Гран-прі кі­но­фе­сти­ва­лю в Нюрн­бер­зі здо­був «Май­дан»

Den (Ukrainian) - - Культура -

До­ку­мен­таль­ний фільм «Май­дан» за­во­ю­вав го­лов­ну на­го­ро­ду IX Між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю філь­мів про пра­ва лю­ди­ни в Нюрн­бер­зі.

Про це по­ві­дом­ля­є­ться на офі­цій­но­му сай­ті фе­сти­ва­лю. Ре­жи­сер кар­ти­ни Сер­гій Ло­зни­ця одер­жав гран-прі ра­зом із гро­шо­вою пре­мі­єю в роз­мі­рі 2500 єв­ро.

В осно­ву філь­му ля­гли ка­дри до­ку­мен­таль­них зйо­мок на ки­їв­сько­му Май­да­ні, який став цен­тром ма­со­вих ви­сту­пів про­ти по­лі­ти­ки пре­зи­ден­та Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча. Кі­но­стрі­чка по­ка­зує ре­во­лю­цій­ні по­дії в Ки­є­ві зде­біль­шо­го ней­траль­ним кру­пним пла­ном, без ко­мен­та­рів, за­яв та оцін­них су­джень — ка­дри з роз­гор­ну­ти­ми пра­по­ра­ми, па­ла­ю­чи­ми ба­ри­ка­да­ми і без­зброй­ни­ми гро­ма­дя­на­ми про­мов­ля­ють са­мі за се­бе, йде­ться в об­ґрун­ту­ван­ні жу­рі.

Фільм про по­дії в Укра­ї­ні впер­ше бу­ло по­ка­за­но у трав­ні 2014 ро­ку на Між­на­ро­дно­му кі­но­фе­сти­ва­лі в Кан­нах. Йо­го ав­тор, ре­жи­сер Ло­зни­ця, ко­трий на­ро­див­ся в Бі­ло­ру­сі й ви­ріс в Укра­ї­ні, з 2001 ро­ку про­жи­ває і пра­цює в Ні­меч­чи­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.