КОМЕНТАРI

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ма­ксим ПОЛЯКОВ, се­кре­тар пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті:

— Ко­шти пі­дуть на лі­кві­да­цію ви­плат про­блем­них бан­ків, які з’яви ли­ся цьо го ро ку, зок ре­ма вкла­дни­кам «Фі­нан­си і кре­дит» та Дель­та Банк. Див­ля­чись на по­слі­дов­ну тен­ден­цію зни­же­н­ня кіль­ко­сті уча­сни­ків бан­ків­ської си­сте­ми, я не ви­клю­чаю, що й да­лі зни­щу­ва­ти­му­ться си­стем­ні бан­ки. Не­ві­до­мо, мо­жли­во, НБУ і на При­ват­Банк за- зі­хне, вра­хо­ву­ю­чи «аде­ква­тність» Гон­та­ре­вої. Що­до ста­бі­лі­за­ції в ці­ло­му бан­ків­ської си­сте­ми, то, на жаль, не має по­слі­дов­но­сті й ло­гі­ки в ді­ях ре­гу­ля­то­ра... НБУ — аб­со­лю­тно не пе­ред­ба­чу­ва­на ор­га­ні­за­ція, та­кий со­бі «гі­дро­ме­тцентр», у яко­го сьо­го­дні дощ, зав­тра — гро­за, да­лі — смерч, за­су­ха... і та­ке ін­ше. Він не мо­же нор­маль­но про­гно­зу­ва­ти «по­го­ду». Ми за­про­шу­ва­ли го­ло­ву НБУ на пер­ше за­сі­да­н­ня ко­мі­те­ту во­се­ни, але во­на не при­йшла.

Ро­ман ШПЕК, екс-мі­ністр еко­но­мі­ки Укра­ї­ни, екс-го­ло­ва по­стій­но­го пред­став­ни­цтва Укра­ї­ни при Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі:

— Гро­ші, ско­рі­ше за все, спря­му­ють на ви­пла­ти вкла­дів про­блем­них бан­ків, бо ще не за­вер­ше­но очис­тку си­сте­ми. На­ра­зі про­хо­дить стре­сте­сту­ва­н­ня і ді­а­гно­сти­ка бан­ків пер­шої де­ся­тки, до кін­ця ро­ку — дру­гої, да­лі — тре­тьої й че­твер­тої. Мін­фін хо­че за­стра­ху­ва­ти­ся від мо­жли­вих не­при­єм­но­стей, то­му й за­кла­дає ре­зерв­ні ко­шти. Чи зна­до­бля­ться во­ни пов­ні­стю? Є два ва­рі­ан­ти. Пер­ший — якщо акціо­не­ри бан­ків по­го­дя­ться на до­да­тко­ве вли­ва­н­ня ко­штів, то се­ктор че­кає ка­пі­та­лі­за­ція, якщо ні — ви­ве­де­н­ня не­пла­то­спро­мо­жних грав­ців і пе­ре­да­ча їх у ФГВФО. На мій по­гляд, по­трі­бно змі­ню­ва­ти стру­кту­ру і прин­ци­пи ро­бо­ти Фон­ду. Адже він ство­рю­вав­ся не в кри­зо­вих умо­вах. На цьо­му ти­жні від­бу­де­ться за­сі­да­н­ня на­гля­до­вої ра­ди ФГВФО, де за­твер­дять йо­го план ре­фор­му­ва­н­ня. За за­ду­мом, Фонд бу­де біль­ше опе­ра­цій­ним, швид­ше про­да­ва­ти­ме май­но бан­ків-бан­кро­тів і ви­пла­чу­ва­ти­ме ко­шти вкла­дни­кам за ра­ху­нок ін­ших ре­сур­сів.

Оле­ксандр САВ­ЧЕН­КО, за­сту­пник го­ло­ви НБУ (1991—1992 і 2005—2009), за­сту­пник мі­ні­стра фі­нан­сів:

— Змен­ше­н­ня кіль­ко­сті бан­ків три­ва­ти­ме і в 2016 ро­ці. Адже по­ки що по­лі­ти­ка НБУ ра­ди­каль­но не змі­ню­є­ться, бан­ків­ська си­сте­ма пра­цює з від’єм­ним ка­пі­та­лом. Ли­ше кіль­ка іно­зем­них ма­ють «плюс», чи­сло про­блем­них акти­вів зро­стає. Си­ту­а­ція по­чне ви­прав­ля­ти­ся пі­сля збіль­ше­н­ня рів­ня кре­ди­ту­ва­н­ня еко­но­мі­ки. Як тіль­ки це зро­бить НБУ, се­ктор огов­та­є­ться. На­ра­зі бан­ків­ська си­сте­ма де­мо­ра­лі­зо­ва­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.