ЗА­ХИ­СТИ­ТИ «ПОЗИЦIЇ»

Екс­пер­ти «Дня» – про три­во­жні сим­пто­ми по­вер­не­н­ня «ко­ли­шніх» за до­по­мо­гою... «но­вих»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КА­ПСА­МУН, Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Ще на­ве­сні, ко­ли вся кра­ї­на спо­сте­рі­га­ла за про­ти­сто­я­н­ням по лі­нії «По­ро­шен­ко — Ко­ло­мой­ський», бу­ло оче­ви­дно, що до­бро­віль­ною від­став­кою ві­до­мо­го бі­зне­сме­на з по­са­ди го­ло­ви Дні­про­пе­тров­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції ця істо­рія не за­кін­чи­ться. І от сьо­го­дні ми спо­сте­рі­га­є­мо чер­го­вий ра­унд по­лі­ти­чних ба­та­лій по лі­нії кон­фрон­та­ції, ко­ли мі­сце­ві ви­бо­ри в Дні­про­пе­тров­ську мо­жуть пе­ре­тво­ри­ти­ся на справ­жню «вій­ну». Хо­ча, зда­ва­ло­ся б, на­ві­що вла­ді во­ю­ва­ти з ко­ман­дою, яка в скла­дні ча­си крем­лів­ської агре­сії фа­кти­чно зу­пи­ни­ла так зва­ну «рус­скую ве­сну» на Дні­про­пе­тров­щи­ні і не тіль­ки.

«Під час оку­па­ції ми за­здри­ли Дні­про­пе­тров­ську, — роз­по­від­ає в ін­терв’ю укра­їн­ська па­трі­о­тка — ува­га — ме­шкан­ка Сє­ве­ро­до­не­цька Те­тя­на Бє­лян­ська. — Я по­ва­жаю олі­гар­ха Ко­ло­мой­сько­го са­ме за те, що в кри­ти­чний мо­мент він про­я­вив по­зи­цію, від­сто­яв свою область. При всіх мо­жли­вих не­га­тив­них оцін­ках ці­єї лю­ди­ни, я по­ча­ла йо­го щи­ро по­ва­жа­ти. Та­ких лю­дей і та­ких вчин­ків ду­же не ви­ста­ча­ло в стра­шний, кри­ти­чний час, ко­ли тре­ба бу­ло при­йма­ти во­льо­ві рі­ше­н­ня не­хай на­віть ці­ною вла­сних втрат. Ко­ло­мой­ський у по­трі­бний мо­мент ви­тя­гнув вій­ну. Він за­прав­ляв лі­та­ки, тан­ки. Щось я не по­мі­ти­ла ін­ших олі­гар­хів, які за­йма­ли­ся тим же».

От­же, що сьо­го­дні від­бу­ва­є­ться в Дні­про­пе­тров­ську — які ви­бор­чі роз­кла­ди?

«Сьо­го­дні існує змо­ва між пев­ни­ми дні­про­пе­тров­ськи­ми по­лі­ти­ка­ми нав­ко­ло двох ре­чей, — ко- мен­тує ре­да­ктор сай­ту « Дні­про­град » , ви­кла­дач ДНУ ім. О. Гон­ча­ра Ти­мо­фій Жел­дак. — По-пер­ше, це кон­сер­ва­ція си­сте­ми. В Дні­про­пе­тров­ській обла­сті БПП не є ба­га­то­чи­сель­ною та по­ту­жною по­лі­тси­лою, то­му, опи­нив­шись при вла­ді, во­ни одра­зу по­ча­ли спів­пра­цю­ва­ти з чи­нов­ни­цтвом, яке за­ли­ши­лось від гу­бер­на­тор­ства Віл­ку­ла та мер­ства Ку­лі­чен­ка — пред­став­ни­ків Пар­тії ре­гіо­нів. Це ор­га­ні­чне по­єд­на­н­ня по­гір­ши­ло­ся, ко­ли « Са­мо­по­міч » до­ві­ри­ла очо­лю­ва­ти мі­сце­вий осе­ре­док іні­ці­а­тив­ній гру­пі олі­гар- хів, пов’ яза­ній із ком­па­ні­єю «Ма­стер», яку очо­лює Дми­тро Мі­ша­лов. Йо­го син — по­ту­жний гра­вець на рин­ку те­ле­ко­му­ні­ка­цій­них по­слуг і вла­сник низ­ки по­пу­ляр­них мі­сце­вих сай­тів. Є та­кож гру­па «Алеф», очіль­ни­ком якої є пан Єр­мо­ла­єв. Обла­сна « Са­мо­по­міч » — фа­кти­чно вла­сність цих олі­гар­хів, у яких ін­те­ре­си не у де­мо­кра­ти­за­ції чи ре­фор­мах, а у кон­сер­ва­ції вла­ди. Тож стар­ший Мі­ша­лов йде за спи­ска­ми «БПП», мо­лод­ший — йде у спи­ску «Са­мо­по­мо­чі » , як і 8 топ- ме­не­дже­рів ком­па­нії Єр­мо­ла­є­ва, а зять Єр­мо- ла­є­ва — Ігор Мар­ко­вич Цир­кін — по спи­ску «Опо­зи­цій­но­го бло­ку». Си­сте­ма за будь-яку ці­ну на­ма­га­є­ться утри­ма­ти ті са­мі ка­дри та роз­по­діл вла­дних пов­но­ва­жень.

