Ки­я­ни змо­жу­тьса­мі обра­ти го­лов­ний сим­вол мі­ста че­рез Ін­тер­нет

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ко­ри­сту­ва­чам Ін­тер­не­ту за­про­по­ну­ють обра­ти го­лов­ні мі­сця, пре­дме­ти або яви­ща, які без­по­се­ре­дньо асо­ці­ю­ю­ться з Ки­є­вом. Го­ло­су­ва­н­ня ство­рив ре­сурс Platfor. ma. « У Ки­є­ва, як і будь-яко­го істо­ри­чно­го ме­га­по­лі­су, є своя атмо­сфе­ра і свої сим­во­ли. Не так дав­но ми на­віть на­ма­га­ли­ся їх сфор­му­лю­ва­ти і на­ма­лю­ва­ти, але все одно це бу­ла осо­би­ста дум­ка окре­мих лю­дей. Platfor. ma дає вам змо­гу са­мим про­го­ло­су­ва­ти за го­лов­ні сим­во­ли укра­їн­ської сто­ли­ці», — за­зна­ча­ють ав­то­ри опи­ту­ва­н­ня. Се­ред трид­ця­ти ва­рі­ан­тів при­су­тні не ли­ше тра­ди­цій­ні: ка­шта­ни, Зо­ло­ті во­ро­та, пам’ятник кня­зю Во­ло­ди­ми­ру, Ки­є­во- Пе­чер­ська лав­ра, Со­фія Ки­їв­ська), а й су­ча­сні яви­ща, на­при­клад « за­си­л­ля кі­о­сків» та «пе­ре­пі­чка».

ФО­ТО З САЙ­ТА UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG

ОДИН ІЗПРОЕКТІВ ГЕР­БА КИ­Є­ВА (АВ­ТОР Ю. СОЛОМІНСЬКИЙ)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.