У Кі­ро­во­гра­ді роз­по­чав­ся Му­зи­чний фе­сти­ва­льі­ме­ні Ка­ро­ля Ши­ма­нов­сько­го

Den (Ukrainian) - - Культура -

На фо­ру­мі ви­сту­па­ють укра­їн­ські пі­а­ні­сти Ар­тем Ля­хо­вич та Алі­на Ро­ма­но­ва (Ки­їв), Кі­ро­во­град­ський му­ні­ци­паль­ний ка­мер­ний хор під ору­дою Юрія Лю­бо­ви­ча, ка­мер­ний ор­кестр та жі­но­чий хор Кі­ро­во­град­сько­го му­зи­чно­го учи­ли­ща (хор­мей­стер — Окса­на Тру­ши­на, ди­ри­гент — На­та­лія Хі­ло­бо­ко­ва). Му­ні­ци­паль­ний хор пі­дго­ту­вав про­гра­му укра­їн­ської му­зи­ки ХІХ — ХХІ стст. — ду­хов­ні тво­ри, ком­по­зи­ції на сло­ва Т. Шев­чен­ка, оброб­ки на­ро­дних пі­сень. Ко­ле­кти­ви му­зи­чно­го учи­ли­ща ві­зьмуть участь у па­на­хи­ді пам’яті на­ших ви­да­тних зем­ля­ків-му­зи­кан­тів (Ней­га­у­зів, Ши­ма­нов­ських), ви­ко­нав­ши слав­но­зві­сний твір Джо­ван­ні Пер­го­ле­зі «Ста­бат Ма­тер».

Па­ра­лель­но з кон­цер­та­ми від­бу­ва­ю­ться ви­сту­пи му­зи­ко­знав­ців та кра­є­знав­ців із Ки­є­ва, Кі­ро­во­гра­да, Кам’ян­ки, Оле­ксан­дрів­ки, Знам’ян­ки. Їхні до­по­віді бу­дуть при­свя­че­ні во­ле­лю­бним тво­рам на вір­ші Т. Шев­чен­ка (кан­та­та «Б’ють по­ро­ги» Ми­ко­ли Ли­сен­ка, сим­фо­нія-кан­та­та «Кав­каз» Ста­ні­сла­ва Люд­ке­ви­ча), а та­кож гро­ма­дян­ській по­зи­ції ви­да­тних му­зи­кан­тів: Ген­рі­ха Ней­га­у­за, Ка­ро­ля Ши­ма­нов­сько­го, Лев­ка Ревуцького, твор­ча ді­яль­ність і жи­т­тя яких біль­шою чи мен­шою мі­рою за­зна­ва­ло ти­ску то­та­лі­тар­ної вла­ди. Ко­жен із них про­ти­ді­яв то­та­лі­та­ри­зму, за­хи­ща­ю­чи осо­би­сту сво­бо­ду і сво­бо­ду сво­го на­ро­ду.

Се­ред фе­сти­валь­них по­дій — твор­чі зу­стрі­чі, озна­йом­ле­н­ня з но­ви­ми ви­да­н­ня­ми, «па­лом­ни­цтво» до місць на­ро­дже­н­ня услав­ле­них зем­ля­ків та ін. Зокре­ма, від­бу­де­ться від­кри­т­тя ви­ста­вок «Ли­сти че­рез за­лі­зну за­ві­су» (му­зей Ней­га­у­за), «Єли­са­вет­град­ський пор­трет Ка­ро­ля Ши­ма­нов­сько­го» (му­зей Осьмьор­кі­на) та «Яро­слав Іва­шке­вич і Укра­ї­на» (му­зей Кар­пен­ка-Ка­ро­го). Го­лов­ни­ми ор­га­ні­за­то­ра­ми за­хо­дів є Му­зей му­зи­чної куль­ту­ри ім. К. Ши­ма­нов­сько­го, му­зи­чне учи­ли­ще, му­зи­чна шко­ла № 1 ім. Ген­рі­ха Ней­га­у­за. За­хо­ди ві­дбу­ва­ти­му­ться в їхніх при­мі­ще­н­нях, а та­кож у бібліотеці ім. Д. Чи­жев­сько­го, ма­ши­но­бу­дів­но­му ко­ле­джі, му­зи­чній шко­лі № 2 ім. Ю. Мей­ту­са, ко­сте­лі Свя­то­го Ду­ха. Фе­сти­валь три­ва­ти­ме до 24 жов­тня.

ФО­ТО З САЙ­ТА CULTURE.PL

КА­РОЛЬ ШИМАНОВСЬКИЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.