«За зви­чай­ним сце­на­рі­єм»

Екс­перт: Че­рез еко­но­мі­чну кри­зу го­лов­ним опо­нен­том Лу­ка­шен­ка на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах в Бі­ло­ру­сі є він сам

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ві­та­лій АНДРОНІК, жур­на­ліст, Мінськ

Ці­єї не­ді­лі, 11 жов­тня, в Бі­ло­ру­сі від­бу­ду­ться пре­зи­дент­ські ви­бо­ри. Жо­дних яскра­вих пла­ка­тів із агі­та­цій­ни­ми ло­зун­га­ми в Мін­ську не зна­йти — ли­ше скром­ні по­ві­дом­ле­н­ня з да­тою ви­бо­рів та біо­гра­фі­я­ми кан­ди­да­тів. Цьо­го ро­ку їх ли­ше чо­ти­ри. Не­зва­жа­ю­чи на пра­гне­н­ня Оле­ксан­дра Лу­ка­шен­ка по­вер­ну­ти до­ві­ру За­хо­ду шля­хом де­мо­кра­ти­чних ви­бо­рів, втра­ча­ти ро­ка­ми ви­бу­ду­ва­ну си­сте­му вла­ди він не зби­ра­є­ться. Бі­ло­ру­си вже зви­кли, що ви­бо­ри — ли­ше фор­маль­ність, а остан­ній ви­бір зро­бле­но в да­ле­ко­му 1994-му. Ні­хто не сум­ні­ва­є­ться, що на­сту­пні п’ять ро­ків кра­ї­ною ке­ру­ва­ти­ме са­ме Оле­ксандр Лукашенко.

«Ви­бо­ри від­бу­ва­ю­ться за зви­чай­ним для Бі­ло­ру­сі сце­на­рі­єм — під пов­ним кон­тро­лем ви­ко­нав­чої вла­ди, — роз­по­від­ає по­лі­то­лог Юрій Ча­у­сов. — Не­має сен­су ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти адмі­ні­стра­тив­ний ре­сурс, бо сам сце­на­рій ви­бор­чої кам­па­нії на­пи­са­но для то­го, щоб на­при­кін­ці пе­ре­міг із пев­ни­ми від­со­тком го­ло­сів чин­ний пре­зи­дент. У цьо­му пла­ні ком­па­нія схо­жа на всі по­пе­ре­дні».

Чи не впер­ше Оле­ксандр Лукашенко бе­ре участь у ви­бо­рах на тлі еко­но­мі­чних не­га­ра­здів. Ли­ше за гру­день — сі­чень бі­ло­ру­ський рубль зне­ці­нив­ся на 40%, а в сер­пні — ще на 17%. Га­ма­нець бі­ло­ру­сів зна­чно схуд по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком, а це — ви­клик для Лу­ка­шен­ка, оскіль­ки по­хи­зу­ва­ти­ся зро­ста­н­ням за­ро­бі­тної пла­ти та со­ці­аль­ни­ми ви­пла­та­ми в кра­ї­ні він не мо­же.

«У Бі­ло­ру­сі за остан­ній рік зна­чно впав рі­вень до­хо­дів на­се­ле­н­ня, — роз­по­від­ає Юрій Ча­у­сов. — Го­лов­ним су­пер­ни­ком Лу­ка­шен­ка на цих ви­бо­рах є не хтось із опо­зи­цій­них кан­ди­да­тів, а він сам. Лукашенко 2010 ро­ку свої пе­ред­ви­бор­чі обі­цян­ки не ви­ко­нав. Лю­ди ро­зу­мі­ють, що від­по­від­аль­ність ле­жить на ньо­му, на йо­го по­лі­ти­ці».

Вра­хо­ву­ю­чи еко­но­мі­чний стан кра­ї­ни та вла­ду, яка за 21 рік по­ча­ла на­бри­да­ти, є ймо­вір­ність, що на ви­бо­рах бі­ло­ру­си мо­жуть ви­сло­ви­ти своє не­вдо­во­ле­н­ня. Однак го­ло­су­ва­н­ня як ін­стру­мент змін в жит­ті кра­ї­ни бі­ло­ру­си вже не роз­гля­да­ють. «Ці ви­бо­ри мо­жуть ста­ти спосо­бом ска­за­ти «фе» прав­ля­чій си­сте­мі. При чо­му це не тіль­ки що­до опо­зи­цій­но­го еле­кто­ра­ту, а й ши­ро­ких верств на­се­ле­н­ня», — до­дає Ча­у­сов.

Окрім чин­но­го пре­зи­ден­та, кан­ди­да­та­ми на ви­бо­ри вда­ло­ся за­ре­є­стру­ва­ти­ся ще трьом — Те­тя­ні Ко­ро­тке­вич, Сер­гію Гай­ду­ке­ви­чу та Ми­ко­лі Ула­хо­ві­чу.

