Ві­кто­рія НУ­ЛАНД,

по­мі­чни­ця дер­жав­но­го се­кре­та­ря США з пи­тань Єв­ро­пи та Єв­ра­зії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Сан­кції За­хо­ду, за­про­ва­дже­ні че­рез оку­па­цію Ро­сі­єю Кри­му, ді­я­ти­муть до по­вер­не­н­ня ці­єї те­ри­то­рії під кон­троль Укра­ї­ни

(«Ра­діо Сво­бо­да»)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.