16,5 мі­льяр­да у... «прір­ву»

Мін­фін го­то­вий під­три­му­ва­ти Фонд га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Для під­трим­ки Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб (ФГВФО) в бю­дже­ті на на­сту­пний рік за­кла­ли 16,5 мі­льяр­да гри­вень. Про це по­ві­до­мив за­сту­пник мі­ні­стра фі­нан­сів Ар­тем Ше­ва­льов. «Ми пов­ні­стю ви­хо­ди­ли з оці­нок Фон­ду. Але все за­ле­жа­ти­ме від ді­яль­но­сті Нац­бан­ку. Якщо про­цес очи­ще­н­ня рин­ку не за­вер­ши­ться, то­ді у Фон­ду мо­же з’яви­ти­ся не­об­хі­дність у до­да­тко­во­му фі­нан­су­ван­ні», — по­яснив він бю­дже­тні пла­ни.

На­га­да­є­мо, що на­ра­зі за­галь­ний об­сяг зо­бов’язань ФГВФО за ви­пла­та­ми га­ран­то­ва­ної су­ми вкла­дни­кам 56 не­пла­то­спро­мо­жних бан­ків — 61,5 мі лья р да гри вень. З них у 2015 ро ці вклад ни ки от ри ма ли 31,65 мі­льяр­да гри­вень. За­галь­на су­ма ви­плат в 2014—2015 ро­ках ста­но­вить 45,6 мі­льяр­да гри­вень. Акти­ви Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб у сер­пні збіль­ши­ли­ся на 0,9% (на 160 міль­йо­нів гри­вень) — із 16,963 мі лья р да гри вень до 17,115 мі­льяр­да гри­вень (на 1 ве­ре­сня). З держ бюд же ту на 2015 рік ФГВФО ви­ді­ли­ли 20 мі­льяр­дів гри­вень (кре­дит у ви­гля­ді ОВДП в обмін на ве­ксель), а на по­ча­тку ве­ре­сня КМУ дав зго ду на на дан ня ще 21, 5 мі­льяр­да гри­вень. Із остан­ньо­го «тран­шу» Фон­ду пе­ре­ра­ху­ва­ли 5 мі­льяр­дів гри­вень, ре­шта су­ми на­ді­йде до кін­ця ро­ку. Тож за­га­лом цьо­го ро­ку ФГВФО отри­має з держ­бю­дже­ту ре­кор­дну су­му — 41,5 мі­льяр­да гри­вень. Пі­сля па­ді­н­ня Дель­та Бан­ку та «Фі­нан­си і кре­дит» ста­ло зро­зумі­ло, ку­ди ці гро­ші ви­тра­тять.

Але не зов­сім ясно, на­ві­що по­трі­бні до­да­тко­во 16,5 мі­льяр­да гри­вень? Адже в ме­мо­ран­ду­мі про спів­пра­цю з МВФ на на­сту­пний рік не за­яв­ле­но вза­га­лі гро­шей на очис­тку бан­ків­ської си­сте­ми. До то­го ж го­ло­ва НБУ не­о­дно­ра­зо­во за­яв­ля­ла, що з дру­го­го квар­та­лу цьо­го ро­ку роз­по­чне­ться пе­ре­за­ван­та­же­н­ня бан­ків­ської си­сте­ми пі­сля її пов­ної очис­тки. Але, су­дя­чи з її остан­ніх за­яв, пла­ни змі­ни­ли­ся.

«Май­же очи­сти­ли. Ми ще не за­кін­чи­ли, ясна річ, але вже все знає- мо про всі бан­ки. Якщо ще ми­ну­ло­го лі­та це бу­ла та­єм­ни­ця, вкри­та пі­тьмою, то за­раз зна­є­мо все і ро­зу­мі­є­мо, що з цим ро­би­ти», — за­яви­ла в остан­ньо­му ін­терв’ю Ва­ле­рія Гонтарева. За її сло­ва­ми, НБУ вже очи­стив ри­нок від так зва­них зом­бі­бан­ків, де не бу­ло жо­дних акти­вів; при­брав бан­ки-»мий­ки», які за­йма­ли­ся від­ми­ва­н­ням і пе­ре­ка­зом гро­шей у го­тів­ку (їх уже ви­ве­ли з рин­ку). Та­кож, за сло­ва­ми го­ло­ви НБУ, ре­гу­ля­тор за­кін­чує ді­а­гно­сти­ку і стрес-те­сту­ва­н­ня за 2015 і вже роз­ро­бив про­гра­му до­ка­пі­та­лі­за­ції бан­ків на на­сту­пні чо­ти­ри ро­ки. «Зро­зумі­ло, що у нас є ще зна­чна кіль­кість не­ве­ли­ких бан­ків, до яких за­раз якраз до­хо­дять ру­ки, і ми, на­ре­шті, по­чне­мо кон­со­лі­да­цію бан­ків­сько­го се­кто­ру. Адже ко­ли 85 бан­ків ста­нов­лять тіль­ки 5% си­сте­ми, то це не­нор­маль­но...» — вва­жає Гонтарева. Во­дно­час, ма­буть, ро­зу­мі­ю­чи ре­зон­ність ці­єї за­яви, го­ло­ва Нац­бан­ку від­ра­зу до­да­ла, мов­ляв, бан­ки по­трі­бні рі­зні, але во­ни ма­ють ро­зу­мі­ти, для чо­го існу­ють, яка у них стра­те­гія, за ра­ху­нок чо­го за­ро­бля­ти­муть гро­ші. Во­на вва­жає, що ре­гу­ля­тор і так ро­бить ве­ли­кий по­да­ру­нок дрі­бним бан­кам, за­ли­шив­ши ви­мо­гу до мі­ні­маль­но­го ка­пі­та­лу в роз­мі­рі 120 міль­йо­нів гри­вень і за­фі­ксу­вав­ши цю ци­фру до 11 черв­ня 2016 р. «Про­те цей ка­пі­тал має бу­ти чи­стим, а ре­зер­ви — сфор­мо­ва­ні. Адже для но­во­ство­ре­них бан­ків ви­мо­ги до ка­пі­та­лу вже 500 міль­йо­нів гри­вень», — під­су­му­ва­ла Гонтарева.

Чи по­трі­бні се­кто­ро­ві до­да­тко­ві 16,5 мі­льяр­да гри­вень і на які ці­лі? Та чи про­дов­жи­ться «бан­ко­пад»? Про це «День» за­пи­тав екс­пер­тів.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

ЦЬО­ГО ТИ­ЖНЯ МІ­НІСТР ФІ­НАН­СІВ НА­ТА­ЛІЯ ЯРЕ­СЬКО ПРО­ВЕ­ЛА ДВІ ЗУ­СТРІ­ЧІ — У ЛОН­ДО­НІ ТА НЬЮЙОРКУ — ІЗ ЗОВ­НІ­ШНІ­МИ КРЕ­ДИ­ТО­РА­МИ З РЕ­СТРУ­КТУ­РИ­ЗА­ЦІЇ БОР­ГУ. ЗА ДА­НИ­МИ ДЖЕ­РЕЛ «Дня», ПЕ­РЕ­ГО­ВО­РИ ПРО­ЙШЛИ УСПІ­ШНО, АЛЕ СТО­РО­НИ ДО МО­МЕН­ТУ ЮРИ­ДИ­ЧНО­ГО СКРІПЛЕННЯ ДО­МОВ­ЛЕ­НО­СТЕЙ ДЕ­ТА­ЛЕЙ НЕ РОЗГОЛОШУЮТЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.