Чо­му те­ро­ри­сти зно­ву стрі­ля­ють?

На­ро­дний де­пу­тат: «Не ду­маю, що цей об­стріл був про­во­ка­ці­єю. Впер­ше за пів­то­ра ро­ку бо­йо­ви­ки ста­ють у глу­ху оборону»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Усе­ре­ду в ра­йо­ні се­ла Тро­ї­цьке на Дон­ба­сі бо­йо­ви­ки по­ру­ши­ли пе­ре­мир’я, об­стрі­ляв­ши про­ти­тан­ко­вою ке­ро­ва­ною ра­ке­тою опор­ний пункт ЗСУ. В ре­зуль­та­ті об­стрі­лу опор­но­го пун­кту чо­ти­рьох вій­сько­вих по­ра­не­но.

«У них рі­зні по­ра­не­н­ня, але в ці­ло­му стан їхній оці­ню­є­ться як се­ре­дньо­го і лег­ко­го рів­ня тяж­ко­сті, — по­ві­до­мив прес-офі­цер Ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції ( АТО) Ана­то­лій Стель­мах. — Ми за­фі­ксу­ва­ли цей об­стріл, до­по­ві­ли. На рів­ні Ге­не­раль­но­го шта­бу зав­тра ви­зна­ча­ти­му­ться, адже від­ве­де­н­ня те­хні­ки про­хо­дить під мо­ні­то­рин­гом ОБСЄ і пра­ців­ни­ки спе­ці­аль­ної мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії за­фі­ксу­ва­ли цей об­стріл. І то­ді вже во­ни офі­цій­но ви­зна­ють, чи є це по­ру­ше­н­ням і при­пи­не­н­ням цьо­го від­ве­де­н­ня, чи ні. Ви­хо­дя­чи з цьо­го, на­ше ко­ман­ду­ва­н­ня ухва­лю­ва­ти­ме рі­ше­н­ня».

Що­до без­по­се­ре­дньо са­мо­го об­стрі­лу прес-центр АТО уто­чнює, що те­ро­ри­сти ці­ли­ли в екс­ка­ва­тор, який обла­што­ву­вав ін­же­нер­ні по­зи­ції на укра­їн­сько­му опор­но­му пун­кті. До 19:00 це був єди­ний факт об­стрі­лу в зо­ні АТО, на який укра­їн­ські вій­сько­ві, не під­дав­шись про­во­ка­ції, не від­ре­а­гу­ва­ли у від­по­відь во­гнем.

На­га­да­є­мо, що цьо­го ти­жня на Лу­ган­щи­ні по­ча­ло­ся від­ве­де­н­ня тан­ків в обох сто­рін кон­флі­кту. Укра­їн­ська сто­ро­на за­яви­ла про факт та­ко­го від­ве­де­н­ня. За­тиш­шя на схо­ді Укра­ї­ни спо­сте­рі­га­є­ться вже біль­ше мі­ся­ця. Із за­яв від­по­від­аль­них осіб, зокре­ма і Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, це за­тиш­шя мо­жна кла­си­фі­ку­ва­ти як пе­ре­мир’я. При цьо­му по­стій­но уто­чню­ва­ло­ся, що це пе­ре­мир’я ще украй хис­тке. Бо­йо­ви­ки, у свою чер­гу, де­кла­ру­ва­ли свою при­хиль­ність Мін­ським до­мов­ле­но­стям, а епі­зо­ди­чні по­стрі­ли з бо­ку те­ро­ри­стів роз­гля­да­ли­ся як не­істо­тні про­во­ка­ції. Екс­пер­ти не­о­дно­ра­зо­во за­яв­ляв про те, що те­ро­ри­сти, ко­ри­сту­ю­чись за­тиш­шям, про­во­дять ро­та­цію і пе­ре­дис­ло­ка­цію. Крім то­го, ре­гу­ляр­но над­хо­ди­ла ін­фор­ма­ція про про­ве­де­н­ня на­вчань банд­фор­му­вань на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, а низ­ка екс­пер­тів по­ві­дом­ля­ла про те, що бо­йо­ви­ки здій­сню­ють від­ве­де­н­ня те­хні­ки тіль­ки із «за­сві­че­них» ді­ля­нок.

