НАТО по­дво­ює си­ли ре­а­гу­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Ген­сек Альян­су Єнс Стол­тен­берг на зу­стрі­чі мі­ні­стрів обо­ро­ни кра­їн­чле­нів НАТО в Брюс­се­лі по­ві­до­мив про збіль­ше­н­ня сил ре­а­гу­ва­н­ня Альян­су, «вклю­ча­ю­чи їхні ме­ха­ні­зми ко­ман­ду­ва­н­ня і управ­лі­н­ня». «Те­пер у нас є все не­об­хі­дне, щоб зро­би­ти си­ли ре­а­гу­ва­н­ня швид­ши­ми і ще більш боє­зда­тни­ми», — ска­зав Стол­тен­берг. За йо­го сло­ва­ми, чи­сель­ність сил ста­но­ви­ти­ме до 40 тис. осіб, що удві­чі біль­ше, ніж за­раз. Ген­сек та­кож за­явив, що Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чний альянс го­то­вий від­пра­ви­ти вій­ська до Ту­реч­чи­ни за­ра­ди її за­хи­сту. «НАТО го­то­ве і має змо­гу за­хи­сти­ти всіх сво­їх со­ю­зни­ків, зокре­ма, Ту­реч­чи­ну, від будь-яких за­гроз», — ска­зав він. «НАТО вже від­по­ві­ло шля­хом збіль­ше­н­ня на­шо­го по­тен­ці­а­лу, на­ших зда­тно­стей і го­тов­но­сті роз­гор­ну­ти си­ли, в то­му чи­слі на пів­дні і зокре­ма в Ту­реч­чи­ні», — за­зна­чив Стол­тен­берг, до­дав­ши, що по­ві­тря­ні уда­ри Ро­сії в Си­рії є «при­чи­ною для за­не­по­ко­є­н­ня».

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.