«Покровський яр­ма­рок» у сти­лі фольк-мю­зи­клу

14 і 15 жов­тня ко­за­цький ан­самбль пі­сні й тан­цю «За­по­рож­ці» за­про­сить на гранд-прем’єру

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Алі­са АНТОНЕНКО

Дій­ство від­бу­де­ться у За­по­різь­кій обла­сній фі­лар­мо­нії. За сло­ва­ми ху­до­жньо­го ке­рів­ни­ка ан­сам­блю «За­по­рож­ці» Лілії Гринь, їхній ко­ле­ктив пі­дго­ту­вав мас­шта­бний ми­сте­цький про­ект. Му­зи­ку до «Покровський яр­ма­рок» на­пи­сав ком­по­зи­тор В’яче­слав То­ди­ка, ре­жи­се­ром дій­ства ви­сту­пає Ан­дрій Ро­ма­нов (го­лов­ний хор­мей­стер — Сер­гій Чер­но­гор, ке­рів­ник ор­ке­стру — Олег Ку­га­єв­ський, ба­лет­мей­стер — Олег Кра­вець). Фольк-мю­зикл по­став­ле­ний за мо­ти­ва­ми твор­чо­сті Оста­па Ви­шні. Го­лов­на ідея ви­ста­ви — «Все мо­жна ку­пи­ти на яр­мар­ку, але ро­зу­му не ку­пиш ні за які гро­ші!». Цю на­ро­дну му­дрість пі­знає го­лов­ний ге­рой Пта­хо­лов, спо­сте­рі­га­ю­чи на яр­мар­ку за ці­ка­ви­ми жит­тє­ви­ми сю­же­та­ми, тут і ко­ха­н­ня, і ко­за­цький гу­мор, а ще емо­цій­ні та лі­ри­чні пі­сні та за­паль­ні тан­ці... Ан­самбль «За­по­рож­ці» свій фольк-мю­зикл при­уро­чи­ли до Дня мі­ста За­по­ріж­жя, Дня за­хи­сни­ка Укра­ї­ни, Дня укра­їн­сько­го ко­за­цтва і Дня По­кро­ви Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці.

ФО­ТО З САЙ­ТА FILARMONIC.ZP.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.