Па­ра­лель­но з про­це­сом від­ве­де­н­ня озбро­єнь, яке пі­сля Лу­ган­щи­ни ма­ло від­бу­ти­ся по­тім і на До­неч­чи­ні, пред­став­ни­ки те­ро­ри­сти­чних НВФ до­зво­ля­ли со­бі спе­ку­ля­тив­ну ри­то­ри­ку. По­ру­ше­ні пи­та­н­ня про мо­жли­ву ре­ін­те­гра­цію оку­по­ва­них те­ри­то­рій до Укра­ї­ни і пе­ре­не­се­н­ня мі­сце­вих « ви­бо­рів » на лю­тий на­сту­пно­го ро­ку зму­си­ли ко­мен­ту­ва­ти ва­таж­ків «ДНР» і «ЛНР» цю си­ту­а­цію. Так у вів­то­рок ва­та­жок те­ро­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції «ЛНР» Ігор Пло­тни­цький за­явив про те, що «ні­хто ні­ко­го «укро­пам» зда­ва­ти не бу­де». А са­ме Пло­тни­цький ска­зав ( тут ва­жли­ва пов­на ци­та­та — во­на по­ка­зо­ва): «По­вер­та­ти­ся в Укра­ї­ну ні­хто з нас не ква­пи­ти­ся і не зби­ра­є­ться. Укра­їн­ські за­ко­ни, за яки­ми ми, мо­жли­во, про­ве­де­мо ви­бо­ри, ма­ють бу­ти по­го­дже­ні з на­ми, а зна­чить — вра­хо­ву­ва­ти на­ші ін­те­ре­си. Пер­ше — це ам­ні­стія усіх, хто во­ю­вав. Дру­ге — має бу­ти за­кон про осо­бли­вий ста­тус, тоб­то Укра­ї­на по­вин­на ста­ти пра­кти­чно фе­де­ра­ці­єю. Тре­тє — Укра­ї­на по­вин­на ухва­ли­ти за­кон про мі­сце­ві ви­бо­ри при­бли­зно на­при­кін­ці лю­то­го. Але, ви­ко­ну­ю­чи ці умо­ви, Укра­ї­на стає не ті­єю, якою во­на є за­раз. Я не все мо­жу го­во­ри­ти, але якщо Укра­ї­на пі­де на ті умо­ви Мін­ських угод, яких ми до­ма­га­ли­ся, то для нас це бу­де кра­щим ва­рі­ан­том. Не про­ли­ва­ю­чи кро­ві, ми за­бе­ре­мо всю на­шу те­ри­то­рію. Укра­ї­на кор­дон не отри­має, бо це на­йостан­ні­ший пункт пі­сля всьо­го, що во­на по­вин­на зро­би­ти згі­дно з уго­да­ми. Якщо ж Укра­ї­на ці умо­ви прийме, то на чо­лі кра­ї­ни бу­де не По­ро­шен­ко, а ті, хто не на­зи­ва­ти­ме Ро­сію агре­со­ром».

У свою чер­гу, пред­став­ник бо­йо­ви­ків «ДНР» Де­нис Пу­ши­лін по­ві­до­мив, що « пе­ре­не­се­н­ня мі­сце­вих ви­бо­рів у Дон­ба­сі ста­ло мо­жли­ве тіль­ки за умо­ви пов­но­го ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод укра­їн­ською сто­ро­ною. Це рі­ше­н­ня (пе­ре­не­се­н­ня ви­бо­рів. — Авт.) бу­ло ухва­ле­не на­ми тіль­ки для на­да­н­ня Ки­є­ву ча­су на ви­ко­на­н­ня узя­тих на се­бе зо­бов’язань». По­ді­бні ви­слов­лю­ва­н­ня тіль­ки під­кре­слю­ва­ли пе­ре­кла­де­н­ня від­по­від­аль­но­сті за пе­ре­мир’ я бо­йо­ви­ків на укра­їн­ську сто­ро­ну. Про­те, як ви­дно, са­ме те­ро­ри­сти всі­ля­ко пра­гнуть під­три­му­ва­ти в зо­ні АТО стан на­пру­же­но­сті. Оче­ви­дно, що бо­йо­ви­ки не є са­мо­стій­ним суб’єктом пе­ре­мо­вин і пов­ні­стю під­по­ряд­ко­ва­ні Крем­лю. То­му за­яви ва­таж­ків «ЛНР» і «ДНР» так са­мо, як і істо­тні про­во­ка­ції з їх бо­ку, є по­си­ла­н­ня­ми в за­да­но­му Мо­сквою фар­ва­те­рі шан­та­жу. А ре­плі­ки ва­таж­ка про­ро­сій­ських бан­ди­тів Пло­тни­цько­го до­во­дять, що в пла­нах Крем­ля є пов­на зміна вла­ди в на­шій кра­ї­ні і під­по­ряд­ку­ва­н­ня її Мо­скві.

