ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1085 — у Ве­не­ції освя­че­но Со­бор Свя­то­го Мар­ка — го­лов­ний хри­сти­ян­ський храм мі­ста.

1621 — під­пи­са­но Хо­тин­ський мир­ний до­го­вір між Річ­чю По­спо­ли­тою та Осман­ською ім­пе­рі­єю.

1864 — на­ро­див­ся Бра­ні­слав Ну­шич, ві­до­мий серб­ський дра­ма­тург та пи­сьмен­ник («Па­ні мі­ні­стер­ша»). По­мер 1938 р.

1892 — на­ро­ди­лась Ма­ри­на Цвє­та­є­ва, видатна ро­сій­ська по­е­те­са, дра­ма­тург, про- за­їк. Тра­гі­чно за­ги­ну­ла 1941 р.

1896 — впер­ше опу­блі­ко­ва­ний ін­декс Доу-Джон­са, що від­то­ді став го­лов­ним по­ка­зни­ком си­ту­а­ції на аме­ри­кан­ських бір­жах.

1910 — по­мер­ла Ма­рія Ко­но­пни­цька, ви­зна­чна поль­ська пи­сьмен­ни­ця, по­е­те­са, но­ве­ліст (по­е­ма «Пан Баль­цер у Бра­зи­лії»). Зав­жди до­бро­зи­чли­во ста­ви­лась до Укра­ї­ни. На­ро­ди­лась 1842 р.

1916 — на­ро­див­ся Оле­кса Бу­ла­ви­цький, укра­їн­ський жи­во­пи­сець-пей­за­жист, ім­пре­сіо­ніст. По­мер 2001 р.

1917 — по­мер Сер­гій Ва­силь­ків­ський, укра­їн­ський жи­во­пи­сець, пей­за­жист (кар­ти­ни «Чу­ма­цький шлях», «Ко­за­цький двір», «Весна в Укра­ї­ні»). На­ро­див­ся 1854 р.

1938 — роз­стрі­ля­ний «че­кі­ста­ми» Гнат Хо­тке­вич, та­ла­но­ви­тий укра­їн­ський пи­сьмен­ник, і сто­рик, бан­ду­рист, ком­по­зи­тор. На­ро­див­ся 1877 р.

1941 — за­ги­нув у ра­дян­сько­му кон­цта­бо­рі Остап Лу­цький, укра­їн­ський гро­мад­ський ді­яч, пу­блі­цист і по­ет, спів­ор­га­ні­за­тор лі­те­ра­тур­ної гру­пи « Мо­ло­да Му­за » ( 1906— 1909 рр., Львів). На­ро­див­ся 1883 р.

1992 — по­мер Віл­лі Брандт (Гер­берт-Ернст-Карл Фрам), ви­зна­чний ні­ме­цький по­лі­ти­чний ді­яч, кан­цлер ФРН у 1969—1974 рр., ла­у­ре­ат Но­бе­лів­ської пре­мії ми­ру 1971 р., ба­га­то­рі­чний го­ло­ва Со­ці­ал- де­мо­кра­ти­чної пар­тії Ні­меч­чи­ни. На­ро­див­ся 1913 р.

1892 р.

1938 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.