На­по­ле­гли­ве вдо­ско­на­ле­н­ня

Та­кти­чна, ін­же­нер­на та во­гне­ва під­го­тов­ки — бу­дні вій­сько­во­слу­жбов­ців

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

ПО­ПРИ ПЕ­РЕ­МИР’Я НА ПЕ­РЕ­ДО­ВІЙ, ВО­Ї­НИ ОДНО­ГО З ПІД­РОЗ­ДІ­ЛІВ СПЕ­ЦІ­АЛЬ­НО­ГО ПРИ­ЗНА­ЧЕ­Н­НЯ ЗБРОЙ­НИХ СИЛ УКРА­Ї­НИ, ЯКИЙ ВИ­КО­НУЄ ЗАВ­ДА­Н­НЯ В ЗО­НІ ПРО­ВЕ­ДЕ­Н­НЯ АТО, НА­ПО­ЛЕ­ГЛИ­ВО ВДОСКОНАЛЮЮТЬ СВОЮ БО­ЙО­ВУ МАЙ­СТЕР­НІСТЬ, ПО­ВІ­ДОМ­ЛЯЄ ПРЕС-ЦЕНТР АТО. ТА­КТИ­ЧНА, ІН­ЖЕ­НЕР­НА ТА ВО­ГНЕ­ВА ПІД­ГО­ТОВ­КИ — БУ­ДНІ ВІЙ­СЬКО­ВО­СЛУ­ЖБОВ­ЦІВ ЦЬО­ГО ЕЛІ­ТНО­ГО ПІД­РОЗ­ДІ­ЛУ. ЗА СЛО­ВА­МИ СА­МИХ БІЙ­ЦІВ ЛИ­ШЕ ЩОДЕННИМИ ТРЕНУВАННЯМИ МО­ЖНА ДО­СЯГ­ТИ ВИ­СО­КО­ГО РІВ­НЯ ПРО­ФЕ­СІО­НА­ЛІ­ЗМУ, ЯКИЙ ЦІ ВО­Ї­НИ НЕ­О­ДНО­РА­ЗО­ВО ДЕ­МОН­СТРУ­ВА­ЛИ У НАЙГАРЯЧІШИХ ТО­ЧКАХ АТО

ФО­ТО НА­ДА­НО ПРЕС-СЛУ­ЖБОЮ МІ­НІ­СТЕР­СТВА ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.