КОМЕНТАРІ

Сер­гій ГАЛУШКО, екс-за­сту­пник ке­рів­ни­ка АТО, за­сту­пник на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни:

— Пло­тни­цький — це лю­ди­на, яка, згі­дно з за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни, під­ля­гає кри­мі­наль­но­му пе­ре­слі­ду­ван­ню за те­ро­ри­сти­чну ді­яль­ність. То­му ко­мен­ту­ва­ти ви­слов­лю­ва­н­ня і ба­че­н­ня те­ро­ри­ста що­до май­бу­тньо­го Укра­ї­ни не­має сен­су. Йо­му до­ве­де­ться свід­чи­ти пе­ред ор­га­на­ми. Не­при­пу­сти­мо, аби хтось, хто пе­ре­бу­ває в та­ко­му ж ста­ту­сі, як і Пло­тни­цький, да­вав оцін­ки май­бу­тньо­го на­шої дер­жа­ви. Що­до фа­кту об­стрі­лу на­ших сил у середу, то хо­че­ться ві­ри­ти, що сто­ро­ни зби­ра­ю­ться слі­ду­ва­ти Мін­ським уго­дам. Вра­хо­ву­ю­чи те, що на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії ді­ють не­за­кон­ні зброй­ні фор­му­ва­н­ня, а не пов­но­цін­на ре­гу­ляр­на ар­мія, то мо­жна при­пу­сти­ти, що не всі під­роз­ді­ли бо­йо­ви­ків до­сить ке­ро­ва­ні. Ціл­ком мо­жли­во, що якась гру­па бо­йо­ви­ків про­сто пе­ре­бу­ва­ю­чи в ста­ні сп’ яні­н­ня по­ча­ла за­сто­со­ву­ва­ти зброю на вла­сний роз­суд, не ро­зу­мі­ю­чи, до чо­го це мо­же при­зве­сти. Це опти­мі­сти­чна вер­сія по­дій. Якщо ж бу­ти су­во­рі­шим в оцін­ках, то ті, хто під­пи­су­вав уго­ди з про­ти­ле­жно­го бо­ку, не­суть від­по­від­аль­ність за дії сво­їх під­ле­глих і їхній обов’ язок — кон­тро­лю­ва­ти сво­їх під­ле­глих. Мо­жли­во, ке­рів­ни­цтво бо­йо­ви­ків не справ­ля­є­ться зі сво­ї­ми під­роз­ді­ла­ми. Мо­жли­во та­кож, що це бу­ла ці­ле­спря­мо­ва­на про­во­ка­ція, для при­му­шу­ва­н­ня на­шої сто­ро­ни до від­кри­т­тя во­гню у від­по­відь. Пі­сля цьо­го во­ни по­ча­ли б зви­ну­ва­чу­ва­ти Укра­ї­ну в то­му, що це ми не ви­ко­ну­є­мо Мін­ські уго­ди.

Дми­тро ТИМ­ЧУК, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, ко­ор­ди­на­тор гру­пи «Ін­фор­ма­цій­ний опір»:

— Ра­ні­ше ми спо­сте­рі­га­ли ви­пад­ки без­ла­дної стрі­ля­ни­ни, пе­ре­ва­жно з ви­ко­ри­ста­н­ням стрі­ле­цької зброї. Тут же бу­ло чі­тке зав­да­н­ня зни­щи­ти опор­ний пункт сил АТО, для чо­го був здій­сне­ний об­стріл із ПТУРів. Сьо­го­дні не мо­жна ска­за­ти, що ви­рі­ши­ли в Ген­шта­бі, адже вій­сько­ве ке­рів­ни­цтво Укра­ї­ни іні­ці­ю­ва­ло тер­мі­но­ві збо­ри спіль­но­го з ро­сі­я­на­ми кон­та­ктно­го цен­тру. Швид­ше за все, укра­їн­ські пред­став­ни­ки хо­чуть по­чу­ти по­зи­цію РФ що­до цьо­го пи­та­н­ня, адже, якщо ми до­мо­ви­ли­ся про пе­ре­мир’ я і від­во­ди­мо озбро­є­н­ня, а від­бу­ва­є­ться об­стріл, це свід­чить про зрив до­мов­ле­но­стей. З ін­шо­го бо­ку, ко­ли ми го­во­ри­мо про ство­ре­н­ня 30-кі­ло­ме­трої бу­фер­ної зо­ни, то ми го­во­ри­мо про пе­ред­умо­ви пе­ре­мир’я — це ще не мир. Адже по­вер­ну­ти тан­ки на по­зи­ції за 15 км — це пи­та­н­ня кіль­кох го­дин. Але впер­ше за пів­то­ра ро­ку ми ба­чи­мо, що бо­йо­ви­ки ста­ють у глу­ху оборону — по­чи­на­ють спо­ру­джу­ва­ти обо­рон­ні укрі­пле­н­ня май­же по всій лі­нії про­ти­сто­я­н­ня. Ра­ні­ше во­ни пра­гну­ли на­сту­па­ти або го­ту­ва­ли­ся до на­сту­пу. Це озна­чає, що во­ни не го­ту­ю­ться до на­сту­пу, що все­ляє опти­мізм.

