«Ди­ві­ться, хто по­вер­нув­ся»

Актор, який мі­сяць ман­дру­вав Ні­меч­чи­ною в обра­зі Гі­тле­ра, по­бо­ю­є­ться за де­мо­кра­тію

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Олі­вер Ма­суч­чі, актор, який зі­грав Гі­тле­ра в ко­ме­дії «Ди­ві­ться, хто по­вер­нув­ся», за­яв­ляє, що де­мо­кра­тія в Ні­меч­чи­ні в не­без­пе­ці, оскіль­ки все біль­ше оби­ва­те­лів де­мон­струє уль­тра­пра­ві по­гля­ди, по­ві­дом­ляє newsru.ua.

Ра­зом із ре­жи­се­ром Де­ві­дом Ненд­том Ма­суч­чі про­тя­гом мі­ся­ця ман­дру­вав Ні­меч­чи­ною на ав­то­мо­бі­лі і, не ви­хо­дя­чи з обра­зу фю­ре­ра, спіл­ку­вав­ся з про­сти­ми лю­дьми. Як пи­ше The Local, нім­ці від­ра­зу пе­ре­ста­ва­ли звер­та­ти ува­гу на ка­ме­ри і ви­ли­ва­ли ду­шу Гі­тле­ро­ві.

В ін­терв’ю за під­сум­ка­ми по­їзд­ки актор ді­йшов ви­снов­ку, що ні­ме­цький се­ре­дній клас схи­ля­є­ться до пра­вих по­гля­дів, а Pegida — рух про­ти ісла­мі­за­ції За­хо­ду — по-справ­жньо­му по­пу­ляр­ний. Ре­жи­сер кар­ти­ни про по­вер­не­н­ня Гі­тле­ра та­кож зго­ден з тим, що ан­ти­і­слам­ський рух ви­йшов не ли­ше да­ле­ко за ме­жі Дре­зде­на, де він з’явив­ся впер­ше, але й за ме­жі Схі­дної Ні­меч­чи­ни. Аза­мість то­го, щоб із від­ра­зою ре­а­гу­ва­ти на Гі­тле­ра, обра­жа­ти йо­го або хо­ча б якось ви­яв­ля­ти не­за­до­во­ле­н­ня, ме­шкан­ці Ні­меч­чи­ни із за­до­во­ле­н­ням спіл­ку­ва­ли­ся з ним.

Фільм «Ди­ві­ться, хто по­вер­нув­ся», за­сно­ва­ний на бес­тсе­ле­рі 2012 ро­ку Ти­му­ра Вер­ме­ша, ви­хо­дить на ве­ли­кі екра­ни в че­твер, 8 жов­тня. Він опо­від­ає про те, як Гі­тлер у обли­то­му бен­зи­ном одя­зі про­ки­да­є­ться в су­ча­сно­му Бер­лі­ні, по­чи­нає ман­дру­ва­ти ні­ме­цьки­ми мі­ста­ми, див­ля­чись на них очи­ма фа­ши­ста.

До сер­пня 2015 ро­ку бу­ло про­да­но два міль­йо­ни при­мір­ни­ків одно­ймен­ної кни­ги, а та­кож 300 ти­сяч ау­діо­книг. Пра­ва на пе­ре­ви­да­н­ня ро­ма­ну про­да­но в більш ніж 40 кра­їн.

До­да­мо, кни­га і за­сно­ва­ний на ній фільм — ли­ше один із про­я­вів мо­ди на Гі­тле­ра, яка по­вер­ну­ла­ся, і яка цьо­го ро­ку як ні­ко­ли звер­тає на се­бе ува­гу кри­ти­ків і гро­мад­ських ді­я­чів. На­ве­сні бри­тан­ська The Guardian вра­жа­ла­ся в ін­тер­не­ті ве­ли­кій кіль­ко­сті «ко­ти­ків, схо­жих на Гі­тле­ра», «пре­дме­тів, схо­жих на Гі­тле­ра», он­лайн-ігор, па­ро­дій і ху­до­жніх тво­рів, а та­кож усі­ля­ких аль­тер­на­тив­них істо­ри­чних теорій. Як від­зна­ча­ло ви­да­н­ня, в про­це­сі «гу­ма­ні­за­ції» образ Гі­тле­ра стає все більш лю­дя­ним, що не мо­же не на­сто­ро­жу­ва­ти.

ФО­ТО З САЙ­ТА CONT.WS

ОЛІ­ВЕР МА­СУЧ­ЧІ В РО­ЛІ ГІ­ТЛЕ­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.