Iл­ля Ки­ва: «Хер­сон­ська ми­тни­ця ство­рю­ва­ла са­бо­таж»

За­сту­пник на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня МВС Хер­сон­ської обла­сті роз­кри­ти­ку­вав ро­бо­ту пра­ців­ни­ків на кор­до­ні з оку­по­ва­ним Кри­мом

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

За­сту­пник на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня МВС Хер­сон­ської обла­сті Іл­ля Ки­ва роз­кри­ти­ку­вав ро­бо­ту пра­ців­ни­ків ми­тної слу­жби на кор­до­ні з оку­по­ва­ним Кри­мом. В ефі­рі те­ле­ка­на­ла «24» він за­явив, що по­трі­бно про­ве­сти ка­дро­ві змі­ни в цій слу­жбі, яка, на дум­ку Ки­ви, при­че­тна до ко­ру­пцій­них схем.

«Ко­ор­ди­на­ція і ди­сци­плі­на з бо­ку про­те­сту­валь­ни­ків — сто­від­со­тко­ва. Не­має скарг і по­ру­шень за­ко­ну з бо­ку МВС, СБУ, ДПСУ. Але хер­сон­ська ми­тни­ця до 20 ве­ре­сня вклю­чно оформ­ля­ла ван­та­жі й тим са­мим ство­рю­ва­ла са­бо­таж і ста­ви­ла під за­гро­зу жи­т­тя як уча­сни­ків бло­ка­ди, так і тих, хто про­сто на­прав­ля­є­ться до Кри­му. Тре­ба бу­ло ве­сти роз’ясню­валь­ну ро­бо­ту хо­ча б за ти­ждень до по­ча­тку акції гро­мад­сько­сті, щоб не ство­ри­ли­ся чер­ги. Лю­ди, які ке­ру­ють ці­єю дер­жав­ною стру­кту­рою, пе­ре­бу­ва­ють не на сво­є­му мі­сці або є по­плі­чни­ка­ми ро­сій­ських оку­пан­тів, шту­чно ство­рю­ю­чи си­ту­а­цію, в якій мо­жуть ви­ни­кну­ти за­во­ру­ше­н­ня», — за­явив Ки­ва.

На­га­да­є­мо, на трьох кон­троль­них пун­ктах в’їзду-ви­їзду з АР Крим дру­гий ти­ждень три- ває гро­мад­ська про­до­воль­ча бло­ка­да пів­остро­ва. Про­те­сту­валь­ни­ки пе­ре­кри­ли ав­то­шля­хи до Кри­му і не про­пу­ска­ють ван­та­жів­ки з то­ва­ра­ми. Пе­ре­кри­то та­кож за­лі­зни­чну ко­лію, якою з ма­те­ри­ко­вої Укра­ї­ни до­став­ля­ли си­ро­ви­ну для за­во­ду «Крим­ський ти­тан». На­ра­зі на адмін­ме­жі з Кри­мом черг із ван­та­жі­вок не спо­сте­рі­га­є­ться. Крим­ські та­та­ри й акти­ві­сти укра­їн­ських па­трі­о­ти­чних ру­хів про­дов­жу­ють свою акцію.

За­сту­пник го­лов­но­го міліціонера обла­сті та­кож роз­по­вів де­та­лі не­що­дав­ньо­го ви­бу­ху під две­ри­ма бу­дів­лі пред­став­ни­цтва Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни в Кри­му, яке ни­ні пе­ре­бу­ває в Хер­со­ні. «Цей зло­чин ква­лі­фі­ко­ва­но як те­ро­ри­сти­чний акт. СБУ про­во­дить об­шу­ки, за­три­ма­н­ня, до­пи­ти. Є пі­до­зрю­ва­ні, це двоє осіб. Один спо­сте­рі­гав, ін­ший ки­дав ви­бу­хо­вий при­стрій. Ми роз­гля­да­є­мо це як пе­ре­вір­ку чи ре­пе­ти­цію. Ми жи­ве­мо у при­фрон­то­вій зо­ні, й та­кі ви­пад­ки, на жаль, мо­жуть тра­пля­ти­ся, — за­зна­чив Іл­ля Ки­ва. — Ми го­то­ві го­во­ри­ти, що це на­ша по­мил­ка, що не вгле­ді­ли, й го­то­ві пра­цю­ва­ти над ци­ми по­мил­ка­ми».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.