Про книж­ки як лі­ки від су­спіль­ної ам­не­зії

Ми про­дов­жу­є­мо пу­блі­ку­ва­ти від­гу­ки чи­та­чів на но­вин­ки «Дня». Ті ж, хто до­сі їх не при­дбав, ма­ють по­спі­ши­ти – на­клад швид­ко змен­шу­є­ться

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Кость ГАРБАРЧУК, ре­да­ктор від­ді­лу ін­фор­ма­ції, ді­яль­но­сті вла­ди та мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня га­зе­ти «Во­линь-но­ва», Луцьк

Но­ву кни­гу з Бі­бліо­те­ки га­зе­ти «День»» під на­звою «Ко­тел» я би на­звав лі­ка­ми від ам­не­зії для укра­їн­сько­го су­спіль­ства. Адже вже ми­ну­ло 15 ро­ків пі­сля вбив­ства Ге­ор­гія Гон­га­дзе — і цю спра­ву про­сто ста­ли за­бу­ва­ти. В на­шій но­ві­тній істо­рії ста­ло­ся стіль­ки по­дій: по­ма­ран­че­вий Май­дан, Ре­во­лю­ція Гі­дно­сті, вій­на за справ­жню Не­за­ле­жність. У нас ни­ні п’ятий пре­зи­дент, а за свої зло­чи­ни ще не від­по­вів дру­гий. Що вже то­ді го­во­ри­ти про че­твер­то­го? Ко­ли до ньо­го ді­йде чер­га?

У ме не свої спо га ди про ве ре - сень 2000 ро­ку, адже са­ме то­ді від­бу вав ся По хід сво бо ди віль них жур на ліс тів, ор га ні зо ва ний львівсь кою га зе тою « Екс прес » . Акція бу­ла спря­мо­ва­на про­ти ти­ску на не­за­ле­жну пре­су за до­по­мо­гою су­до­вих по­зо­вів. Як ві­до­мо, цю ак цію під три му вав і Ге ор гій Гон - гад зе. До львівсь ких ко лег, се ред яких бу­ли ві­до­ма ни­ні сво­ї­ми ре­зо­нан­сни­ми роз­слі­ду­ва­н­ня­ми — зокре­ма й про «до­кто­ра Пі» — Сві­тла­на Мар­ти­нець та юний жур­на­ліст Дмит ро Доб ро до мов, ни ні на род - ний де­пу­тат, до­лу­чи­ли­ся га­зе­тя­рі з про­від­них ви­дань Во­ли­ні та Рів­нен­щи­ни. Жур­на­лі­сти на під­во­дах їха­ли до Ки­є­ва, щоб при­вер­ну­ти ува гу пар ла мен ту до си ту а ції зі сво бо дою сло ва в Укра ї ні. І са ме на пе ре дод ні то го ран ку, ко ли ми ма ли в’ їж д жа ти до сто ли ці, зник Ге­ор­гій Гон­га­дзе. Цю шо­ку­ю­чу но­ви­ну по­ві­до­ми­ла Сві­тла­на Мар­ти­нець. Із ве­ли­че­зни­ми тру­дно­ща­ми вал ка з трьох під від та ки про рва - ла ся до Ки є ва і по бу ва ла під Вер - хов­ною Ра­дою, а що бу­ло да­лі, ми з ва­ми до­бре зна­є­мо...

Хо­ча вже ста­ли за­бу­ва­ти. То­му й по­трі­бні са­ме та­кі лі­ки від ам­не­зії, яка, як ві­до­мо, бу­ває час­тко­вою. Ко­ли з пам’яті ви­па­да­ють пев­ні ви­ди знань та уяв­лень. У на­шо­му су­спіль­стві більш по­ши­ре­ною є ре­тро­гра­дна ам­не­зія, ко­ли на­ма­га­ю­ться за­бу­ва­ти по­дії з пев­но­го про­між­ку ча­су. Ча­сти­на ни­ні­шніх актив­них по­лі­ти­ків ду­же хо­ті­ла б, щоб укра­їн­ці ні­ко­ли не зга­ду­ва­ли то­го, що ста­ло­ся 15 ро­ків то­му.

От­же, «Ко­тел» бу­де са­ме ті­єю гір­кою, але ду­же ко­ри­сною пі­гул­кою, яка по­вер­тає пам’ять і не дає їм спо­кій­но спа­ти й ви­тра­ча­ти свої за­ро­бле­ні «не­по­силь­ною пра­цею» ко­шти.

«Ко­тел» та­кож мо­жна на­зва­ти до­ку­мен­том епо­хи, яка до­сі не за­кін­чи­ла­ся. Хо­ча я опти­міст і маю на­дію, що ми та­ки прор­ве­мо­ся і до­че­ка­є­мо­ся су­ду, який на­зве лю­дей, які за­тя­гли Укра­ї­ну в цей стра­шний «ко­тел», зло­чин­ця­ми й ухва­лить спра­ве­дли­вий ви­рок...

А по­ки що, хоч як це при­кро зву­чить, істо­рія укра­їн­сько­го без­за­ко­н­ня не за­кін­чу­є­ться. Я пе­ре­ко­на­ний: га­зе­ті «День» до­ве­де­ться го­ту­ва­ти но­ві ви­пу­ски — про ни­ні­шню «ро­ше­нів­ську» вла­ду.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.