«Гра­є­мо Чон­кі­на» — 13 жов­тня, Київський те­атр на лі­во­му бе­ре­зі

Den (Ukrainian) - - Культура -

Трі­ум­фаль­не сце­ні­чне жи­т­тя ві­до­мо­го ро­ма­ну- анек­до­ту Во­ло­ди­ми­ра Вой­но­ви­ча «Жизнь и не­о­бычай­ные при­клю­че­ния сол­да­та Ива­на Чон­ки­на» роз­по­ча­ло­ся у Ки­є­ві шість ро­ків т ому ( 16 жов­тня 2009 р.). На прем’єрі по­бу­вав ав­тор, яко­му ін­сце­ні­за­ція (її здій­сни­ли Оле­ксандр Ко­бзар та Ан­дрій Са­мі­нін) ду­же спо­до­ба­ла­ся, а осо­бли­во Чон­кін — у ви­ко­нан­ні ха­ри­зма­ти­чно­го акто­ра Ві­та­лія Са­лія. Го­лов­ний ге­рой ви­ста­ви — не ду­рень, не ідіот і не па­ро­дія на чер­во­но­ар­мій­ця, ко­трий охо­ро­няє зла­ма­ний лі­так «У-2» і не за­ли­шає сво­го по­ста на­віть із по­ча­тком вій­ни, ро­зу­мі­ю­чи, що про ньо­го ко­ман­ду­ва­н­ня за­бу­ло, але впер­то не по­ли­шає сво­го «об’єкта», за­хи­ща­ю­чи йо­го і від сво­їх, і від чу­жих... Це без­до­ган­ний у сво­їй на­їв­но­сті й чи­сто­ті хло­пець, ко­трий в одних си­ту­а­ці­ях схо­жий на фоль­клор­но­го пер­со­на­жа, а в ін­ших — на ге­ро­їв тво­рів До­сто­єв­ско­го. Він єди­ний з усіх пер­со­на­жів ці­єї са­ти­ри­чної істо­рії ви­кли­кає у гля­да­чів не ли­ше сміх, а й сльо­зи... Пар­тне­ра­ми Ві­та­лія Са­лія ви­сту­плять по­пу­ляр­ні акто­ри: Ле­ся Са­ма­є­ва (Ню­ра), Ми­ко­ла Бо­клан (Ко­ман­дир Гу­ба, Го­ло­ва Го­лу­бєв), Ми­хай­ло Ку­ку­юк (Ка­пі­тан Мі­ля­га, Ку­зьма Гла­ди­шев) та ін­ші.

ФО­ТО ЄВ­ГЕ­НА ЧЕКАЛІНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.