Ма­зе­па в обра­зо­твор­чо­му ми­сте­цтві

Den (Ukrainian) - - Культура -

10 жов­тня в На­ціо­наль­но­му му­зеї істо­рії Укра­ї­ни від­бу­де­ться ле­кція «Геть­ман Іван Ма­зе­па у ві­тчи­зня­но­му та єв­ро­пей­сько­му обра­зо­твор­чо­му ми­сте­цтві». По­дія при­свя­че­на до Дня По­кро­ви Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці та Дня укра­їн­сько­го ко­за­цтва, по­ві­дом­ляє ipro.kiev.ua. Геть­ман Іван Ма­зе­па — ви­зна­чна по­стать у ві­тчи­зня­ній куль­ту­рі та істо­рії. Нав­ко­ло йо­го іме­ні й ни­ні не вщу­ха­ють су­пе­ре­чки, а до­слі­дни­ки про­дов­жу­ють з’ясо­ву­ва­ти сто­рін­ки йо­го біо­гра­фії й ви­зна­ча­ти, яке з йо­го зо­бра­жень вва­жа­ти до­сто­вір­ним. За­ві­ду­вач від­ді­лу до­ку­мен­таль­но-ре­чо­вих фон­дів На­ціо­наль­но­го му­зею істо­рії Укра­ї­ни, кан­ди­дат істо­ри­чних на­ук Оле­на По­хо­дя­ща по­ді­ли­ться сво­ї­ми роз­від­ка­ми що­до іко­но­гра­фії геть­ма­на Іва­на Ма­зе­пи й ви­зна­чить най­більш до­сто­вір­ні зо­бра­же­н­ня, що ха­ра­кте­ри­зу­ють Ма­зе­пу як осо­би­стість і дер­жав­но­го ді­я­ча. Та­кож бу­де роз­гля­ну­то пи­та­н­ня «сприйня­т­тя со­ці­у­мом обра­зу геть­ма­на (йо­го су­ча­сни­ка­ми і на­сту­пни­ми по­ко­лі­н­ня­ми) крізь при­зму ми­сте­цької спад­щи­ни ві­тчи­зня­них та єв­ро­пей­ських ху­до­жни­ків».

ФО­ТО З САЙ­ТА MYSLENEDREVO.COM.UA

СВО­ЇМ ІМ’ЯМ МА­ЗЕ­ПА ВПИСАВ УКРА­Ї­НУ В КОН­ТЕКСТ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТО­РІЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.