«Ві­два­га і страх» Оль­ги Гна­тюк

Den (Ukrainian) - - Культура -

Є книж­ки, в яких ко­жна лі­те­ра скла­да­є­ться у мо­за­ї­ку, впи­са­ну в кон­текст сві­то­вої лі­те­ра­ту­ри. Та­кою є «Ві­два­га і страх» О. Гна­тюк, яка ви­йшла у світ у ви­дав­ни­цтві «Дух і Лі­те­ра». Це ме­ре­жи­во істо­рій про Львів 1939- го. Го­лов­на ува­га зо­се­ре­дже­на на по­ве­дін­ці лю­дей, які сто­ять пе­ред за­гро­зою смер­ті. Однак не­зви­чай­ність опо­віді, яка спи­ра­є­ться на щоденники, спо­га­ди, ли­сти і на­віть про­то­ко­ли до­пи­тів, по­ля­гає не тіль­ки в цьо­му. Йде­ться про до­лі лю­дей та во­дно­час до­лі поль­ської, укра­їн­ської та єв­рей­ської ін­те­лі­ген­ції, про скла­дно­щі в кон­та­ктах між ни­ми, про рі­зні про­я­ви со­лі­дар­но­сті й во­ро­жо­сті, в осно­ві яких ле­жа­ли ві­два­га і страх... Пі­сля про­чи­та­н­ня книж­ки за­ли­ша­є­ться від­чу­т­тя, що ти сам там по­бу­вав — хо­див ті­єю на­пів­зруй­но­ва­ною бру­ків­кою, слу­хав ра­діо ті­єї до­би, пив ка­ву з ти­ми, хто тво­рив то­го­ча­сний Львів і ра­зом із ни­ми пе­ре­жи­вав біль та стра­хі­т­тя кри­ва­во­го мо­ло­ха вій­ни... На­га­да­є­мо, «Ві­два­га і страх» Оль­ги Гна­тюк одержала гран-прі на Фо­ру­мі ви­дав­ців-2015.

ІЛЮСТРАЦІЯ З САЙ­ТА LITAKCENT.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.