Ха­тія Бу­ні­а­ті­шві­лі гра­ти­ме для бій­ців АТО — 15 жов­тня, МЦКМ (Жов­тне­вий па­лац)

Den (Ukrainian) - - Культура -

Мо­ло­да гру­зин­ська пі­а­ніс­тка-вір­ту­оз, ко­тра ви­сту­пає у най­кра­щих за­лах сві­ту (ни­ні жи­ве у Фран­ції), дасть у Ки­є­ві бла­го­дій­ний кон­церт для по­ра­не­них у зо­ні АТО. Ха­тія Бу­ні­а­ті­шві­лі — ла­у­ре­ат та при­зер ба­га­тьох пре­сти­жних між­на­ро­дних кон­кур­сів. Ко­ли грає на фор­те­пі­а­но, то під­ко­ряє сер­ця слу­ха­чів сво­єю щи­рі­стю і май­стер­ні­стю. Бу­ду­чи сту­ден­ткою кон­сер­ва­то­рії, Ха­тія здо­бу­ла спе­ці­аль­ний приз на Між­на­ро­дно­му кон­кур­сі мо­ло­дих пі­а­ні­стів ім. В. Го­ро­ви­ця в Ки­є­ві ( 2003 р.), а та­кож пер­ший приз на Кон­кур­сі під­трим­ки мо­ло­дих гру­зин­ських му­зи­кан­тів, за­снов­ни­ком яко­го є Єли­за­ве­та Ле­он­ська. 2010 ро­ку Бу­ні­а­ті­шві­лі ста­ла ла­у­ре­а­том пре­мії Borletti-Buitoni Trust Award, а 2012-го во­на здо­бу­ла зва­н­ня «кра­щий но­ва­чок ро­ку» в Echo Classic Awards. Та­ла­но­ви­та пі­а­ніс­тка ви­сту­па­ла з ві­до­ми­ми сві­то­ви­ми ди­ри­ген­та­ми й ви­ко­нав­ця­ми, як Зу­бін Ме­та, Пла­сі­до До­мін­го, Кент На­га­но, Па­а­во Яр­ви, Ми­хай­ло Пле­тньов, Во­ло­ди­мир Ашке­на­зі та ін. Її ди­ско­гра­фія вклю­чає: Аль­бом Лі­ста (Sony), Аль­бом Шо­пе­на (Sony), «Ба­тьків­щи­на» (Sony), а та­кож «Фор­те­пі­ан­ні тріо» з Gidon Kremer і Giedre Dirvanauskaite (ЄСМ), фор­те­пі­ан­ні со­на­ти зі скри­пкою з Renaud Capucon (Erato).

ФО­ТО З САЙ­ТА MEDIAS.MEDICI.TV

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.