По-дру­ге, їх со­юз змі­цнює фа­ктор па­ні­чно­го стра­ху пе­ред при­хо­дом до вла­ди пред­став­ни­ка гру­пи Ко­ло­мой­сько­го — Бо­ри­са Фі­ла­то­ва. Основ­на до­мов­ле­ність — щоб Фі­ла­тов не ви­йшов у дру­гий тур і не став мі­ським го­ло­вою Дні­про­пе­тров­ська. Ні­хто з них не агі­тує за ви­ще­пе­ре­ра­хо­ва­ні пар­тії, а ли­ше про­ти Фі­ла­то­ва. До­хо­дить до смі­шно­го. Від БПП і «Опо­зи­цій­но­го бло­ку» на по­са­ду ме­ра ба­ло­ту­ю­ться на­ро­дні де­пу­та­ти — Ку­ря­чий і Віл­кул. На день вчи­те­ля, зве­зе­них чи­нов­ни­ка­ми вчи­те­лів, при­їхав ві­та­ти кан­ди­дат Ку­ря­чий, який роз­по­від­ав про пре­зи­ден­та, ре­фор­ми, єд­ність, мир, а по­тім одра­зу пе­ре­дав слово сво­є­му пря­мо­му кон­ку­рен­ту — Оле­ксан­дро­ві Віл­ку­лу.

Ін­фор­ма­цій­ні по­ту­жно­сті Ахме­то­ва та Ко­ло­мой­сько­го у Дні­про­пе­тров­ську — близь­ко 5:1, то­му в мі­сті пе­ре­ва­жає агі­та­ція про­ти Фі­ла­то­ва.

На цьо­му тлі мі­ська ТВК ду­же див­ним чи­ном фор­мує ко­мі­сії. В одно­му з ра­йо­нів при же­реб­ку­ван­ні три чле­ни ко­мі­сії йдуть від «Са­мо­по­мо­чі», три від ОБ і один від «УКРОПу» — як так мо­гло ви­йти?

Але в дру­го­му ту­рі, якщо Фі­ла­тов зу­стрі­не­ться із Віл­ку­лом, пер­ший ви­грає одно­зна­чно. В пер­шу чер­гу зав­дя­ки то­му, що в ми­ну­ло­му ро­ці в Дні­про­пе­тров­ську не бу­ло ви­бу­хів, бі­йок на май­да­ні та се­па­ра­тист­ських за­во­ру­шень. Мі­сто, хоч і при­фрон­то­ве, пра­цю­ва­ло ста­біль­но і всі отри­му­ва­ли зар­пла­ти. Тож лю­дьми пи­та­н­ня ви­рі­шу­є­ться одно­зна­чно на ко­ристь Фі­ла­то­ва. Ін­ше пи­та­н­ня — цьо­му мо­жуть за­ва­ди­ти від­вер­ті фаль­си­фі­ка­ції, бру­дні те­хно­ло­гії та не­д­опу­ще­н­ня Бо­ри­са Фі­ла­то­ва до дру­го­го ту­ру ви­бо­рів будь-яки­ми за­со­ба­ми».

ФО­ТО ВЛА­ДИ­СЛА­ВА МУСІЄНКА

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.