Але я не ду­маю, що цей об­стріл був про­во­ка­ці­єю. Пра­кти­чно одра­зу пі­сля за­сі­да­н­ня Нор­манд­ської че­твір­ки ми ста­ли спо­сте­рі­га­ти жорс­тку уста­нов­ку для бо­йо­ви­ків — їх ля­ка­ють роз­стрі­ла­ми на мі­сці в ра­зі по­ру­ше­н­ня пе­ре­мир’я і стріль­би. Та вар­то ро­зу­мі­ти, що одна спра­ва — від­да­ти на­каз під­роз­ді­лам ро­сій­ських зброй­них сил, де є вій­сько­ва ди­сци­плі­на, а ін­ша — на­ма­га­ти­ся ке­ру­ва­ти на­тов­пом п’яних мі­сце­вих мар­гі­на­лів, які вда­ють із се­бе вій­сько­ві під­роз­ді­ли, але, по су­ті, є бан­дою. Крім то­го, вар­то ро­зу­мі­ти, як бо­йо­ви­ки ре­а­гу­ють на роз­ви­ток си­ту­а­ції на Дон­ба­сі. Як і у нас то­рік, ко­ли лу­на­ли кри­ки « Зра­да! » пі­сля ко­жно­го на­ка­зу в зо­ні АТО, у них по­ло­ви­на бо­йо­ви­ків вва­жає, що їх « зли­ва­ють » , а ін­ші вва­жа­ють, що це хи­трі ма­нев­ри Пу­ті­на і він усе одно всіх «пе­ре­грає». Не ви­клю­че­но, що пред­став­ни­ки пер­шої ко­гор­ти і зро­би­ли об­стріл укра­їн­сько­го опор­но­го пун­кту. Але в ці­ло­му по лі­нії «ЛНР-ДНР» йде уста­нов­ка про при­пи­не­н­ня во­гню.

Якщо ди­ви­ти­ся на охо­ло­дже­н­ня си­ту­а­ції на Дон­ба­сі в гло­баль­но­му гео­по­лі­ти­чно­му пла­ні, то тут пря­мий вза­є­мозв’ язок із си­ту­а­ці­єю в Си­рії. Але Пу­тін по­чав ро­зі­гру­ва­ти більш гло­баль­ну кар­ту, і я не ду­маю, що він за­ду­мав участь у вій­ні в Си­рії, аби розв’яза­ти всі пи­та­н­ня що­до Укра­ї­ни. Що­прав­да, для ньо­го це украй зру­чний ви­хід зі ста­но­ви­ща, що скла­ло­ся на Дон­ба­сі, і на­ша ви­ко­на­вча вла­да вже по­ча­ла ба­чи­ти, які за­гро­зи з цьо­го ви­хо­дять, і на­ма­га­є­ться їх мі­ні­мі­зу­ва­ти. Пу­тін за­йшов у без­ви­хідь, адже вій­сько­ви­ми ме­то­да­ми про­дов­жу­ва­ти опе­ра­цію на Дон­ба­сі не­має сен­су і не­об­хі­дно­сті. Ви­хо­ди­ти з Дон­ба­су теж без­глу­здо, адже йо­му тре­ба ма­ти ан­клав, який утри­мує Укра­ї­ну від збли­же­н­ня з ЄС і НАТО. А Мінськ- 2 якраз до­по­ма­гає йо­му ви­йти з цьо­го ста­но­ви­ща — ро­сій­ські вій­ська ви­йдуть із Дон­ба­су пі­сля то­го, як там бу­дуть про­ве­де­ні ви­бо­ри, що ле­гі­ти­мі­зу­ють зру­чних Крем­лю ке­рів­ни­ків, і під ви­гля­дом « на­ро­дної мі­лі­ції » ле­га­лі­зу­ю­ться банд­фор­му­ва­н­ня. Ми до­ки не про­гну­ли­ся під цей ал­го­ритм Мін­ська2 і, я спо­ді­ва­ю­ся, не про­гне­мо­ся, хо­ча нас до цьо­го схи­ля­ють.

ДМИ­ТРО ТИМ­ЧУК

СЕР­ГІЙ ГАЛУШКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.