КОМЕНТАРІ

Den (Ukrainian) - - День Планети -

«НЕ ВИПАДКОВА, А ЗА­КО­НО­МІР­НА ТРА­ГЕ­ДІЯ»

Се­мен НОВОПРУДСЬКИЙ, не­за­ле­жний жур­на­ліст (Мо­сква):

— Для Ро­сії за­ги­бель Ан­ни По­лі­тков­ської не ста­ла зна­ко­вою тра­ге­ді­єю, оскіль­ки во­на не пер­ший жур­на­ліст, яко­го вби­ли, — до її смер­ті в Ро­сії та­кож ста­ли­ся ін­ші ре­зо­нан­сні вбив­ства.

Пам’ять са­мої По­лі­тков­ської ша­ну­ють у Єв­ро­пі, але на­ба­га­то ва­жли­ві­ше, аби пам’ять про неї збе­рі­га­ла­ся у тій ча­сти­ні ро­сій­ських жур­на­лі­стів, яка не пі­шла на про­па­ган­дист­ські фрон­ти. Ду­же ва­жли­во, аби в Ро­сії про­хо­ди­ли ме­мо­рі­аль­ні акції. Та­кож по­трі­бно, аби цьо­го дня зна­хо­ди­ли­ся ро­сій­ські по­лі­ти­ки (але їх то­чно не бу­де в си­стем­ній ча­сти­ні по­лі­ти­ки), які б на­га­ду­ва­ли вла­ді про те, що до цьо­го ча­су це вбив­ство до кін­ця не роз­кри­то, не вста­нов­ле­но за­мов­ни­ків. Про­те най­сум­ні­ше — від­су­тність су­спіль­но­го ти­ску і кон­тро­лю над та­ки­ми ре­зо­нан­сни­ми зло­чи­на­ми. Всі най­біль­ші зло­чи­ни та­ко­го ро­ду в Ро­сії за­ли­ша­ю­ться без­кар­ни­ми. Вбив­ство Ан­ни По­лі­тков­ської — не випадкова, а за­ко­но­мір­на тра­ге­дія.

«ЦЕ БУ­ЛА ПРЕДТЕЧА ПРАВ­ДИ ПРО ТЕ, ЩО ВІД­БУ­ВА­Є­ТЬСЯ НА ДОН­БА­СІ, В КРИ­МУ»

Юрій ЩЕРБАК, пи­сьмен­ник, ди­пло­мат, пу­блі­цист:

— По­лі­тков­ська ві­ді­гра­ва­ла ду­же зна­чну роль в Ро­сії — роль со­ві­сті. Її вбив­ство в день на­ро­дже­н­ня Пу­ті­на бу­ло не­ви­пад­ко­вим. Це був спе­ці­аль­ний «знак»: во­на за­ва­жа­ла йо­му. Це озна­чає, що Пу­тін на­ка­зав її вбити в цей день і «при­не­сти» її го­ло­ву як по- да­ру­нок. Але це озна­чає, що пев­ні си­ли, які впли­ва­ють на Пу­ті­на, ке­ру­ють ним пев­ною мі­рою, ви­рі­ши­ли зро­би­ти та­кий сим­во­лі­чний жест, вбив­ши цю сла­ве­тну, без­стра­шну жін­ку, яка ка­за­ла прав­ду про зло­чи­ни Пу­ті­на в Че­чні. Те, що ро­би­ла По­лі­тков­ська — це бу­ла предтеча прав­ди про те, що від­бу­ва­є­ться на Дон­ба­сі, в Кри­му. Це прав­да про бру­таль­ність ро­сій­ської оку­па­ції, дер­жав­ний те­ро­ризм Ро­сії, який ви­ни­щу­вав че­чен­ський на­род. За­раз ми по­ба­чи­ли, як він ви­ни­щує укра­їн­ських гро­ма­дян на Дон­ба­сі.

Нам ду­же ва­жли­во пам’ята­ти про По­лі­тков­ську і не за­бу­ва­ти цьо­го іме­ні.

Те, що Пу­тін від­зна­чив учо­ра свій день на­ро­дже­н­ня, Бог з ним. Не­хай то бу­де йо­го остан­нім по­лі­ти­чним днем на­ро­дже­н­ня. Бу­ло б ду­же до­бре, як­би біль­ше ми про ньо­го не зга­ду­ва­ли і він ка­нув у Ле­ту і став пре­дме­том розгл я ду іс то­ри ків. Пу тін — лю ди­на з не­на­ви­сною до ін­ших лю­дей во­лею. Сьо­го­дні він ро­бить остан­ній по­во­рот, який ве­де йо­го до без­слав­но­го кін­ця — вв’язу­ва­н­ня у вій­ну в Си­рії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.