Те­тя­на Ко­ро­тке­вич — пер­ша в істо­рії кра­ї­ни кан­ди­дат-жін­ка, яка опо­зи­ціо­нує се­бе чин­но­му пре­зи­ден­то­ві й кан­ди­да­ту на п’ятий тер­мін Оле­ксан­дро­ві Лу­ка­шен­ку. Ви­сту­пає за обме­же­н­ня мо­жли­во­сті обі­йма­ти одній осо­бі по­са­ду пре­зи­ден­та до двох тер­мі­нів, а та­кож за ви­бор­ність мі­сце­вих рад. Але ряд опо­зи­цій­них сил ви­рі­ши­ли не під­три­му­ва­ти її.

«Ко­ро­тке­вич ви­сту­пає про­ти то­го, за що ви­сту­пає Лукашенко. Не­під­трим­ка ін­ши­ми опо­зи­цій­ни­ми си­ла­ми — нор­маль­на си­ту­а­ція, якщо ти не мо­жеш пе­ре­мог­ти Лу­ка­шен­ка, зна­чить, мо­жеш бо­ро­ти­ся про­ти ін­шо­го опо­зи­ціо­не­ра. Для ви­бор­ця це пи­та­н­ня не сто­їть, у спи­ску во­ни ба­чать її як єди­но­го опо­зи­ціо­не­ра», — го­во­рить Юрій Ча­у­сов.

Гай­ду­ке­вич і Ула­хо­віч — це кан­ди­да­ти пар­тій, які є ки­шень­ко­ви­ми, ло­яль­ни­ми чин­ній вла­ді. Їхня участь по­кли­ка­на ви­гі­дно оці­ни­ти мо­но­поль­ний ха­ра­ктер Оле­ксан­дра Лу­ка­шен­ка. Якщо Гай­ду­ке­вич до­зво­ляє со­бі пев­ні за­яви як аль­тер­на­тив­но­го по­лі­ти­ка і при­найм­ні го­во­рить про те, що хо­че бу­ти пре­зи­ден­том, то Ула­хо­віч — це кан­ди­дат, який іде з ри­то­ри­кою під­трим­ки чин­но­го пре­зи­ден­та.

«Дру­гий тур я роз­ці­нюю як вкрай ма­ло­ймо­вір­ний. Ви­бо­ри в Бі­ло­ру­сі від­бу­ва­ю­ться як адмі­ні­стра­тив­на про­це­ду­ра. Ви­бор­чі ко­мі­сії ви­да­ють ті ци­фри, які від них ви­ма­гає їхнє ке­рів­ни­цтво. А всі ви­бор­чі ко­мі­сії пе­ре­бу­ва­ють під то­таль­ним кон­тро­лем ви­ко­нав­чої вла­ди, опо­зи­цію в них не пред­став­ле­но. Ко­мі­сія ви­дасть ті ци­фри, які від них ви­ма­га­ти­муть, не­за­ле­жно від во­ле­ви­яв­ле­н­ня», — за­зна­чає Юрій Ча­у­сов.

Мир став клю­чо­вим ар­гу­мен­том кан­ди­да­тів. На тлі укра­їн­ських ре­а­лій мо­же зда­ти­ся, що кан­ди­да­ти гра­ють із ви­бор­ця­ми, за­сте­рі­га­ю­чи від укра­їн­сько­го ва­рі­ан­ту роз­ви­тку по­дій. Але, як за­зна­чає по­лі­то­лог Юрій Ча­у­сов, це всьо­го-на-всьо­го іде­о­ло­ге­ма Ве­ли­кої ві­тчи­зня­ної вій­ни, яка, мо­жли­во, й пе­ре­гу­ку­є­ться з по­ді­я­ми на Дон­ба­сі, але ві­ді­грає да­ле­ко не пер­шу роль у ви­бор­чій кам­па­нії.

«Мо­жли­во, бо­йо­ві дії в Укра­ї­ні й впли­ну­ли на га­сла кан­ди­да­тів, зокре­ма Ко­ро­тке­вич, яка справ­ді йде з га­слом мир­них змін. Для на­се­ле­н­ня в ці­ло­му це не ті ви­бо­ри, на яких го­ло­су­ють «за» чи «про­ти» укра­їн­сько­го сце­на­рію змін у Бі­ло­ру­сі. Жорс­тка еко­но­мі­чна кри­за — без­пре­це­ден­тна в Бі­ло­ру­сі та більш зна­чи­ма для лю­дей. Це ско­рі­ше алю­зія до Ве­ли­кої ві­тчи­зня­ної вій­ни, яка тра­ди­цій­но є одні­єю з ідіо­ло­гем вла­ди. Те­ма Укра­ї­ни є, але во­на да­ле­ко не основ­на, лю­дей на­сам­пе­ред тур­бує їхнє ма­те­рі­аль­не ста­но­ви­ще, яке по­мі­тно по­гір­ши­ло­ся», — до­дає по­лі­то­лог.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.