Збір­ка укра­їн­ської ані­ма­ції. Все про ко­за­ків — 16 жов­тня, кі­но­те­атр «Лі­ра»

Den (Ukrainian) - - Культура -

З ви­хо­дом пер­шої се­рії « Як ко­за­ки ку­ліш ва­ри­ли» 1967 р. муль­тсе­рі­ал ре­жи­се­ра Во­ло­ди­ми­ра Да­хна від­ра­зу здо­був ве­ли­че­зну по­пу­ляр­ність у гля­да­чів, а ха­ри­зма­ти­чні пер­со­на­жі ста­ли на­ро­дни­ми улю­блен­ця­ми. І ни­ні ге­рої муль­тфіль­мів «Як ко­за­ки... » є своє­рі­дним на­ціо­наль­ним символом. Го­лов­ни­ми ге­ро­я­ми є троє за­по­розь­ких ко­за­ків: Бур­ми­ло, Ко­ро­тун і Си­лач (за сце­на­рі­єм, ма­ють іме­на: Грай — хи­трий і роз­ва­жли­вий ко­зак-ха­ра­ктер­ник; Око — вправ­ний стрі­лець, ба­дьо­рий та во­йов­ни­чий ко­зак, ко­трий тя­гає з со­бою гар­ма­ту-мор­ти­ру, і Тур — ду­жий, але со­ром’язли­вий та сен­ти­мен­таль­ний ко­зак). У сю­же­тах муль­тфіль­му ге­рої по­тра­пля­ють у не­ймо­вір­ні при­го­ди, зу­стрі­ча­ють рі­зних лю­дей із усіх кра­їн сві­ту й рі­зних епох, на­віть бо­гів та іно­пла­не­тян. У муль­тфіль­мах не­має ні діа­ло­гів, ні текс­ту, крім всту­пно­го або за­клю­чно­го текс­ту «від ав­то­ра» — дія від­бу­ва­є­ться у ви­гля­ді ін­ту­ї­тив­но зро­зумі­лих сцен. Всьо­го ство­ре­но дев’ять муль­тфіль­мів про ко­за­ків. Усі ці муль­тфіль­ми ко­ро­тко­ме­тра­жні, їх три­ва­лість не пе­ре­ви­щує 20 хви­лин. На­га­да­є­мо, окре­мі се­рії одер­жу­ва­ли на­го­ро­ди і пре­мії на дер­жав­них та між­на­ро­дних фе­сти­ва­лях.

ФО­ТО З САЙ­ТА NASHAMAMA.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.