дних до­мів та­кож пе­ред­ба­чає май­стер-кла­си від ху­до­жни­ків, пе­ре­сув­ні виставки, фо­то­ви­став­ки, на­ціо­наль­но-па­трі­о­ти­чне ви­хо­ва­н­ня за уча­сті пла­сту­нів, спор­тив­ні зма­га­н­ня та зу­стрі­чі з ві­до­ми­ми ді­я­ча­ми та спортс­ме­на­ми.

Уже 9, 10 і11 жов­тня в Бро­дах транс­лю­ва­ти­муть ві­до­мі стрі­чки «По­во­дир», «Бра­ти» та «По­літ зо­ло­тої му­шки». За­га­лом в обла­сті на­лі­чу­є­ться 1 376 на­ро­дних до­мів. Но­ва кон­це­пція на­ро­дних до­мів за­пра­цює з 1 сі­чня 2016 ро­ку.

ФО­ТО З САЙ­ТА I.YTIMG.COM

ФІЛЬМ «ПО­ЛІТ ЗО­ЛО­ТОЇ МУ­ШКИ» (РЕ­ЖИ­СЕР ІВАН КРАВЧИШИН) — ЦЕ ТРИ ІСТО­РІЇ, ЯКІ СТАЛИСЬ У СЕ­ЛІ: ПРО ФУТ­БОЛЬ­НИЙ МАТЧ, ВЕ­СІ­Л­ЛЯ І ПРО ДИВ­НИЙ ЗАПОВІТ...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.