«У 14-рі­чно­му ві­ці за­су­ди­ли на ве­ли­кі тер­мі­ни 15 лю­дей, у 15-рі­чно­му – 50...»

У Тер­но­по­лі пред­ста­ви­ли кни­гу про ма­ло­лі­тніх по­літв’язнів краю се­ре­ди­ни ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Там­та ҐУҐУШВІЛІ, Тер­но­піль,

УТер­но­по­лі ви­да­ли Кни­гу Пам’яті «Ма­ло­лі­тні по­літв’язні Тер­но­піль­щи­ни». До ви­да­н­ня уві­йшли спо­га­ди уча­сни­ків під­пі­л­ля ОУН, УПА, а та­кож лю­дей, які з’яви­ли­ся на світ у тю­рем­них сті­нах. Книж­ка скла­да­є­ться з трьох роз­ді­лів. До пер­шої ча­сти­ни уві­йшли сти­слі біо­гра­фі­чні до­від­ки та сві­тли­ни ма­ло­лі­тніх по­лі­ти­чних в’язнів. Пер­ший роз­діл ді­ли­ться на 17 під­роз­ді­лів, адже ін­фор­ма­цію про ко­жен ра­йон Тер­но­піль­ської обла­сті пред­став­ле­но окре­мо. У дру­го­му роз­ді­лі — спо­га­ди, стат­ті, вір­ші по­літв’язнів, а та­кож ін­фор­ма­ція про мо­ло­ді­жні під­піль­ні па­трі­о­ти­чні ор­га­ні­за­ції, які ді­я­ли в Пі­дво­ло­чи­сько­му та Чор­тків­сько­му ра­йо­нах у 1945 — 1951-х і 1973 рр. Тре­тій роз­діл книж­ки мі­стить до­ку­мен­ти про ра­дян­ську вла­ду, ме­то­ди до­пи­тів, кар­ту кон­цта­бо­рів СРСР, ін­фор­ма­цію про ре­жим утри­ма­н­ня в’язнів. У кни­зі та­кож по­да­ні су­ча­сні сві­тли­ни про ді­яль­ність Тер­но­піль­ської обла­сної ор­га­ні­за­ції Все­укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства по­літв’язнів і ре­пре­со­ва­них. Ре­да­ктор-упо­ря­дник — Ігор Олещук. До ре­да­кцій­ної ко­ле­гії уві­йшли Во­ло­ди­мир Бір­чак, Дем’ян Чер­нець, Ми­хай­ло Ба­кан­чук, Пе­тро Го­лик.

«На осно­ві до­сту­пних до­ку­мен­тів ми опра­цю­ва­ли біо­гра­фії по­над двох з по­ло­ви­ною ти­сяч ма­ло­лі­тніх в’язнів. Із них у 14- рі­чно­му ві­ці бу­ло за­су­дже­но на ве­ли­кі тер­мі­ни по­ка­ра­н­ня близь­ко 15 в’язнів, у 15рі­чно­му ві­ці — 50, у 17-рі­чно­му ві­ці — 400 і близь­ко 400 бу­ло во­я­ків ОУН та УПА, із них 237 бу­ло за­ка­то­ва­но чи роз­стрі­ля­но в тюр­мах і та­бо­рах. Ду­же ба­га­то в’ язнів бу­ло роз­стрі­ля­но 1941 ро­ку, а пі­зні­ше — 1944-го, ко­ли по­вер­ну­лась біль­шо­ви­цька оку­па­ція, ба­га­тьох роз­стрі­лю­ва­ли на власному по­двір’ ї... Ми по­да­ли да­ні пе­ре­ва­жно ли­ше про тих ма­ло­лі­тніх в’язнів, які на­ле­жа­ли до юна­цьких ор­га­ні­за­цій. Ду­же важ­ко бу­ло зі­бра­ти фо­то­гра­фії по­літв’ язнів » , — роз­по­від­ає стар­ший на­у­ко­вий пра­ців­ник істо­ри­ко- ме­мо­рі­аль­но­го му­зею по­лі­ти­чних в’ язнів та упо­ря­дник Кни­ги Пам’яті Ігор Олещук.

Ма­ло­лі­тні по­літв’язні, чиї жит­тє­ві істо­рії пред­став­ле­ні у кни­зі, ни­ні ма­ють 80 — 90 ро­ків. Для пов­но­цін­но­го до­слі­дже­н­ня істо­рії Ігор Олещук вва­жає за не­об­хі­дне ство­ре­н­ня в обла­сті фі­лі­а­лів Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті.

ФО­ТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.