У ме­ду­ні­вер­си­те­ті ім. О.О. Бо­го­моль­ця – зно­ву пе­ре­вір­ки

Ке­рів­ни­цтво ви­шу вба­чає в цьо­му спро­бу рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня та по­вер­не­н­ня до ста­рих ко­ру­пцій­них схем

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Іні­ці­а­тор роз­слі­ду­ва­н­ня в уні­вер­си­те­ті — Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я. Як по­яснює мі­ністр Оле­ксандр Кві­та­шві­лі, про­тя­гом 2015 ро­ку до ві­дом­ства над­хо­ди­ли чи­слен­ні де­пу­тат­ські та гро­мад­ські звер­не­н­ня, скар­ги та ли­сти що­до ді­яль­но­сті НМУ ім. О.О. Бо­го­моль­ця. І як ре­а­кція на ці скар­ги — МОЗ ви­рі­ши­ло про­ве­сти ком­пле­ксну пе­ре­вір­ку ді­яль­но­сті ви­шу. На час ро­бо­ти ко­мі­сії ре­кто­ра Ка­те­ри­ну Амо­со­ву від­сто­ро­не­но від ви­ко­на­н­ня пов­но­ва­жень, обов’яз­ки ре­кто­ра по­кла­де­но на за­ві­ду­ва­ча ка­фе­дри ней­ро­хі­рур­гії Ві­та­лія Цим­ба­лю­ка.

Ко­мі­сія в ме­ду­ні­вер­си­те­ті пра­цю­ва­ти­ме до 16 жов­тня. «Ство­ре­на ко­мі­сія має здій­сни­ти об’ єктив­ну оцін­ку ді­яль­но­сті уні­вер­си­те­ту та йо­го ке­рів­ни­цтва, на­ле­жним чи­ном пе­ре­ві­ри­ти всі до­ку­мен­ти та ма­те­рі­а­ли, під­го­ту­ва­ти ви­снов­ки і про­по­зи­ції за ре­зуль­та­та­ми ком­пле­ксної пе­ре­вір­ки. Спо­ді­ва­юсь, ці ви­снов­ки да­дуть мо­жли­вість роз­ві­я­ти сум­ні­ви в не­на­ле­жній ді­яль­но­сті або, під­твер­див­ши їх, вжи­ти від­по­від­них за­хо­дів » , — за­зна­чив Кві­та­шві­лі.

Однак адмі­ні­стра­ція ви­шу вва­жає та­ку пе­ре­вір­ку ледь не спро­бою рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня про­від­но­го ме­ди­чно­го ВНЗ кра­ї­ни із що­рі­чним бюджетом у по­над 380 міль­йо­нів гри­вень. Ко­мі­сія пра­цює ли­ше кіль­ка днів (від 5 жов­тня), тож, на дум­ку адво­ка­тів ви­шу, по­ки не­має під­став для від­сто­ро­не­н­ня Амо­со­вої, жо­дних ре­зуль­та­тів ро­бо­ти ко­мі­сії не ого­ло­ше­но, так са­мо, як не­має ого­ло­ше­н­ня ре­кто­ру про пі­до­зру що­до ско­є­них нею пра­во­по­ру­шень (на від­мі­ну від екс-ре­кто­ра Ві­та­лія Мо­ска­лен­ка, яко­го звіль­ни­ли з по­са­ди са­ме в ре­зуль­та­ті пе­ре­вір­ки МОЗ че­рез ви­яв­ле­ні ко­ру­пцій­ні схе­ми на де­ся­тки міль­йо­нів гри­вень).

Ка­те­ри­на Амо­со­ва вба­чає в та­кій пе­ре­вір­ці пом­сту тих, хто хо­че за­кри­ти кри­мі­наль­ні спра­ви про­ти ста­ро­го ке­рів­ни­цтва, за­ля­ка­ти свід­ків, зни­щи­ти до­ка­зи та по­вер­ну­ти у виш ста­рі ті­ньо­ві схе­ми. «Не­ви­пад­ко­во ко­мі­сію ство­ре­но че­рез ти­ждень пі­сля вру­че­н­ня пі­дозр у спра­ві про роз­тра­ту ко­штів уні­вер­си­те­ту при бу­дів­ни­цтві гур­то­жи­тку № 8. Іде­ться про 14 міль­йо­нів гри­вень, — про­ко­мен­ту­ва­ла «Дню» Ка­те­ри­на Амо­со­ва. — Пе­ре­ва­жна біль­шість зви­ну­ва­чень — або бре­хня, або пе­ре­кру­че­н­ня фа­ктів. Я — ре­а­ліст, і га­даю, зав­жди є про­бле­ми. Але їх мо­жна зна­йти в будь-яко­му ви­ші. Ми при­найм­ні по­стій­но ді­є­мо, щоб щось змі­ни­ти в на­шо­му уні­вер­си­те­ті. Вва­жаю, що Оле­ксандр Кві­та­шві­лі ке­ру­вав­ся най­кра­щи­ми мір­ку­ва­н­ня­ми, ко­ли під­пи­су­вав на­каз про ком­пле­ксну пе­ре­вір­ку. Але, боюся, йо­го ви­ко­ри­сто­ву­ють втем­ну».

Амо­со­ва на­го­ло­шує, що за­ці­кав­ле­на в про­зо­ро­сті роз­слі­ду­ва­н­ня, го­то­ва всі­ля­ко до­по­ма­га­ти ко­мі­сії, спо­ді­ва­ю­чись, що ви­снов­ки ли­ше під­твер­дять пра­виль­ність обра­но­го ви­шом кур­су. «Ось вже по­над рік ми на­во­ди­мо лад у фі­нан­со­во- го­спо­дар­ській ді­яль­но­сті НМУ. Ми в ра­зи зни­зи­ли ви­пад­ки ха­бар­ни­цтва на ка­фе­драх, ство­ри­ли всі умо­ви для сту­дент­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Не про­дов­жу­є­мо орен­ду май­на там, де пло­щі мо­жна пе­ре­да­ти сту­ден­там. Зруй­ну­ва­ли не­за­кон­ні бу­до­ви на те­ри­то­рії сту­дмі­сте­чка. При­му­си­ли орен­да­рів укла­сти пря­мі до­го­во­ри з по­ста­чаль­ни­ка­ми ко­му­наль­них по­слуг. Тіль­ки на цьо­му ми за­оща­джу­є­мо 150 ти­сяч гри­вень на мі­сяць. Зро­зумі­ло, на­ші дії не по­до­ба­ю­ться тим, хто ра­ні­ше си­дів на ті­ньо­вих по­то­ках», — під­су­мо­вує Ка­те­ри­на Ми­ко­ла­їв­на. «День» сте­жи­ти­ме за роз­ви­тком си­ту­а­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.