Фі­ло­соф­ський пен­зель Аса­на Ба­ра­ша

У Сім­фе­ро­по­лі від­кри­то ви­став­ку кар­тин чле­на Спіл­ки ху­до­жни­ків Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СЕ­МЕ­НА, фо­то­ре­про­ду­кції ав­то­ра

У Крим­сько­та­тар­сько­му му­зеї куль­тур­но-істо­ри­чної спад­щи­ни від­кри­ла­ся пер­со­наль­на ви­став­ка ві­до­мо­го крим­сько­та­тар­сько­го ху­до­жни­ка-аван­гар­ди­ста Аса­на Ба­ра­ша. З ве­ли­че­зно­го чи­сла ро­біт, ство­ре­них ним за 20 ро­ків актив­ної твор­чо­сті, на ній пред­став­ле­но ядро най­ці­ка­ві­ших, кон­це­пту­аль­них йо­го по­ло­тен, які за­со­ба­ми фі­ло­соф­сько­го ма­ляр­ства від­обра­жа­ють істо­ри­чний шлях, біль, спо­ді­ва­н­ня, мрії і пра­гне­н­ня до сво­бо­ди йо­го на­ро­ду.

«Ді­лю­ся з гля­да­ча­ми тим, що ме­не три­во­жить, хви­лює, тоб­то тим, чим я жи­ву», — го­во­рив ми­тець го­стям виставки. Як вва­жа­ють ми­сте­цтво­знав­ці крим­сько­го му­зею, які дав­но ви­вча­ють йо­го ро­бо­ти, твор­чість Аса­на Ба­ра­ша не під­вла­дна кон’юн­кту­рі, во­на аб­со­лю­тно віль­на від умов­но­стей су­спіль­ства, ча­су, і ху­до­жня прав­да — ядро йо­го твор­чо­сті.

Асан Ба­раш на­ро­див­ся 1962 ро­ку у ви­гнан­ні. 1982 ро­ку за­кін­чив тра­ди­цій­не для крим­сько­та­тар­ських ху- до­жни­ків Ре­спу­блі­кан­ське ху­до­жнє учи­ли­ще ім. П. Бень­ко­ва, а 1989 ро­ку те­а­траль­но-ху­до­жній ін­сти­тут ім. О. Остров­сько­го. 1962 ро­ку Асан Ба­раш пе­ре­їхав на ба­тьків­щи­ну до Кри­му, ме­шкає в се­лі Бю­юк-Озен­баш не­да­ле­ко від Ба­хчи­са­раю. За цей час про­вів де­ся­тки ви­ста­вок, йо­го ро­бо­ти збе­рі­га­ю­ться в ху­до­жніх му­зе­ях Укра­ї­ни, Ро­сії Узбе­ки­ста­ну, США, Ні­меч­чи­ни, Поль­щі, Ту­реч­чи­ни, Ізра­ї­лю, Че­хії, Шве­ції. 1995 ро­ку прийня­тий до Спіл­ки ху­до­жни­ків Укра­ї­ни.

Асан Ба­раш — ху­до­жни­ка­ван­гар­дист, чиї ро­бо­ти скла­дні і гли­бо­кі за змі­стом, про­те, во­ни не за­ли­ша­ють бай­ду­жим жо­дно­го гля­да­ча, зму­шу­ють за­ду­ма­ти­ся, спро­бу­ва­ти роз­ши­фру­ва­ти обра­зи і ана­ло­гії. По­вер­не­н­ня сво­го на­ро­ду на істо­ри­чну ба­тьків­щи­ну спри­я­ло ство­рен­ню ху­до­жни­ком де­кіль­кох се­рій мо­ну­мен­таль­них кар­тин, та­ких, як «Етнос», «Пік», «Апо­фе­оз», « Оси » , « Пі­дві­ше­ні», «Са­мо­тність», «По­вер­гну­тий».

«Йо­го кар­ти­на « Му­зи­кан­ти » бу­кваль­но про­ся­кну­та на­ціо­наль­ним ко­ло­ри­том і не­на­че пе­ре­но­сить нас на де­кіль­ка сто­річ на­зад, — пи­са­ла про неї га­зе­та «Ав­дет». — Во­на — яскра­ва алю­зія з при­во­ду су­ча­сних про­блем крим­ських та­тар».

ФОТОРЕПРОДУКЦІЯ МИ­КО­ЛИ СЕМЕНИ

«КРИМ­СЬКА ЛАВАНДА». 2014 р.

«МА­КИ». 2015 р.

«ДЮРБЕ». 2008 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.