«Роз­ко­паю го­ру та по­сію ро­жу» — «Му­зей Іва­на Гон­ча­ра»

Den (Ukrainian) - - Культура -

В На­ціо­наль­но­му цен­трі на­ро­дної куль­ту­ри «Му­зей Іва­на Гон­ча­ра» від­кри­ла­ся ви­став­ка ро­біт Єли­за­ве­ти Фе­до­рів­ни Ми­ро­но­вої (1929 — 2010 рр.). В екс­по­зи­ції пред­став­ле­ні тво­ри май­стри­ні з ко­ле­кції її ро­ди­ни. Крім кар­тин, ви­став­ле­ні сві­тли­ни, ру­ко­пи­си та ви­да­н­ня ілю­стро­ва­них нею кни­жок. Єли­за­ве­та Ми­ро­но­ва ство­рю­ва­ла жи­во­пи­сно-де­ко­ра­тив­ні пан­но-кар­ти­ни, в яких мо­жна по­ба­чи­ти гли­бин­но на­ро­дні обра­зи-ме­та­фо­ри. Во­на є ав­то­ром ілю­стра­цій до ди­тя­чих кни­жок «Ве­снян­ка», «Де най­кра­ще мі­сце на зем­лі?», «Аде ж на­ша зо­зу­ля?» і де­ко­ра­цій до філь­му «Ніч на Іва­на Ку­па­ла». У 1970-х Єли­за­ве­та Фе­до­рів­на пра­цю­ва­ла в тан­де­мі з чо­ло­ві­ком, Ле­о­ні­дом Явор­ським. Са­ме їхньо­му по­друж­жю на­ле­жа­ло оформ­ле­н­ня ре­сто­ра­ну «Ко­за­чий до­зор» у За­по­ріж­жі, го­те­лю «Укра­ї­на» в Мо­скві та ре­сто­ра­ну «Ку­ре­ні» в Ки­є­ві. Ади­во-кар­ти­нам Ми­ро­но­вої по­ща­сти­ло по­бу­ва­ти в Бель­гії, Іта­лії, Ка­на­ді, США, Юго­сла­вії та Япо­нії. Тво­ри ху­до­жни­ці збе­рі­га­ю­ться в ба­га­тьох при­ва­тних ко­ле­кці­ях як в Укра­ї­ні, так і за кор­до­ном. Ви­став­ка три­ва­ти­ме до 29 жов­тня.

ІЛЮСТРАЦІЮ НА­ДА­НО ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РА­МИ ВИСТАВКИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.